Utestående lån

Fabege arbetar med långfristiga kreditramar med fastställda villkor. Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna kompletterat av dem som via kapitalmarknaden investerar i bolagets företagscertifikat och obligationer. 

Kapitalmarknadsfinansieringen har successivt ökats och uppick vid kvartalsskiftet till 40 procent av utestående lån.

De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till 22 548 Mkr (21 978), med en genomsnittlig ränta om 2,24 procent exklusive och 2,38 procent inklusive kostnader för outnyttjade kreditlöften. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 2 421 Mkr. 

Fabege har under det första kvartalet ökat andelen finansiering på kapitalmarknaden genom såväl det egna gröna MTN-programmet som genom det delägda Svensk Fastighetsfinansiering AB (SFF). Efterfrågan på kapitalmarknaden är fortsatt mycket god, särskilt på gröna obligationer, och räntan på obligationslån beräknas utan stiborgolv. Den negativa stiborräntan medför därför att finansieringskostnaden på kapitalmarknaden blir mycket fördelaktig jämfört med banklån, där låntagaren oftast inte får tillgodogöra sig den negativa stiborräntan. Det gröna MTN-programmet ger bolaget möjlighet att emittera icke säkerställda obligationer om totalt 2 000 Mkr, varav 1 200 Mkr var utnyttjade per kvartalsskiftet. Per den 31 mars hade Fabege dessutom utestående obligationer om totalt 2 848 Mkr via SFF, varav 2 166 Mkr var gröna obligationer. 

Totalt uppgick den gröna finansieringen vid periodens slut till 23 procent. I takt med att bolagets fastigheter miljöcertifieras är målsättningen att även finansieringen ska vara hållbar och Fabege välkomnar och uppmuntrar de nya ansvarsfulla finansieringsmöjligheter som etableras på marknaden.

Fabege har även ett certifikatsprogram om 5 000 Mkr, vilket per kvartalsskiftet var fullt utnyttjat. Bolaget har tillgängliga kreditfaciliteter som vid varje tillfälle täcker samtliga utestående certifikat.

Per den 31 mars uppgick den genomsnittliga kapitalbindningstiden till 3,9 år och belåningsgraden till 44 procent. Kapitalbindningen avseende certifikatslån beräknas utifrån underliggande lånelöften.

Den genomsnittliga räntebindningstiden i Fabeges skuldportfölj uppgick till 2,3 år, inklusive effekter av derivatinstrument. Under första kvartalet förföll stängningsbara ränteswapar om 1 500 Mkr, samtidigt som nya tioåriga ränteswapar om totalt 400 Mkr tecknats. Fabeges derivatportfölj bestod därefter per 31 mars av ränteswapar om totalt
9 200 Mkr, med förfall till och med 2027 och en fast årlig ränta mellan 0,26 och 2,73 procent före marginal samt av stängningsbara swapar om totalt 3 600 Mkr på nivåer mellan 2,92 och 3,98 procent före marginal och med förfall 2017 och 2018. För 57 procent av Fabeges låneportfölj var räntan bunden med hjälp av räntederivat. Derivatportföljen marknadsvärderas och förändringen redovisas över resultaträkningen. Det bokförda undervärdet i portföljen uppgick per 31 mars till 470 Mkr (559). Derivatportföljen värderas till nuvärdet av kommande kassaflöden. Värdeförändringen är av redovisningskaraktär och påverkar inte kassaflödet. Vid förfallotidpunkten är derivatens marknadsvärde alltid noll.

I finansnettot ingick övriga finansiella kostnader om 6 Mkr, vilka huvudsakligen avser periodiserade uppläggningskostnader för kreditavtal och obligationsprogram. I den totala lånevolymen per kvartalsskiftet ingick lånebelopp för projekt med 3 153 Mdkr (2 553), vars räntor om 19 Mkr (14) aktiverats.