Pyramiden 4

Pyramidvägen 2

Service och felanmälan

Välkommen till din fastighets sida

Här har vi samlat information om parkering, sophantering, städning och annat praktiskt. Vi hoppas att det kommer underlätta för dig när du vill veta något om din fastighet. Har du frågor eller funderingar? Här hittar du även kontaktuppgifter till ditt fastighetsteam och kan skicka felanmälan och frågor till oss. Vi finns här för dig.

Aktuellt i fastigheten

Anpassningar i trafiken i Arenastaden den 4 september

Den 4 september är det dags för landskamp då Sverige möter Estland på Friends Arena.

I samband med den spännande matchen kommer även vissa anpassningar i trafiken att göras vilket kommer att påverka tillgängligheten i området.  Besök gärna Solna Stads hemsida för att veta mer om trafiken, https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/gator-trafik/trafik-i-samband-med-evenemang-pa-friends-arena/

Hissar

Det finns två personhissar i fastigheten.

Felanmälan

Hissleverantören Otis är ansvarig för underhåll och drift av hissarna i fastigheten.

Om ni upptäcker fel, kontakta Otis på 0200-21 21 11 eller på www.otis.se för felanmälan.

Om en hiss stannar mellan våningarna ska knappen för nödsignal hållas intryckt i minst 15 sekunder. Utanför hissen ljuder då en larmsignal och nödlarm går till Fabeges hissjour dygnet runt. I samband med att larmet går skapas möjlighet till talkommunikation mellan dem som fastnat i hissen och hissjouren, och utryckning sker för att undsätta nödställda personer.

Hissen får inte användas vid brand.

Adress Hissnr Hisstyp Last/Antal pers Dörrmått -cm
(breddxhöjd)
Korgmått (innermått) -cm
(breddxdjupxhöjd)
Pyramidvägen 2D 1 Personhiss 560 kg/7 pers. B97 x H196 B135 x D135 x H208
Pyramidvägen 2D 2 Personhiss 560 kg/7 pers. B97 x H196 B135 x D135 x H208

Miljö och energi

Vi vill ge dig en grönare vardag och en hållbar framtid. Därför har vi alltsedan 2002 jobbat hårt med miljöfrågor. Vårt miljöarbete är systematiskt och förebyggande ur en rad perspektiv – energi, innemiljö och val av byggmaterial. Allt med målsättningen att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara byggnader.

Vi ser till att våra serviceleverantörer har en hög miljöprofil och tar miljöhänsyn vid val av kemikalier och metoder som används vid underhåll och skötsel av våra fastigheter. Detta sker till exempel genom val av miljömärkta produkter, användning av torra städmetoder med mera.

Vi vill även hjälpa dig som hyresgäst att jobba för en grönare vardag. Därför har vi tagit fram en rad smarta lösningar:

Grönt Hyresavtal

Som hyresgäst har du möjlighet att teckna ett Grönt Hyresavtal. Detta innebär att vi gemensamt sätter fokus på miljöfrågorna för att minska både klimatpåverkan och energiförbrukning.

Med Grönt Hyresavtal reglerar vi tillsammans bland annat källsortering av avfall, val av miljösäkra byggmaterial, energioptimering, val av förnybara energikällor och åtaganden kring ett hållbart resande.

Vill du veta mer? Klicka här för att läsa mer om Grönt Hyresavtal.

Grönt Elavtal

Ni ansvarar för att teckna elavtal med valfri elleverantör. Innan ni väljer vill vi gärna ge er ett grönt tips.

Vi erbjuder er att teckna Grönt Elavtal för miljömärkt el med Vattenfall. Via Grönt Elavtal får du bland annat 100 procent VattenEl samt rådgivning och rabatt på kilowattpriset.

Vill du veta mer? Klicka här för att veta mer om Grönt Elavtal och vad du ska göra för att ansluta.

Skyltning

Hyresgästskyltning

Vi vill att det ska vara lätt för era besökare att hitta till er. I samband med inflyttning står Fabege för kostnaden att sätta upp ert företagsnamn på skylt i entréer och hissar, i enlighet med vår skyltprofil. Om ni därefter byter namn eller gör andra förändringar som kräver att hänvisningsskyltarna vid entréer och hissar uppdateras så står ni själva för den kostnaden. 

Det är ni som hyresgäst som har ansvar för skyltningen i anslutning till er lokal.

Fasadskyltning

Fastighetens fasad är Q-märkt därför går det inte att sätta skyltar på fasaden. 

Utrymningsskyltning

Läs mer om utrymningsskyltning under fliken ”Utrymning och brandskydd” till vänster.

Observera att ni behöver godkännande av er förvaltningschef innan ni sätter upp egna skyltar. Detsamma gäller om ni vill sätta upp en antenn.

Städning

Det är viktigt för oss att det är rent och fräscht i våra fastigheter. Därför ser vi till att entrén, trapphusen och hissarna städas kontinuerligt.

Städning och fönsterputsning i er lokal har ni eget ansvar för.

Säkerhet och inpassering

Passersystem för fastigheten

Er trygghet är viktig för oss. Därför har vi installerat ett passersystem med portkod till alla entréer och allmänna dörrar. För att komma in i fastigheten behöver du och dina medarbetare slå in portkoden eller använda nyckel.

Ni som hyresgäst har ansvar för skalskyddet till er lokal – lås, larm, kortläsare med mera. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag för att säkerställa att ert skalskydd möter de krav som finns i försäkringsvillkoren.

Om du tappar eller upplever problem med din portkod – anmäl det via ”Service och felanmälan”. Vi hjälper dig så fort vi kan.

Bevakning

Fabege samarbetar med G4S som bevakar din fastighet.

Belysning

Vi är noga med att se till att belysning i fastighetens entréer och allmänna utrymmen fungerar väl. Om du upptäcker att något behöver åtgärdas är vi tacksamma om du gör oss uppmärksamma på detta genom att göra en anmälan via ”Service och felanmälan”.

Aktiviteter efter kontorstid

Om ni planerar aktiviteter efter kontorstid, exempelvis ett kundevent, meddela då gärna er förvaltningsassistent.

Tillgänglighet

Entré och hiss

Alla våningar kan nås med hiss i fastigheten. Huvudentrén på Pyramidvägen 2D är anpassad för funktionsnedsatta.

Parkering

Parkering för fordon med handikappstillstånd finns på framsidan av fastigheten i anslutning till huvudentrén.

Toalett för funktionsnedsatta

Det finns toalett för funktionsnedsatta i byggnaden.

Utrymning och brandskydd

Brandskyddsarbetet sker i samarbete mellan oss som hyresvärd och dig som hyresgäst. Generellt ansvarar vi som fastighetsägare för brandskyddet utanför den uthyrda lokalen och du som hyresgäst ansvarar för brandskyddet i den uthyrda lokalen. Detta regleras i hyresavtalet.

Vi som fastighetsägare ansvarar för:

 • Att det finns minst två, av varandra oberoende, utrymningsvägar från din lokal.
 • Fastighetens utrymningsvägar i allmänna utrymmen är öppningsbara och fria från hindrande föremål.
 • Att se till att din lokal är försedd med fungerande sprinkler där det krävs.
 • Att det finns automatiskt brandlarm med direktkoppling till brandkåren, där det krävs för fastigheten.
 • Att brandskyddsrondera de allmänna ytorna i varje fastighet och föra skriftligt protokoll 2 gånger per år.

Du som hyresgäst ansvarar för att utföra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för din verksamhet i form av till exempel:

 • Att se till att skyltningen till alla utrymningsvägar är tydlig i din lokal samt att det finns utrymningsplaner på väl synliga platser i lokalen.
 • Att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på ditt företag.
 • Att utbilda din personal i vad de ska göra om det börjar brinna.
 • Att säkerställa att ditt brandskydd (t.ex. larm, sprinkler och brandredskap) fungerar genom att kontrollera och underhålla brandskyddet regelbundet.
 • Att inte blockera sprinklerhuvuden med möblering, gods eller liknande samt att se till att sprinklerhuvuderna inte skadas vid transport. 

Om du undrar över något, eller vill veta hur du ska påbörja ert brandskyddsarbete, besök gärna Storstockholms brandförsvars eller Brandskyddföreningens webbplats. Där hittar du all information om brandskyddsarbete. Även vår Brand- och arbetsmiljösamordnare hjälper dig gärna med dina frågor.

Brandceller – för din trygghet:

Varje verksamhets lokaler är utformade som en egen brandcell. Detta innebär att den är byggnadstekniskt avskild från övriga lokaler och kan stå emot brand och rökspridning under en viss tid, normalt 60 minuter.

Tanken bakom brandcellsindelning av byggnader är att brand och brandgaser inte ska kunna spridas snabbt eller till stora delar av en byggnad.

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK – UTRYM

 • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
 • Varna andra som kan vara i fara.
 • Larma Räddningstjänsten genom att ringa 112.
 • Släck branden om det är möjligt utan att du utsätter dig för någon risk.
 • Utrym genom att ta den närmaste utrymningsvägen, se dig om och följ de gröna skyltarna ut.
 • Använd trapporna, aldrig hissen.
 • Möt Räddningstjänsten och lämna information om vad som har hänt och eventuella kvarvarande och antal utrymda.

Utrymningsdörrar

Det gröna nödhandtaget på utrymningsdörrar får endast användas vid nödutrymning, då inbrottslarm aktiveras när nödhandtaget trycks ner. Använd det vanliga handtaget eller, om det finns, öppnaknapp med nyckelsymbol vid daglig passage.

Källsortering och avfallshantering

Inom fastigheten finns en avfallsplats för behållare/kärl på gården vid entrén.

Som hyresgäst har ni rätt att ställa era kärl för hushållsopor, så kallat verksamhetsavfall, i behållare/kärl med lås. Men hanteringen av övrigt avfall och källsortering sker inom respektive hyresgästs lokal. Det är ni själva som hyresgäst som tecknar avtal om hanteringen av övrigt avfall med valfri avfallsleverantör.

Vi kan dock rekommendera vår partner Hans Andersson Recycling, som hjälper er att minska avfallsmängden och sortera det som blir kvar på ett miljösmart sätt. Ni får dessutom kontroll på vilka mängder som återvinns genom enkel och tydlig statistik. Vill du ha en verksamhetsanpassad och miljöriktig avfallshantering, kontakta Hans Andersson Recycling på www.hansandersson.se.

El och belysning

Som hyresvärd ansvarar vi för belysningen i allmänna utrymmen och trapphus.

Ni som hyresgäst ansvarar för er belysning på kontoret. Ni står även för underhållet av denna belysning såsom byte av ljuskällor.

Stärk din miljöprofil med Grönt Elavtal

Ni ansvarar för att teckna elavtal med valfri elleverantör. Innan ni väljer kan vi ge er ett grönt tips.

Vi erbjuder er att teckna Grönt Elavtal för miljömärkt el med Vattenfall. Via Grönt Elavtal får du bland annat 100 procent VattenEl samt rådgivning och rabatt på kilowattpriset. 

Vill du veta mer? Klicka här för att veta mer om Grönt Elavtal och vad du ska göra för att ansluta.

Internet, telefoni och TV

Din fastighet är ansluten till Tele2 fibernät.

Ni som hyresgäst har ansvar för ert data- och telenät. Det är också ni som sköter anslutning till husets anslutningspunkt. Det är även Tele2 eller den internetleverantör du vill samarbeta med för att ansluta din lokal till nätverket.

Rumsklimat

Vår ambition är att alltid erbjuda lokaler med ett bra rumsklimat. För att få bra luft, värme och kyla i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för lokalerna.

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

 1. Öppna inte fönster för vädring. Det stör kylsystemet och ventilationen och skapar obalans i rumsklimatet.
 2. Täck inte elementen och givaren, som känner av och reglerar rumstemperaturen, eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet.
 3. Tänk på dina möblers placering. För att dina element ska kunna fungera perfekt så är det bra om det finns ett utrymme mellan element och möbler. Genom det kan luften cirkulera fritt runt elementen.

Skötsel och underhåll

Som hyresvärd ansvarar vi för underhåll av allmänna utrymmen och hissar i fastigheten.

Ni ansvarar själva för underhållet i er lokal. I underhållet ingår exempelvis att byta ljuskällor, hålla ytskikten i gott skick, montering av TV, hyllor, tavlor samt reperation och utbyte av vitvaror.

Ombyggnation

Om du vill bygga om eller göra ändringar i din lokal behöver du ett skriftligt tillstånd från oss som hyresvärd.

För att få ett tillstånd, ta kontakt med din förvaltningschef.

Parkering och cyklar

Som hyresgäst hos oss kan du inte bara påverka din arbetsplats, utan också ditt resande. Här har du tillgång till Solna station för pendeltåg, den kommande tvärbanan och flertalet busslinjer. Det gör att det alltid är lätt att resa kollektivt till och från Arenastaden.

Förutom närheten till kollektivtrafik är området också lätt tillgängligt för alla som vill ta cykeln till jobbet. Om ni har önskemål om uttag för elbilar så kan vi diskutera det.
Har du frågor eller önskemål? Kontakta din förvaltningschef för mer information.

Parkering

I alla våra fastigheter försöker vi erbjuda goda parkeringsmöjligheter. Det finns utomhus- och besöksparkeringsplatser runt fastigheten. Ta kontakt med er förvaltningsassistent om du vill hyra parkering eller har frågor.

Besöksparkeringen och bevakning av parkeringsplatserna ansvarar Parkman för. Om du har frågor eller funderingar, ta kontakt med Parkman på www.parkman.nu.

Utomhusparkering

Det finns utomhusparkeringsplatser runt fastigheten i form av gatuparkering.

Cykelparkering

Det finns cykelställ vid huvudentrén på Pyramidvägen 2D.

Parkering för fordon med handikapptillstånd

Läs mer om parkering för fordon med handikappstillstånd under fliken ”Tillgänglighet” till vänster.

Utomhusmiljö

Fabege ansvarar för underhåll av marken i fastighetens omedelbara närhet.

Solna stad ansvarar för underhåll av trottoaren och gatorna i närområdet.

Prenumerera på din fastighetsinformation via e-post

Prenumerera Avsluta prenumeration

Vill du göra felanmälan?

Service och felanmälan