Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Fördelning av finansieringskällor

unitProcent
Revolverande lån 12%13
Obligationsfinansiering 10%16
Företagscertifikat 21%20
Övriga lån 44%41
Outnyttjade faciliteter 13%10

*baserad på information per 31 mars 2017

Ränteförfallostruktur

  Belopp, Mkr Snittränta, % Andel, %
< 1 år 11 148 2,24 49
1-2 år 4 700 3,44 21
2-3 år 1 000 2,13 4
3-4 år 0 0,00 0
4-5 år 1 000 2,68 4
5-6 år 1 100 0,97 5
6-7 år 800 0,96 4
7-8 år 900 0,99 4
8-9 år 600 0,92 3
9-10 år 1 300 1,05 6
 Totalt 22 548 2,24 100

I snitträntan för perioden <1 år ingår marginalen för hela skuldportföljen, pga att bolagets räntebindning görs med hjälp av ränteswapar, vilka handlas utan marginal.    

*baserad på information per 31 mars 2017

 

Låneförfallostruktur

  Kreditavtal,
Mkr
Utnyttjat,
Mkr
 
Certifikatprogram 5 000 5 000  
<1 år 5 923 2 625  
1-2 år 8 655 6 040  
2-3 år 3 745 3 037  
3-4 år 1 100 300  
4-5 år 300 300  
5-10 år 3 993 3 993  
10-15 år 0 0  
15-20 år 0 0  
20-25 år 1 253 1 253  
Totalt 29 969 22 548  

*baserad på information per 31 mars 2017