Getingen 13

Sveavägen 147-151; Ynglingagatan 6-8

Om din lokal och fastighet

Här hittar du som är hyresgäst hos oss på Fabege information om din lokal, fastighet och område. Våra medarbetare hjälper dig gärna om du har frågor eller synpunkter.

 • Gör anmälan om service eller fel
 • Kontakta oss på Fabege
 • Läs aktuell information om din lokal och fastighet
 • Prenumerera på aktuell information till din e-post
 • Hitta information om rumsklimat, teknik och allmän skötsel med mera

El och belysning

Som hyresvärd ansvarar vi för belysningen i allmänna utrymmen och trapphus.

Ni som hyresgäst ansvarar för er belysning på kontoret. Ni står även för underhållet av denna belysning såsom byte av ljuskällor.

Internet, telefoni och TV

Din fastighet är ansluten till Stokabs fibernät.

Ni som hyresgäst har ansvar för ert data- och telenät. Det är också ni som sköter anslutning till husets anslutningspunkt. Ni har ett flertal operatörer att välja bland. Vill du ha tips på operatörer, besök www.stokab.se.

Kontakta Stokab eller den internetleverantör du vill samarbeta med för att ansluta din lokal till nätverket.

Rumsklimat

Vår ambition är att alltid erbjuda lokaler med ett bra rumsklimat. För att få bra luft, värme och kyla i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för lokalerna.

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

 • Öppna inte fönster för vädring. Det stör kylsystemet och ventilationen och skapar obalans i rumsklimatet.
 • Täck inte elementen och givaren, som känner av och reglerar rumstemperaturen, eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet.
 • Tänk på dina möblers placering. För att dina element ska kunna fungera perfekt så är det bra om det finns ett utrymme mellan element och möbler. Genom det kan luften cirkulera fritt runt elementen.

Skötsel och underhåll

Som hyresvärd ansvarar vi för underhåll av allmänna utrymmen och hissar i fastigheten.

Ni ansvarar själva för underhållet i er lokal. I underhållet ingår exempelvis att byta ljuskällor, hålla ytskikten i gott skick, montering av TV, hyllor, tavlor samt reparation och utbyte av vitvaror.

Hålla vattenlås fria från eventuellt stoppande smuts, samt att lösa wc-stopp som inte orsakats av problem i avloppsstammen för fastigheten.

Ombyggnation

Om du vill bygga om eller göra ändringar i din lokal behöver du ett skriftligt tillstånd från oss som hyresvärd.

För att få ett tillstånd, ta kontakt med din fastighetschef.

Hissar

Felanmälan

Hissleverantören Otis är ansvarig för underhåll och drift av hissarna i fastigheten.

Om ni upptäcker fel, kontakta Otis på 0200-21 21 11 eller på www.otis.se för felanmälan.

Om en hiss stannar mellan våningarna ska knappen för nödsignal hållas intryckt i minst 15 sekunder. Utanför hissen ljuder då en larmsignal och nödlarm går till Fabeges hissjour dygnet runt. I samband med att larmet går skapas möjlighet till talkommunikation mellan dem som fastnat i hissen och hissjouren. Utryckning sker för att undsätta nödställda personer.

Hissen får inte användas vid brand.

Hissar i fastigheten

Det finns fyra personhissar och en lasthiss i fastigheten.

Adress Hissnr Hisstyp Last/Antal pers. Dörrmått -cm
(breddxhöjd)
Korgmått (innermått) -cm
(breddxdjupxhöjd)
Sveavägen 151 1 Personhiss 640 kg/8 pers. B100 x H200 B140 x D140 x H220
Sveavägen 151 2 Personhiss 640 kg/8 pers.  B90 x H200 B140 x D140 x H220
Sveavägen 151 3 Personhiss 640 kg/8 pers. B90 x H200 B140 x D140 x H220
Sveavägen 151 4 Personhiss 1 000 kg/12 pers. B90 x H200 B140 x D190 x H215
Ynglingagatan 6 6 Lasthiss 6´30 kg/8 pers. B90 x H200 B130 x D160 x H220

Miljö och energi

Vi vill ge dig en grönare vardag och en hållbar framtid. Därför har vi alltsedan 2002 jobbat hårt med miljöfrågor. Vårt miljöarbete är systematiskt och förebyggande ur en rad perspektiv – energi, innemiljö och val av byggmaterial. Allt med målsättningen att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara byggnader.

Vi ser till att våra serviceleverantörer har en hög miljöprofil och tar miljöhänsyn vid val av kemikalier och metoder som används vid underhåll och skötsel av våra fastigheter. Detta sker till exempel genom val av miljömärkta produkter, användning av torra städmetoder med mera.

Grönt Elavtal

Vi som hyresvärd förser er hyresgäster med grön el från Vattenfall. Elen vidarefaktureras genom undermätare.

Vill du veta mer? Klicka här för att veta mer om Grönt Elavtal.

Skyltning

Hyresgästskyltning

Vi vill att det ska vara lätt för era besökare att hitta till er. I samband med inflyttning står Fabege för kostnaden att sätta upp ert företagsnamn på skylt i entréer och hissar, i enlighet med vår skyltprofil. Om ni därefter byter namn eller gör andra förändringar som kräver att hänvisningsskyltarna vid entréer och hissar uppdateras så står ni själva för den kostnaden.

Det är ni som hyresgäst som har ansvar för skyltningen i anslutning till er lokal.

Fasadskyltning

Vi kan erbjuda bra skyltplatser till våra hyresgäster på fasaden mot Sveavägen. Att skylta på fasaden kräver dock godkännande från Fabege samt bygglov.

Utrymningsskyltning

Läs mer om utrymningsskyltning under fliken ”Utrymning och brandskydd” till vänster.

Observera att ni behöver godkännande av er fastighetschef innan ni sätter upp egna skyltar. Detsamma gäller om ni vill skylta på fasaden eller sätta upp en antenn. Större skyltar är bygglovspliktiga och ni behöver samråda med oss som hyresvärd innan ni ansöker.

Städning

Det är viktigt för oss att det är rent och fräscht i våra fastigheter. Därför ser vi till att trapphuset, entréerna, hissarna och fastighetens källare städas kontinuerligt.

Garaget städas efter hur städbehovet i garaget ser ut. Vi meddelar vår kontaktperson hos er en vecka före städningen. Vi informerar även genom att sätta upp anslag på olika ställen i garaget samt via e-post.

Städning och fönsterputsning i er lokal ansvarar ni själva för.

Säkerhet och inpassering

Passersystem för fastigheten

Er trygghet är viktig för oss. Därför har vi installerat ett passersystem med kodlås till alla entréer och allmänna dörrar. För att komma in i fastigheten har du och dina medarbetare personliga säkerhetsbrickor med kod.

Ni som hyresgäst har ansvar för skalskyddet till er lokal – lås, larm, kortläsare med mera. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag för att säkerställa att ert skalskydd möter de krav som finns i försäkringsvillkoren.

Om du tappar bort din passerbricka – anmäl det till Safeteam på brickor.stockholm@safeteam.se.  Ni som hyresgäster står själva för kostnaden vid nybeställningar samt ändringar gällande brickan.

Bevakning

Fabege samarbetar med G4S som bevakar din fastighet.

Belysning

Vi är noga med att se till att belysning i fastighetens entréer och allmänna utrymmen fungerar väl. Om du upptäcker att något behöver åtgärdas är vi tacksamma om du gör oss uppmärksamma på detta genom att göra en anmälan via ”Service och felanmälan”.

Aktiviteter efter kontorstid

Om ni planerar aktiviteter efter kontorstid, exempelvis ett kundevent, meddela då gärna er fastighetschef.

Tillgänglighet

Entré och hiss

Alla våningar kan nås med hiss i fastigheten. Huvudentrén på Sveavägen 151 är anpassade för funktionsnedsatta.

Parkering

Gällande parkeringsplats för fordon med handikapptillstånd hänvisar Fabege till Trafikkontorets utplacerade parkeringsplatser.

Toalett för funktionsnedsatta

Det finns toalett för funktionsnedsatta på varje verksamhetsplan.

Utrymning och brandskydd

Brandskyddsarbetet sker i samarbete mellan oss som hyresvärd och dig som hyresgäst. Generellt ansvarar vi som fastighetsägare för brandskyddet utanför den uthyrda lokalen och du som hyresgäst ansvarar för brandskyddet i den uthyrda lokalen. Detta regleras i hyresavtalet.

Vi som fastighetsägare ansvarar för:

 • Fastighetens utrymningsvägar i allmänna utrymmen är öppningsbara och fria från hindrande föremål.
 • Att se till att din lokal är försedd med fungerande sprinkler där det krävs.
 • Att det finns automatiskt brandlarm med direktkoppling till brandkåren, där det krävs för fastigheten.
 • Att brandskyddsrondera de allmänna ytorna i varje fastighet och föra skriftligt protokoll 2 gånger per år.

Du som hyresgäst ansvarar för att utföra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för din verksamhet i form av till exempel:

 • Att se till att skyltningen till alla utrymningsvägar är tydlig i din lokal samt att det finns utrymningsplaner på väl synliga platser i lokalen.
 • Att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på ditt företag.
 • Att utbilda din personal i vad de ska göra om det börjar brinna.
 • Att säkerställa att ditt brandskydd (t.ex. hänvisningsskyltar och brandredskap) fungerar genom att kontrollera och underhålla brandskyddet regelbundet.
 • Att inte blockera sprinklerhuvuden med möblering, gods eller liknande samt att se till att sprinklerhuvuderna inte skadas vid transport.

Om du undrar över något, eller vill veta hur du ska påbörja ert brandskyddsarbete, besök gärna Storstockholms brandförsvars eller Brandskyddföreningens webbplats. Där hittar du all information om brandskyddsarbete. Även vår Brand- och arbetsmiljösamordnare hjälper dig gärna med dina frågor.

Brandceller – för din trygghet:

Varje verksamhets lokaler är utformade som en egen brandcell. Detta innebär att den är byggnadstekniskt avskild från övriga lokaler och kan stå emot brand och rökspridning under en viss tid, normalt 60 minuter.

Tanken bakom brandcellsindelning av byggnader är att brand och brandgaser inte ska kunna spridas snabbt eller till stora delar av en byggnad.

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK – UTRYM

 • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
 • Varna andra som kan vara i fara.
 • Larma Räddningstjänsten genom att ringa 112.
 • Släck branden om det är möjligt utan att du utsätter dig för någon risk.
 • Utrym genom att ta den närmaste utrymningsvägen, se dig om och följ de gröna skyltarna ut.
 • Använd trapporna, aldrig hissen.
 • Möt Räddningstjänsten och lämna information om vad som har hänt och eventuella kvarvarande och antal utrymda.

Utrymningsdörrar

Det gröna nödhandtaget på utrymningsdörrar får endast användas vid nödutrymning, då inbrottslarm aktiveras när nödhandtaget trycks ner. Använd det vanliga handtaget eller, om det finns, öppnaknapp med nyckelsymbol vid daglig passage.

Källsortering och avfall

Inom fastigheten finns ett gemensamt avfallsrum som ligger i fastighetens källare, på plan -1. För att kunna komma åt avfallsrummet behöver du behörighet. Kontakta din förvaltningsassistent för mer information.

I avfallsrummet har vi alltid kärl för hushållssopor. Hyresgästen ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till dessa kärl. Vi har även kärl för wellpapp, elskrot, glas, batterier, lampor, papper, brännbart.

Hantering av övrigt avfall, så kallat verksamhetsavfall, och källsortering sker inom respektive hyresgästs lokal. Det är ni själva som hyresgäst som tecknar avtal om hanteringen av övrigt avfall med valfri avfallsleverantör.

Vi kan dock rekommendera vår partner Hans Andersson Recycling avfallshantering, som även sköter fastighetens avfallshantering. Hans Andersson Recycling hjälper er att minska avfallsmängden och  sortera det som blir kvar på ett miljösmart sätt. Ni får dessutom kontroll på vilka mängder som återvinns genom enkel och tydlig statistik. Vill du ha en verksamhetsanpassad och miljöriktig avfallshantering, kontakta Hans Andersson Recycling på www.hansandersson.se.

Parkering och cyklar

Hållbart resande

Som hyresgäst hos oss kan du inte bara påverka din arbetsplats, utan också ditt resande. Alla våra fastigheter ligger på centrala platser med ett stort utbud av kollektivtrafik. Och vi ser till att det finns möjlighet för cykelparkering runt våra fastigheter. Om ni har önskemål om uttag för elbilar så kan vi diskutera det. Vill ni ha tillgång till en cykelpool, välkommen att kontakta oss.

Har du frågor eller önskemål? Kontakta din fastighetschef för mer information.

Parkering

I alla våra fastigheter försöker vi erbjuda goda parkeringsmöjligheter. I din fastighet finns det utomhusparkerings- och garageplatser runt om fastigheten som ParkingPartner ansvarar för. Om du vill hyra parkering eller har frågor, ta kontakt med ParkingPartner via www.parkingpartner.se.

Utomhusparkering

Det finns avgiftsbelagda utomhusparkeringsplatser  på intilliggande gator.

Garageparkering

Det finns ett garage i fastigheten. Infarten till garaget finns på Sveavägen 151.

Cykelparkering

Det finns ett cykelställ i anslutning till fastigheten mellan Ynglingagatan 6 och Sveavägen 151, samt en cykelbur i garaget på plan -2.

Parkering för fordon med handikapptillstånd

Läs mer om parkering för fordon med handikapptillstånd under fliken ”Tillgänglighet” till vänster.

Utomhusmiljö

Fabege ansvarar för underhåll av utomhusgården runt fastigheten.

Stockholm stad ansvarar för underhåll av trottoaren och omkringliggande gator.

Prenumerera på aktuell information

Prenumerera Avsluta prenumeration