Inköp och upphandling

Hög etik, hänsyn till mänskliga rättigheter, affärsmässighet, konkurrens, objektivitet och likabehandling utgör grunderna för inköpsavdelningens arbete.

För att klargöra bolagets ståndpunkt för leverantörer, egen personal och andra intressenter, har Fabege en inköpspolicy som beskriver ansvar och regler i inköpsprocessen. Medlemskapet i FN:s Global Compact har gjort Fabeges värderingar tydligare för leverantörerna i och med att Fabeges ståndpunkter klargörs redan i upphandlingsprocessen, till exempel genom information om uppförandekoden och miljöpolicyn. Samarbetet med leverantörer och entreprenörer är mycket viktigt för Fabeges strävan att skapa långsiktiga relationer med hyresgäster och leverantörer.

Granskning ur flera perspektiv

För att säkerställa att Fabeges leverantörer uppfyller de krav som ställs från bolagets sida genomförs regelbundna granskningar, såväl utifrån ekonomiska förutsättningar som utifrån ett hållbarhets- och kvalitetsperspektiv.

Ekonomisk granskning

Samtliga Fabeges leverantörer står under bevakning av ett anlitat kreditupplysningsbolag. Målsättningen är att snabbt fånga upp eventuella ekonomiska avvikelser som indirekt kan påverka  leveransen negativt. 

Hållbarhetsgranskning

Granskningen av leverantörerna görs också ur ett hållbarhetsper-spektiv, inte enbart för att kontrollera leverantörernas verksamheter, utan också för att bistå och inspirera dem att arbeta vidare med hållbarhetsfrågor. Under 2013 detaljgranskades cirka 40 utvalda leverantörer inom bygg, bevakning, hissar, parkering, värdering samt konsulter inom andra områden av ett externt bolag. Granskningen omfattade bland annat kvalitetsplan, miljöpolicy, arbetsmiljö, kollektivavtal samt hälsa och säkerhet och visade att de utvalda leverantörerna arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna. Under 2012 och 2013 granskades leverantörer som motsvarar cirka 60 procent av  Fabeges inköpsvolym.

Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning görs kvartalsvis där utvalda leverantörer  bedöms av Fabege utifrån kvaliteten på deras leveranser. Resultaten används i dialogen med leverantören och är en viktig del i skapandet av en långsiktig relation.

Avtalsgranskning 

Uppföljning av ingångna avtal görs löpande och omfattar nivån på leverans, inställelsetider, larmmottagning, arbetsinstruktioner, jour-beredskap, avtalade servicebesök och granskning av fakturor.

Arbetsmiljö i fokus

Byggarbetsplatser är riskfyllda miljöer och Fabege har stort fokus på arbetsmiljöfrågorna för att minimera tillbud och olyckor på  arbetsplatserna. På alla byggarbetsplatser ska självklart all tillämplig lagstiftning och säkerhetsrutiner följas.

Löpande revisioner av byggarbetsplatserna görs under projektens gång. Arbetsmiljön och arbetsgivaransvaret på byggarbets platser är entreprenörernas ansvar, men Fabege tar en aktiv roll i att förebygga tillbud. Fabege upphandlar byggentreprenörer som lever upp till bolagets högt ställda krav avseende riskhantering. Samarbetet med entreprenörerna utvärderas löpande.