Populära sökningar

Delårsrapport januari-september 1999

Delårsrapport januari - september 1999 * Resultat efter finansiella poster ökade med 40 % till 364 Mkr (261) * Vinst per aktie efter full skatt ökade med 54 % till 0,83 kr (0,54) * Under januari - september har fastigheter sålts för totalt 1 071 Mkr med en vinst om 39 Mkr (13) * Prognos för resultat efter finansiella poster för helåret 1999 höjs från att överstiga 400 Mkr till cirka 470 Mkr * Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en utdelning om 0,55 kr per aktie för räkenskapsåret 1999 (0,30) Resultat 1) Resultatet efter finansiella poster ökade till 363,9 Mkr (260,7) . Vinst per aktie efter full skatt inklusive resultat från fastighetsförsäljningar steg 2) till 0,83 kr (0,54). Resultatförbättringen beror främst på lägre räntekostnader, ett bättre resultat från fastighetsförsäljningar och lägre fastighetskostnader. Hyresintäkterna för perioden uppgick till 1 635,2 Mkr (1 656,3) och driftsöverskottet före avskrivningar blev 1 006,2 Mkr (1 006,9). Rörelseresultatet ökade till 877,8 Mkr (835,0). I resultatet ingår resultat från fastighetsförsäljningar med 39,4 Mkr (13,2), och räntebidrag uppgående till 34,8 Mkr (43,9). För jämförbara fastighetsbestånd har driftsöverskottet ökat med 48 Mkr under de första nio månaderna 1999 jämfört med samma period under 1998. Verksamhet Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. Totalt återfinns i 3) dessa regioner 88 % av bolagets totala hyresvärde . Fastighets beståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med ett hyresvärde på årsbasis om 2,2 mdr, en total uthyrbar yta om 3,0 miljoner kvadratmeter, och ett bokfört värde inklusive projektfastigheter uppgående till 20,4 mdr. 1) Fastighetsaktiebolaget Storheden i Stockholm ingår i Wihlborgs räkenskaper fr.o.m. den 1 juli 1998. Jämförelsetalen avseende resultatposter till och med resultat efter finansiella poster, är en sammanläggning pro forma av resultaten för Wihlborgs och Storheden för perioden januari - september 1998. Jämförelsetalen för resultat per aktie, avser Wihlborgskoncernen per 1998-09- 30. Jämförelsetalen för balansposter avser värden per 1998-12-31. 2) För definitioner, se sidan 12. 3) Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som hyresintäkter med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor. Marknad och fastighetsinnehav Av fastighetsbeståndets hyresvärde återfinns 43 % i Stockholmsregionen, 45 % i Öresunds-regionen och 12 % på övriga orter. Av fastighetsbeståndets hyresvärde avser 36 % bostäder, 40 % kontor/butik och 24 % industri/hotell. Den totala uthyrningsgraden uppgår till 94 %. Fördelat på Wihlborgs marknadsområden är uthyrningsgraden i Stockholmsregionen 97 %, Öresundsregionen 93 % och övriga orter 89 %. Hyresmarknaden är fortsatt stark inom Wihlborgs huvudmarknader, Stockholms- och Öresundsregionerna. Lokalhyresmarknaden i Stockholmsregionen har under året första nio månader kännetecknats av hög efterfrågan för samtliga lokaltyper inom hela regionen. I Öresundsregionen är trenden på lokalmarknaden också på uppåtgående, med successivt sjunkande vakansgrader och högre hyresnivåer. Efterfrågan på bostäder inom Stockholmsregionen är mycket hög, och vakanserna inom Wihlborgs bostadsbestånd är i det närmaste obefintliga. Hyresnivåerna har under årets första nio månader till stora delar varit oförändrade och därmed följt utvecklingen inom allmännyttan. För en tredjedel av Wihlborgs lägenhetsbestånd i Stockholmsregionen, kommer hyresnivåerna att höjas med i genomsnitt 9 % från och med kvartal 4 1999, vilket på årsbasis innebär ett hyrestillskott om 11 Mkr. Anledningen till hyresförändringen är en anpassning av hyrorna i tidigare ombyggda bostadsområden. Inom Öresundsregionen har efterfrågan på bostäder ökat under perioden. Vakanserna i Wihlborgs Helsingsborgsbostäder uppgår till endast ett fåtal lägenheter, och vakansgraden för Wihlborgs bostäder i Malmö har succesivt minskat under perioden, beroende på ökad uthyrning och försäljning av fastigheter. Bostadshyresnivåerna i Malmö har ökat med i snitt 2% under årets första tre kvartal, vilket motsvarar utvecklingen inom allmännyttan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00570/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00570/bit0002.pdf Hela rapporten

4 nov 1999 12:53

För ytterligare information