Populära sökningar

Finansiella mål

Finansiella mål och utfall 2022.

Mål
Utfall 2022

Avkastning på eget kapital

Fabege ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 5,2 procent.

5,2%

Belåningsgrad  
Belåningsgraden ska aldrig överstiga 50 procent.

Belåningsgraden minskade till 38 procent till följd av stigande fastighetsvärden och värdeskapande investeringar.

38%

Grön finansiering

 

Fabeges målsättning är att 100 procent av bolagets finansiering ska vara grön eller hållbar.

Per årsskiftet var 100 procent av bolagets utestående finansiering och kreditramar gröna och samtliga kreditgivare tillhandahåller nu grön finansieringsalternativ.

100%

Soliditet  
Soliditeten ska vara lägst 35 procent.

Soliditeten uppgick till 49 procent.

49%

Ränteteckningsgrad  
Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,2 gånger.

Räntetäckningsgraden ligger väl över målet, vilket är en effekt av ett starkt driftnetto i kombination med låga marknadsräntor.

3,4 ggr

Skuldkvot  
Skuldkvoten ska på sikt uppgå till högst 13 gånger.

Skuldkvoten beräknad som räntebärande skulder dividerat med driftsöverskott minus central administration uppgick till 15,6 gånger.

15,6 ggr

Överskottsgrad  
Målet är att överskottsgraden ska uppgå till 75 procent.

Överskottsgraden har stadigt förbättrats, tack vare ökande intäkter, ett alltmer modernt bestånd och fortsatt arbete med kostnadseffektivisering.

74%

Ändrad 26 april 2023