Inköp och upphandling

Under 2011 skapade Fabege en ny inköpsorganisation för ökad kontroll och effektivare inköp. Genom tydligare kravställning vill Fabege höja kvaliteten i inköpsprocessen.

Hög etik, hänsyn till mänskliga rättigheter, affärsmässighet, konkurrens, objektivitet och likabehandling utgör grunderna för inköpsavdelningens arbete. Avdelningen har en ledande roll i inköpsprocessen och ansvarar för att säkerställa en tydlig och transparent inköpsfunktion med hög servicenivå och säker implementering.
 
För att klargöra bolagets ståndpunkt för leverantörer, egen personal och andra intressenter, har Fabege en inköpspolicy som beskriver ansvar och regler i inköpsprocessen. Medlemskapet i FN:s Global Compact har gjort Fabeges värderingar tydligare för leverantörerna i och med att Fabeges ståndpunkter klargörs redan i upphandlingsprocessen, till exempel genom information om uppförandekoden och miljöpolicyn. Samarbetet med leverantörer och entreprenörer är mycket viktigt för Fabeges strävan att skapa långsiktiga relationer med hyresgäster och leverantörer.

Fabeges hyresgäster har i flera fall direktkontakt med Fabeges leverantörer av produkter och tjänster. Därför är det viktigt att säkerställa  leverantörernas kompetens, goda servicenivå och förmåga att få hyresgästerna att känna sig trygga i Fabeges fastigheter. Fabege genomför  regelbundet kundnöjdhetsundersökningar. I undersökningarna ingår frågor om hur Fabeges leverantörer och entreprenörer agerar i förhållande till hyresgästerna. Resultatet används som underlag i dialogen med leverantörer för att utveckla deras arbete.
 
Valda leverantörer granskas innan beslut om avtal fattas. Granskningarna omfattar ekonomisk stabilitet, kreditvärdighet, rating, förekomst av kollektivavtal, förekomst av giltig försäkring, kvalitetsplan eller ISO-certifikat samt referenser från leverantörernas största kunder. Fabege arbetar nu fram rutiner och system för att säkerställa leverantörers hållbarhetsarbete och ansvarstagande.
 
Fabege köper in många typer av entreprenader. Då Fabege driver väldigt många olika projekt förkommer underentreprenörer i stor utsträckning. För att ha klara rutiner och en enhetlig styrning på dessa upphandlingar arbetar Fabege enligt en väl förankrad och dokumenterad projektprocess. Processen innefattar bland annat arbete med avtalsmallar, rambeskrivningar, administrativa föreskrifter, gränsdragningslistor och ramavtal. De många leden av inköp försvårar kontrollen av i synnerhet material och produkter. Själva utförandet och förhållandena på byggarbetsplatsen är däremot enklare att följa upp.