Revisionsutskottet

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott för 2012. Utskottet består av följande tre ledamöter, inklusive ordförande:

  • Märtha Josefsson, ordförande
  • Eva Eriksson, ledamot
  • Pär Nuder, ledamot

Under 2012 hölls fyra möten. Under året lades fortsatt stor vikt vid bolagets interna kontrollsystem. Revisionsutskottet behandlade under året områden som processerna för upphandling av stora projekt, värdering av fastigheter, fastighetstransaktioner, finansfunktionen och projektuppföljning. Vidare behandlade utskottet bolagets investeringar i Arenastaden. Särskild vikt lades också på uppföljning av bolagets pågående skatteärenden.

Boksluts- och värderingsfrågor behandlades liksom risker inom verksamheten och redovisningen. Vid varje möte lämnade bolagets revisorer rapport från sin granskning under året. Protokollen från revisionsutskottets möten delgavs samtliga styrelseledamöter och utskottets ordförande avrapporterade löpande till styrelsen.