Populära sökningar

Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Finansiering*

  2022-12-31 2021-12-31
Räntebärande skulder, Mkr 33 341 30 399
 varav utestående MTN, Mkr 10 700 10 950
 varav utestående SFF, Mkr 600 1 524
 varav utestående certifikat, Mkr 2 767 2 250
Outnyttjade kreditlöften, Mkr** 7 260 3 374
Kapitalbindning, år 4,7 4,9
Räntebindning, år 2,7 3,7
Räntebindning, andel av portföljen, % 65 76
Derivat marknadsvärde, Mkr 1 689 -65
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 2,39 1,71
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 2,31 1,62
Ej pantsatta tillgångar, % 45,2 43,8
Belåningsgrad, % 38,2 36,5

* per 31 december 2022
** Inkluderat kreditlöfte avsett för företagscertifikat

Grön finansiering*

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 10 700 10 700
Gröna obligationer via SFF, Mkr 600 600
Gröna företagscertifikat, Mkr 2 767 2 767
Gröna lån, övriga, Mkr 26 534 19 274
Total grön finansiering, Mkr 40 601 33 341
Andel grön finansiering, % 100 100
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 49 441  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 14 711  

*per 31 december 2022

Ändrad 6 februari 2023