Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Fördelning av finansieringskällor

unitProcent
Revolverande lån 13%13
Obligationsfinansiering 18%18
Företagscertifikat 19%19
Övriga lån 42%42
Outnyttjade faciliteter 18%8

*baserad på information per 30 juni 2017

Ränteförfallostruktur

  Belopp, Mkr Snittränta, % Andel, %
< 1 år 14 686 2,50 62
1-2 år 1 700 2,51 7
2-3 år 1 000 2,13 4
3-4 år 0 0,00 0
4-5 år 1 200 2,27 5
5-6 år 1 100 0,97 5
6-7 år 1 000 0,94 4
7-8 år 1 100 0,98 5
8-9 år 800 1,05 3
9-10 år 1 300 1,07 5
 Totalt 23 886 2,14 100

I snitträntan för perioden <1 år ingår marginalen för hela skuldportföljen, pga att bolagets räntebindning görs med hjälp av ränteswapar, vilka handlas utan marginal.    

*baserad på information per 30 juni 2017

 

Låneförfallostruktur

  Kreditavtal,
Mkr
Utnyttjat,
Mkr
 
Certifikatprogram 5 000 5 000  
<1 år 10 023 5 513  
1-2 år 7 055 5 490  
2-3 år 3 345 2 337  
3-4 år 0 0  
4-5 år 300 300  
5-10 år 3 993 3 993  
10-15 år 0 0  
15-20 år 0 0  
20-25 år 1 253 1 253  
Totalt 30 969 23 886  

*baserad på information per 30 juni 2017