Inköp och upphandling

Hög etik, hänsyn till mänskliga rättigheter, affärsmässighet, konkurrens, objektivitet och likabehandling utgör grunderna för inköpsavdelningens arbete.

Till grund för inköpsarbetet finns bolagets uppförandekod och inköpspolicy. Fabeges uppförandekod omfattar alla medarbetare och tydliggör bolagets ställningstagande avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation. Fabege har aldrig varit föremål för juridiska åtgärder till följd av konkurrens hämmande aktiviteter. Även bolagets leverantörer förväntas följa Fabeges uppförandekod.

Granskning ur flera perspektiv

För att säkerställa att Fabeges leverantörer uppfyller de krav som ställs från bolagets sida genomförs regelbundna granskningar, såväl utifrån ekonomiska förutsättningar som utifrån ett hållbarhets- och kvalitetsperspektiv.

Ekonomisk granskning

Samtliga Fabeges leverantörer står under bevakning av ett anlitat kreditupplysningsbolag. Målsättningen är att snabbt fånga upp eventuella ekonomiska avvikelser som indirekt kan påverka leveransen negativt.

Hållbarhetsgranskning

Granskningen av leverantörerna görs också ur ett hållbarhetsperspektiv, inte enbart för att kontrollera leverantörernas verksamheter, utan också för att inspirera dem att arbeta vidare med hållbarhetsfrågor. Ett externt bolag detalj granskade under 2014, 16 utvalda leverantörer inom energi, vatten, bygg och anläggning samt konsulter och arkitekter. Granskningen omfattade bland annat kvalitetsplan, miljöpolicy, arbetsmiljö, kollektivavtal samt hälsa och säkerhet och visade att de utvalda leverantörerna arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna. Under de senaste tre åren har leverantörer som motsvarar cirka 76 procent av Fabeges inköpsvolym granskats.

Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning görs kvartalsvis där utvalda leverantörer bedöms av Fabege utifrån kvaliteten på deras leveranser. Resultaten används i dialogen med leverantören och är en viktig del i skapandet av en långsiktig relation.

Avtalsgranskning 

Uppföljning av ingångna avtal görs löpande och omfattar nivån på leverans, inställelsetider, larmmottagning, arbetsinstruktioner, jourberedskap, avtalade servicebesök och granskning av fakturor.

Riskfyllda arbetsmiljöer i fokus

Byggarbetsplatser är riskfyllda miljöer och Fabege har stort fokus på arbetsmiljöfrågorna för att minimera tillbud och olyckor på arbetsplatserna.

På alla byggarbetsplatser ska självklart all tillämplig lagstiftning och säkerhetsrutiner följas. Löpande revisioner av byggarbetsplatserna görs under projektens gång. Arbetsmiljön och arbetsgivaransvaret på byggarbetsplatser är entreprenörernas ansvar, men Fabege tar en aktiv roll i att förebygga tillbud. Fabege upphandlar byggentreprenörer som lever upp till bolagets högtställda krav avseende riskhantering. Samarbetet med entreprenörerna utvärderas löpande.