Populära sökningar

Delårsrapport januari-september 2000

Delårsrapport januari - september 2000 * Resultat efter finansiella poster ökade till 406 Mkr (364) * Vinst per aktie efter full skatt ökade till 0,92 kr (0,83) * Soliditeten ökade till 23,4 % (22,8%) * 75 fastigheter såldes för 1 164 Mkr med en vinst om 101 Mkr * Externvärdering av fastighetsportföljen genomförd - substansvärde per aktie 18,20 Kr (synligt eget kapital/aktie 15,71 Kr) Resultat 1) Resultatet efter finansiella poster ökade till 406 Mkr (364) . Vinst per 2) aktie efter full skatt steg till 0,92 kr (0,83). Resultatförbättringen beror främst på ett högre resultat från fastighetsförsäljningar. Hyresintäkterna för perioden uppgick till 1 665 Mkr (1 635) och driftsöverskottet före avskrivningar blev 1 025 Mkr (1 006). Rörelseresultatet ökade till 976 Mkr (878), varav resultat från fastighetsförsäljningar 101 Mkr (40) och återbäring från SPP 22 Mkr (0). Finansnettot uppgick till -570 (-514) varav räntebidrag 11 Mkr (35). För jämförbara fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 45 Mkr och fastighetskostnaderna med 16 Mkr. Därmed förbättrades driftsöverskottet med 29 Mkr under de första nio månaderna 2000 jämfört med samma period under 1999. Verksamhet Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. Totalt 3) återfinns i dessa regioner 91 % av bolagets totala hyresvärde . Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med ett hyresvärde på årsbasis om 2,3 miljarder kr, en total uthyrbar yta om 2,9 miljoner kvadratmeter, och ett bokfört värde inklusive projektfastigheter uppgående till 20,6 miljarder kr. Marknad och fastighetsinnehav Av fastighetsbeståndets hyresvärde återfinns 45 % i Stockholmsregionen, 46 % i Öresundsregionen och 9 % på övriga orter. Av hyresvärdet avser 34 % bostäder, 42 % kontor/butik och 24 % industri/hotell. Den totala uthyrningsgraden uppgår till 95 %. Fördelat på Wihlborgs marknadsområden är uthyrningsgraden i Stockholmsregionen 97 %, Öresundsregionen 94 % och övriga orter 90 %. 1) Jämförelsetalen för resultatposter avser värden perioden jan-sep 1999, och för balansposter per 1999-12-31. 2) För definitioner, se sidan 13. 3) Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som utgående hyra per 2000-09-30 på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. Hyresmarknaden för kommersiella lokaler Lokalhyresmarknaden är fortsatt stark inom Wihlborgs huvudmarknader, Stockholms- och Öresundsregionerna. Båda marknaderna kännetecknas av hög efterfrågan, sjunkande vakansgrader och stigande hyresnivåer. Utvecklingen i Stockholmsregionen är starkare än i Öresundsregionen. Inom vissa områden i Stockholmsregionen pågår och påbörjas omfattande nybyggnationer för att möta marknadens ökade behov. Det föreligger emellertid betydande skillnader i hyresnivåer och efterfrågan mellan de olika delmarknaderna inom respektive region. De i vissa fall mycket höga kontorshyrorna i Stockholmsregionen förekommer i ett begränsat område i de mest centrala delarna av innerstaden. I Öresundsregionen är mönstret likartat och de högsta hyrorna återfinns inom de centrala och mest attraktiva delarna av respektive stad. Hyresmarknaden för bostäder Efterfrågan på bostäder är extremt hög i Stockholmsregionen, och god i Öresundsregionen. I Stockholmsregionen resulterade årets hyresförhandlingar i en höjning av hyrorna med 1,95 % från och med 1 juli 2000. I Malmö höjdes hyrorna med i genomsnitt 2,5 % från 1 januari 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/09/20001109BIT00590/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/11/09/20001109BIT00590/bit0002.pdf Hela rapporten

9 nov 2000 12:24

För ytterligare information