Populära sökningar

Bokslutskommuniké 1999

Bokslutskommuniké 1999 * Resultat efter finansiella poster ökade med 42 % till 504 Mkr (354) * Vinst per aktie efter full skatt ökade med 44 % till 1,14 kr (0,79) * Under året har 100 fastigheter sålts för totalt 1 691 Mkr med en vinst om 84 Mkr (16) * Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en utdelning om 0,55 kr per aktie för räkenskapsåret 1999 (0,30) * Resultat efter finansiella poster för helåret 2000 bedöms överstiga resultatet för 1999 * Tydligare fokusering på kommersiella lokaler och fastighetsprojekt från och med våren 2000 Resultat 1) Resultatet efter finansiella poster ökade till 503,5 Mkr (353,8) . Vinst 2) per aktie efter full skatt steg till 1,14 kr (0,79). Resultatförbättringen beror främst på lägre räntekostnader, ett bättre resultat från fastighetsförsäljningar och lägre fastighetskostnader. Hyresintäkterna för perioden uppgick till 2 193,9 Mkr (2 210,0) och driftsöverskottet före avskrivningar blev 1 336,8 Mkr (1 337,4). Rörelseresultatet ökade till 1 191,5 Mkr (1 110,9). I resultatet ingår resultat från fastighetsförsäljningar med 83,5 Mkr (16,0), räntebidrag uppgående till 38,5 Mkr (54,4), samt en extra löneutbetalning till bolagets medarbetare om 5,9 Mkr (0,0). För jämförbara fastighetsbestånd har driftsöverskottet ökat med 50,7 Mkr under helåret 1999 jämfört med samma period under 1998. Verksamhet Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. Totalt 3) återfinns i dessa regioner 91 % av bolagets totala hyresvärde . Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med ett hyresvärde på årsbasis om 2,3 miljarder kr, en total uthyrbar yta om 2,9 miljoner kvadrat-meter, och ett bokfört värde inklusive projektfastigheter uppgående till 20,4 miljarder kr. 1) Fastighetsaktiebolaget Storheden i Stockholm ingår i Wihlborgs räkenskaper fr.o.m. den 1 juli 1998. Jämförelsetalen avseende resultatposter till och med resultat efter finansiella poster, är en sammanläggning pro forma av resultaten för Wihlborgs och Storheden för perioden januari - december 1998. Jämförelsetalen för balansposter avser värden för Wihlborgskoncernen per 1998-12-31. 2) För definitioner, se sidan 14. 3) Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som hyresintäkter med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor. Marknad och fastighetsinnehav Av fastighetsbeståndets hyresvärde återfinns 45 % i Stockholmsregionen, 46 % i Öresunds-regionen och 9 % på övriga orter. Av fastighetsbeståndets hyresvärde avser 38 % bostäder, 39 % kontor/butik och 23 % industri/hotell. Den totala uthyrningsgraden uppgår till 94 %. Fördelat på Wihlborgs marknadsområden är uthyrningsgraden i Stockholmsregionen 97 %, Öresundsregionen 93 % och övriga orter 89 %. Hyresmarknaden för kommersiella lokaler Lokalhyresmarknaden är fortsatt stark inom Wihlborgs huvudmarknader, Stockholms- och Öresundsregionerna. Stockholmsregionen kännetecknades under året av hög efterfrågan för samtliga lokaltyper inom hela regionen. Den starkaste utvecklingen har varit i marknads-område Stockholm Nord, med en allmän ökning av hyresnivåerna för kontor med c:a 10%. I Öresundsregionen är trenden på lokalmarknaden också på uppåtgående, med successivt sjunkande vakansgrader och högre hyresnivåer. Den bästa utvecklingen uppvisar centrala och välbelägna kontor i Malmö och Helsingborg. Hyresmarknaden för bostäder Efterfrågan på bostäder inom Stockholmsregionen är mycket hög. Hyresnivåerna har under året till stora delar varit oförändrade och därmed följt utvecklingen inom allmännyttan. För en tredjedel av Wihlborgs lägenhetsbestånd i Stockholmsregionen, höjdes hyresnivåerna med i genomsnitt 9 % från och med det fjärde kvartalet 1999, vilket på årsbasis innebär ett hyrestillskott om 11 Mkr. Inom Öresundsregionen har efterfrågan på bostäder ökat under perioden. Bostadshyresnivåerna i Malmö har ökat med i snitt 2% under året, vilket motsvarar utvecklingen inom allmännyttan. Sammanställning av fastighetsbeståndet per 1999-12-31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/03/20000203BIT00590/bit0002.pdf Hela rapporten

3 feb 2000 14:03

För ytterligare information