Populära sökningar

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Resultat efter finansiella poster ökade till 265,2 Mkr (133,9) vilket mot- svarar en vinst per aktie om 0,79 kr (1,04) efter full skatt Hyresintäkterna ökade till 2 210,0 Mkr (714,9) Soliditeten ökade till 22,3 procent (20,8) Styrelsen föreslår höjning av utdelningen till 0,30 kr (0,10) per aktie För 1999 bedöms resultat efter finansiella poster överstiga 360 Mkr Resultat 1) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 265,2 Mkr (133,9) , vilket 2) omräknat per aktie och efter full skatt motsvarar 0,79 kr (1,04). Hyresintäkterna för helåret uppgick till 2 210,0 Mkr (714,9). Driftsöverskottet före avskrivningar uppgick till 1 337,4 Mkr (440,2). Direktavkastningen baserat på bokfört värde för aktuellt fastighetsbestånd uppgår till 7,0 % (7,3). Rörelseresultatet uppgick till 1 110,9 Mkr (415,7). I resultatet ingår resultat från fastighetsförsäljningar med 16,0 Mkr (54,2), och räntebidrag uppgående till 54,4 Mkr (19,5). Wihlborgs förvärv av Klövern Fastigheter AB (publ) ingår i Wihlborgs räkenskaper fr.o.m. den 1 januari 1998. Fastighetsaktiebolaget Storheden i Stockholm ingår i Wihlborgs räkenskaper fr.o.m. den 1 juli 1998. Detta innebär att resultaten mellan 1998 och 1997 ej är jämförbara. Korrigering av resultatet för den tid under året som Storheden ej tillhört koncernen, har gjorts med 88,6 Mkr. Verksamhet Wihlborgs är ett av de större fastighetsbolagen i Sverige. Efter samgåendet med Fastighetsaktiebolaget Storheden, är verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund, vilka tillsammans står för 87 % av bolagets totala hyresintäkter. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med en total uthyrbar yta om 3,1 miljoner kvadratmeter, och ett bokfört värde uppgående till 19,7 mdr. Wihlborgs strategi är att vara en betydande aktör på fastighetsmarknaderna i Stockholms- och Öresundsregionerna, där lönsamhet och tillväxt genereras av rationell och effektiv fastighetsförvaltning, närhet till kunden, förädling av befintliga fastigheter och utveckling av projektfastigheter. Jämförelser angivna inom parentes avser helår 1997 för dåvarande Wihlborgskoncernen. För definitioner, se sidan 9. Marknad och fastighetsinnehav Efterfrågan på lokaler är fortsatt stark inom Wihlborgs huvudmarknader, Stockholms- och Öresundsregionerna. Kraftigast har effekterna av den ökade efterfrågan märkts i Stockholms-regionen, där det generellt varit högre hyresnivåer vid nyuthyrningar och omförhandlingar, minskade omflyttningar och inom vissa marknadsområden mer än halveringar av vakansgraden, ner till under 2%-nivån. Vid rapportperiodens slut uppgick den ekonomiska uthyrningsgraden för koncernens fastighetsbestånd till 94 %. Fördelat på Wihlborgs marknadsområden är uthyrningsgraden i Stockholmsregionen 97 %, Öresundsregionen 92 % och övriga Sverige 89 %. Av det totala fastighetsbeståndets bokförda värde återfinns 46 % i Stockholmsregionen, 42 % i Öresundsregionen och 12 % på övriga orter. 1) Sammanställning av fastighetsbeståndet per 1998-12-31 Fördelning per geografiskt område Region Anta Yta, Bok- Hyres- Ekon. Hyres Drift Direkt Ränte- l Kvm fört Värde, ut- - s- - bidrag, fast värde, Mkr Hyrni Intäk Övers Avkast Mkr 3) ig- Mkr ngs- ter, kott, ning, 2) 4) hete grad, Mkr Mkr % r % Öresund 430 1 466 081 8 201 1 032 92,1 950 579 7,2 14 Stockho 251 1 126 037 9 037 954 97,0 925 570 6,8 34 lm Övrigt 121 458 025 2 427 308 88,9 274 163 7,3 6 Totalt 802 3 050 143 19 665 2 294 93,7 2 149 1 312 7,0 54 Hyresintäkter, driftsöverskott och räntebidrag avser perioden 1998-01-01 - 1998-12-31 för Wihlborgs fastighetsbestånd per 1998-12-31. I bokfört värde ingår obebyggd mark och projektfastigheter med värde av 783 Mkr. Hyresvärde definieras som hyresintäkter med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor. Vid beräkning av direktavkastning har bokfört värde på fastigheterna reducerats med bokfört värde för mark och projekt och schablonmässigt beräknat nuvärde av räntebidrag. Investeringar och försäljningar Investeringar och försäljningar i Fastighetsaktiebolaget Storheden under första halvåret 1998 ingår i Wihlborgs förvärv av Storheden, och således ej i specifikationerna nedan. Under året har investeringarna totalt uppgått till 9 692 Mkr, varav förvärvet av Fastighetsaktiebolaget Storheden utgjorde 8 800 Mkr, förvärv av övriga fastigheter 313 Mkr samt investeringar i befintliga fastigheter och projekt 579 Mkr. Förvärvet av Storheden Wihlborgs styrelse beslöt den 13 april lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Fastighetsaktiebolaget Storheden i Stockholm (publ). Per den 31/12 1998 uppgick Wihlborgs innehav till 99,5 % av antalet aktier och 99,6 % av antalet röster. Fastighetsförvärv Exklusive förvärvet av Storheden, har totalt 6 fastigheter för 313 Mkr förvärvats, varav 1 st för 74 Mkr i Stockholmsregionen, och 5 st för 239 Mkr i Öresundsregionen. Investeringar i fastigheter, projekt och andelar av bolag Årets investeringar i befintliga fastigheter och projekt, vilket avser både mark, ny-, till- och ombyggnader samt andelar i projekt, uppgick till 579 Mkr. I beloppet ingår t.ex. slutförandet av nybyggnation av bostadsfastigheten Järnlodet 23 i centrala Stockholm, samt upparbetade volymer i helägda projekt. Fastighetsförsäljningar Under året har 30 fastigheter sålts för 1 527 Mkr, med en förädlingsvinst uppgående till 3 Mkr. Av försäljningarna avser 4 st för 611 Mkr i Stockholmsregionen, och 9 st för 47 Mkr i Öresundsregionen och 17 st för 869 Mkr övriga orter. Sammanställning av fastighetsförvärv- och försäljningar under 1998 Sammanställning förvärv och försäljningar 1998, exklusive förvärvet av Fastighetsaktiebolaget Storheden. Förvärv/Försäljning MkrRegion Antal fastigheter Styckjunkaren 5 74 Stockholm 1 Lautrupvang 12 120 Öresund 1 Övriga förvärv 119 Öresund 4 Summa fastighetsförvärv 313 6 Fastigheter Holland 731 Övriga 11 orter Stora Katrineberg 560 Stockholm 1 Övriga försäljningar 47 Öresund 9 Övriga försäljningar 51 Stockholm 3 Övriga försäljningar 138 Övriga 6 orter Summa 1 30 fastighetsförsäljningar 527 Händelser efter rapportperiodens utgång I januari lämnade Wihlborgs Västerviksmarknaden, genom försäljningen av fastigheten Lindö 1 för 31 Mkr. Frånträdet sker den 1 februari. Finansiell ställning Wihlborgs egna kapital uppgår per den 31 december till 4 603,1 Mkr (2 504,0). Soliditeten uppgår till 22,3% (20,8). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkräkningskrediter och lånegarantier uppgick den 31 december till 395,0 Mkr (318,5). Lånevolymen uppgick vid årets slut till 14 584,7 Mkr (8 811,2) med en medelränta om 5,93 % (6,2). Lånens genomsnittliga räntebindningstid uppgick den 31 december 1998 till 2,4 år. Koncernens lånestruktur hade per den 31 december 1998 följande fördelning: MkrGenomsnittlig Procentuell ränta % andel % 1999 7228 5,81 50 2000 2509 6,83 17 2001 1387 6,35 10 2002 790 3,57 5 2003 330 6,30 2 2004 515 5,93 4 2005 448 6,03 3 2006 197 6,19 1 2007 92 5,97 1 >2007 126 5,17 1 Checkräkning 125 3,95 1 Förlagslån 837 6,01 6 Totalt 14 585 5,93 100 Moderbolaget Omsättningen under året uppgick till 206,5 Mkr (204,1) och nettoresultatet efter skatt till 100,5 Mkr (23,7). Bolagets likvida medel inklusive outnyttjade checkräkningskrediter och lånegarantier uppgår per den 31 december till 100,0 Mkr (193,0). Wihlborgsaktien Totalt har antalet aktier genom nyemission ökat med 144,9 miljoner aktier till 312,0 miljoner aktier. Antalet aktieägare i Wihlborgs uppgick per årsskiftet 1998-99 till ca 29 000. Förslag till utdelning Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om en utdelning om 0,30 kr per aktie (0,10), vilket motsvarar 93,6 Mkr (16,7). Utsikter för 1999 Koncentrationen av fastighetsbeståndet till Stockholms- och Öresundsregionerna fortsätter. Den successiva avyttringen av fastigheterna utanför dessa regioner kommer att intensifieras under 1999, med målsättningen att vara slutförd vid utgången av år 2000. Lönsamheten bedöms förbättras genom hyrestillväxt för främst kommersiella lokaler, samordningsvinster inom organisationen och lägre räntenivå. Effekten av lägre räntebidrag med 25 Mkr, kommer emellertid att verka i motsatt riktning. Sammantaget bedöms resultatet efter finansiella poster för 1999 överstiga 360 Mkr. Ekonomisk rapportering 1999 Årsredovisning 1998 mars-april Delårsrapport januari - mars 28 april Bolagsstämma 28 april Delårsrapport Januari - juni 12 augusti Delårsrapport Januari - september 4 november Årsredovisning och bolagsstämma Årsredovisningen för 1998 kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor i Malmö och Sollentuna, från början av april. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 28 april kl 17.00 i Slagthuset, Malmö. Malmö den 18 februari 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: VD Erik Paulsson, tel. 08-623 69 55, 070-595 02 00, Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, tel. 08-623 69 04, Administrativ chef Christer Johansson, tel 040-20 09 10, 070-530 40 78 Informationschef Anders Lundquist, tel. 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. Wihlborgs Fastigheter AB (publ), Box 97, 201 20 Malmö, Tel 040-20 09 00, Fax 040-23 45 52 E-post info@wihlborgs.se Hemsida www.wihlborgs.se KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Helår 1998 Helår 1997 Hyresintäkter 2 210,0 714,9 Fastighetskostnader -872,6 -274,7 Driftsöverskott 1 337,4 440,2 Avskrivningar -189,7 -55,0 Bruttoresultat 1 147,7 385,2 Central administration och marknadsföring -53,2 - 23,6 Resultat 16,0 54,2 fastighetsförsäljningar Övriga rörelseintäkter och 0,4 -0,1 kostnader Rörelseresultat 1 110,9 415,7 Ränteintäkter 29,3 10,5 Räntebidrag 54,4 19,5 Räntekostnader -840,8 -303,0 Resultat efter finansiella 353,8 142,7 poster Resultat i Storheden resp M2 för den tid 1) av räkenskapsåret de ej -88,6 -8,8 tillhörde koncernen Resultat efter finansiella 265,2 133,9 poster 2) Skatt -70,6 -27,0 Resultat efter skatt 194,6 106,9 Minoritetens andel -0,6 - Nettoresultat 194,0 106, 9 1) I beloppet ingår vinst från fastighetsförsäljningar med 13,1 Mkr. 2) Av beloppet utgör latent skatt 64,8 Mkr, och betald skatt 5,8 Mkr. KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) Tillgångar 1998-12-31 1997-12-31 Fastigheter 19 664,5 11 588,7 Övriga materiella 26,5 18,6 anläggningstillgångar Finansiella 314,8 268,8 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 667,9 399,6 Summa tillgångar 20 673,7 12 275,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 4 603,1 2 504,0 Minoritetsintresse 0,0 53,8 Avsättningar 484,5 306,1 Räntebärande skulder 14 584,7 8 811,2 Ej räntebärande 1 001,4 600,6 skulder Summa eget kapital och 20 673,7 12 275,7 skulder KONCERNENS FINANSIERINGSANALYSER 1998-12-31 1997-12-31 Resultat efter 265,2 133,9 finansnetto Avskrivningar som belastat 154,1 52,6 resultatet Betalda -5,9 -12,1 skatter Kassaflöden före förändring 413,4 174,4 rörelsekapital Förändring 219,3 238,9 rörelsekapital Kassaflöden före 632,7 413,3 investeringar Investeringar i -8 224,1 -7 104,3 fastigheter (netto) Övriga investeringar -59,7 -267,6 (netto) Kassaflöden efter -7 651,1 -6 958,6 investeringar Nyemissioner 1 912,6 1 398,4 Utdelnin -16,7 - g Ökning räntebärande 5 773,5 5 293,6 skulder Övrigt 68,5 323,9 Förändring av likvida 86,8 57,3 medel KONCERNENS NYCKELTAL X 1998-12-31 1997-12-31 Avkastning på sysselsatt kapital inklusive resultat 6,0 7,4 fastighetsförsäljningar, % Avkastning på sysselsatt kapital exklusive resultat 6,0 6,4 fastighetsförsäljningar, % Avkastning på eget kapital inklusive resultat 5,5 7,4 fastighetsförsäljningar, % Avkastning på eget kapital exklusive resultat 5,4 4,4 fastighetsförsäljningar, % Resultat per aktie, efter full skatt, inklusive resultat 0,79 1,04 fastighetsförsäljningar, 6 kr Resultat per aktie, efter full skatt, exklusive resultat 0,78 0,62 fastighetsförsäljningar, kr Soliditet, % 22,3 20,8 Kassaflöde per aktie inklusive resultat 1,68 1,70 fastighetsförsäljningar, kr Kassaflöde per aktie exklusive resultat 1,67 1,17 fastighetsförsäljningar, kr Synligt eget kapital per 14,48 14,37 aktie, kr Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning och 250,3 102,5 konvertering, milj Definitioner Beräkning av nyckeltal per aktie Nyckeltal baserade på genomsnittligt antal aktier, eget och sysselsatt kapital har beräknats utifrån vägda genomsnitt. För nyckeltal per aktie har utspädningseffekten för utgivna teckningsoptioner beaktats. Vidare har konvertibla förlagslån redovisats som om konvertering till aktier redan skett. Sysselsatt kapital Balansomslutning minus ej räntebärande skulder och avsättningar. Avkastning på sysselsatt eget kapital Resultat före skatt plus räntekostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital. Resultat inklusive resultat från fastighetsförsäljningar Årets resultat efter full skatt. Resultat exklusive resultat från fastighetsförsäljningar Årets resultat efter full skatt exklusive resultat från fastighetsförsäljningar och därtill hänförlig skatt. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till balansomslutningen. Kassaflöde 7 Resultat före skatt ökat med av- och nedskrivningar samt minskat med betald skatt. 8 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/18/19990218BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/02/18/19990218BIT00290/bit0002.pdf

18 feb 1999 13:02

För ytterligare information