Styrelse

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses.

Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman och skall enligt bolagsordningen bestå av fyra till nio ledamöter. För närvarande har styrelsen sju ledamöter.

*Aktieinnehav per 31 december 2013

Erik Paulsson

Erik Paulsson

Styrelseordförande sedan 2007 och styrelseledamot sedan 1998

Född: 1942
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Backahill AB, SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Catena AB

Utbildning

Folkskola. Företagsledare sedan 1959

Aktieinnehav

91 080 och via Brinova*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Nej
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej

Eva Eriksson

Eva Eriksson

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1959
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Strategisk Arkitektur AB. Styrelseledamot i DnB NOR Eiendomsfond I ASA, Hemsö Fastighets AB och Svea Real AB

Utbildning

Civilingenjör

Aktieinnehav

5 000*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Nej
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej

Christian Hermelin

Christian Hermelin

Styrelseledamot sedan 2007

Född: 1964

Verkställande direktör i Fabege AB. Anställd sedan: 1998 och i nuvarande befattning sedan 2007

Utbildning

Fil. kand. i företagsekonomi

Aktieinnehav

191 917*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Nej
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej

Märtha Josefsson

Märtha Josefsson

Styrelseledamot sedan 2005

Född: 1947
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Cityhold Property. Styrelseledamot i Skandia Fonder AB och Världsnaturfonden

Utbildning

Fil. kand. i nationalekonomi

Aktieinnehav

108 000*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Nej
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej

Pär Nuder

Pär Nuder

Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1963
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i tredje AP-fonden, Sundbybergs Stadshus AB, Öbergs färghus och Hemsö Fastighets AB. Styrelseledamot i SkiStar AB, Swedegas AB och Cleanergy. Senior Director Albright Stonebridge Group

Utbildning

Jur. kand.

Aktieinnehav

10 007*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Nej
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej

Svante Paulsson

Svante Paulsson

Styrelseledamot sedan 2007

Född: 1972
Övriga uppdrag

Ansvarig för strategi och projekt i Backahill AB. Vice styrelseordförande i Backahill AB. Styrelseledamot i Bilia AB, Diös Fastigheter AB och AB Cernelle

Utbildning

High School i USA

Aktieinnehav

168 318*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Nej
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej

Mats Qviberg

Mats Qviberg

Vice ordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2001

Född: 1953
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Bilia AB och i Investment AB Öresund

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

3 111 558*
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Nej
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej