Revisionsutskottet

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott för 2015. Utskottet består av följande tre ledamöter, inklusive ordförande:

  • Märtha Josefsson, ordförande
  • Eva Eriksson, ledamot
  • Pär Nuder, ledamot

Under 2014 hölls fyra möten. Under året lades fortsatt stor vikt vid bolagets interna kontrollsystem. Revisionsutskottet behandlade under året områden som processen för bokslut och rapportering, bolagets engagemang i intressebolag samt övergripande diskussion och utvärdering av bolagets riskbedömning och riskhantering. Boksluts- och värderingsfrågor behandlades liksom risker inom verksamheten och redovisningen. Vid varje möte lämnade bolagets revisorer rapport från sin granskning under året. Protokollen från revisionsutskottets möten delgavs samtliga styrelseledamöter och utskottets ordförande avrapporterade löpande till styrelsen.