Populära sökningar

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Finansiering

  2023-03-31 2022-12-31
Räntebärande skulder, Mkr 33 976 33 341
 varav utestående MTN, Mkr 9 950 10 700
 varav utestående SFF, Mkr 600 600
 varav utestående certifikat, Mkr 2 665 2 767
Outnyttjade kreditlöften, Mkr* 5 660 7 260
Kapitalbindning, år 4,5 4,7
Räntebindning, år 2,5 2,7
Räntebindning, andel av portföljen, % 61 65
Derivat marknadsvärde, Mkr 1 472 1 689
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 2,75 2,39
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 2,67 2,31
Ej pantsatta tillgångar, % 39,3 45,2
Belåningsgrad, % 39,6 38,2

per 31 mars 2023

* Inkluderat kreditlöfte avsett för företagscertifikat

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 9 950 9 950
Gröna obligationer via SFF, Mkr 600 600
Gröna företagscertifikat, Mkr 2 665 2 665
Gröna lån, övriga, Mkr 26 421 20 761
Total grön finansiering, Mkr 39 636 33 976
Andel grön finansiering, % 100 100
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 49 468  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 13 080  
*per 31 mars 2023    

 

Ändrad 26 april 2023