Bedrägeripolicy

Fabege strävar efter att agera med trovärdighet, ärlighet och öppenhet. Vi förväntar oss därför att medarbetare, affärspartners och andra som koncernen har kontakter eller gör affärer med, och som hyser allvarliga misstankar om bedrägeri, korruption eller liknande inom koncernens verksamhet, träder fram och berättar om dessa misstankar.

Oftast är det medarbetarna som först känner att något inte står rätt till. Fabege uppmuntrar medarbetare att lyfta upp frågor om bedrägeri och korruption för diskussion. För oss är det inte acceptabelt att blunda för allvarliga incidenter och problem.

En del medarbetare vågar kanske inte träda fram och berätta om sina misstankar då det kan kännas illojalt mot kolleger och/eller arbetsgivare eller man kanske är orolig för trakasserier eller mobbning. Fabege vill uppmuntra personalen att våga träda fram och berätta om allvarliga problem inom företaget. Syftet är att göra företagsledningen uppmärksam på potentiellt olagliga handlingar och andra oegentligheter. Vi kommer att se till att tillräckliga resurser avsätts för att utreda alla anmälningar. Det är dock viktigt för alla som överväger en anmälan att se till att informationen är uppriktig och styrkt. Inga anklagelser ska göras med vetskap om att de är falska.

Vad kan anses som bedrägeri?

Bedrägeri omfattar allvarliga incidenter, regelvidriga eller olagliga beteenden. Exempel på sådana beskrivs i listan nedan. En olaglig handling, oavsett om den är civil- eller straffrättslig. Tvivelaktig redovisnings- och revisionssed. System eller rutiner som missbrukas. Missbruk av makt eller auktoritet för egen vinning. Allvarligt missbruk av företagets resurser eller utrustning för personligt bruk. Agerande som skapar intressekonflikt.

Rapportering av bedrägeri (Whistle-blower-funktion)

Rapport om misstanke om bedrägeri enligt denna policy bör i första hand göras till närmaste chef. Om detta av olika skäl inte är den bästa vägen att lämna information finns flera alternativ.

Kontakta någon av följande personer:

 • Åsa Lind,
  Finanschef Fabege, Box 730, 169 27 Solna, tel 08-555 148 08, e-post asa.lind@fabege.se.
 • Fredrik Wiksjö,
  Fastighetstekniker Fabege, Box 730, 169 27 Solna, tel 08-556 747 22, e-post fredrik.wiksjo@fabege.se.
 • Jonas Gombrii,
  Advokat, Advokatfirman Glimstedt, Box 5244, 102 45 Stockholm, tel 073-516 000 02, e-post jonas.gombrii@glimstedt.se

Hur hanteras anklagelser om bedrägeri eller korruption av företaget?

Fabege kommer att vara lyhörda och agera vid misstankar om bedrägeri som faller under denna policy. För att skydda alla inblandade kommer en inledande intervju att hållas. Därefter beslutas om eventuell utredning och, i förekommande fall, i vilken form utredningen kommer att företas. Om omedelbara åtgärder krävs kommer dessa att vidtas innan utredning genomförs. Den övergripande principen som Fabege kommer att agera efter är vad som är bäst för bolaget, medarbetare och aktieägare.

Bolagets åtgärder kommer att variera på grund av incidentens natur. Misstankar som anmäls kan antingen utredas internt eller överlämnas till polisen.

Inom fem arbetsdagar efter att en anmälan tagits emot kommer någon i Fabeges Whistle-blower-grupp

 • bekräfta att man tagit emot informationen
 • ange hur man avser att ta itu med saken
 • vid behov erbjuda stöd.

Skydd för den som agerar som Whistle-blower

Vi kommer att göra vårt yttersta för att skydda meddelarens identitet. Även anonyma anmälningar kommer därför att hanteras.
Fabege inser att det kan kännas svårt att rapportera ett problem, inte minst på grund av rädslan för repressalier från den som anklagas för bedrägligt beteende. Vi tolererar därför inte trakasserier eller mobbning och kommer att vidta åtgärder för att skydda alla dem som framför sina misstankar i god tro.

Information som bör ingå i en Whistle-blower-rapport

 • Vad har hänt? Var så detaljerad som möjligt.
 • När och var hände det?
 • Vem var inblandad?
 • Kan detta förväntas hända igen, och i så fall när och var?
 • Vilka andra personer kan ha kännedom om ovanstående eller tillgång till relevant information?
 • Finns det dokumentation eller annan fakta finns som kan fungera som bevis?
 • Finns det annan information som kan vara relevant eller nödvändig för utredningen?

Uppföljning och implementering

Innehållet i denna policy revideras och uppdateras årligen av företagets koncernledning genom interna uppföljningsrutiner. Alla chefer med personalansvar ansvarar för att säkerställa att denna policy är känd och efterlevs inom dennes avdelning/ansvarsområde. Alla medarbetare har tillgång till Fabeges samtliga policydokument via företagets intranät.

Stockholm, 15 januari 2013
VD Christian Hermelin