Styrelsens utvärdering av rörlig ersättning till bolagsledningen

Hela styrelsen utom verkställande direktören fullgör de arbetsuppgifter som åvilar ett ersättningsutskott och deltar således i beredning och beslut av ersättningsfrågor.

Styrelsen har i enlighet med regel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning utvärderat hur bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt rörliga lönesystem har tillämpats för medlemmar i koncernledningen under verksamhetsåret 2012, samt huruvida den ersättning som faktiskt utgått till ledande befattningshavare i både aktuella och avslutade program för rörlig ersättning varit i linje med dessa riktlinjer.

Styrelsens uppföljning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Styrelsen gör årligen en uppföljning av att vid årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare efterlevs.

Ledanden befattningshavare

Koncernledningen bestod under 2012 av fem personer:

  • VD
  • Vice VD samt ekonomi- och finanschef
  • Affärsutvecklingschef
  • Fastighetschef
  • Projekt och utvecklingschef

Aktuella ersättningsnivåer

Ersättningsnivåerna för VD respektive övriga ledande befattningshavare har benchmarkats mot genomsnittlig ersättning till VD och andra ledande befattningshavare i ett flertal andra fastighetsbolag. Jämförelsen visar att lönerna inklusive förmåner till VD och andra ledande befattningshavare är marknadsmässiga.

Rörlig ersättning utöver fast lön till ledande befattningshavare kan enligt riktlinjerna utgå med maximalt tre månadslöner. Utbetalningar under 2012 ligger inom ramen för riktlinjerna.

Pensionspremien för VD utgår under anställningstiden med 35 % av den pensionsgrundande lönen. För övriga ledande befattningshavare gäller ITP-planen eller motsvarande. I samtliga avtal är uppsägningslön och avgångsvederlag maximerat till 18 månadslöner.

2012 gjordes i enlighet med styrelsens beslut avsättning med ett basbelopp per anställd till vinstandelsstiftelsen.