Populära sökningar

Wihlborgs halvårsrapport 2000

Halvårsrapport januari - juni 2000 Resultat efter finansiella poster ökade till 257 Mkr (204) Vinst per aktie efter full skatt ökade till 0,59 kr (0,47) Fortsatt fokusering av verksamheten genom fastighets-försäljningar för 827 Mkr och investeringar i kärnområdena Prognosen för resultat efter finansiella poster för helåret 2000 höjs från minst 550 Mkr till 575 Mkr Resultat 1) Resultatet efter finansiella poster ökade till 257,2 Mkr (203,7) . Vinst 2) per aktie efter full skatt steg till 0,59 kr (0,47). Resultatförbättringen beror främst på ett högre resultat från fastighetsförsäljningar. Hyresintäkterna för perioden uppgick till 1 106,0 Mkr (1 085,8) och driftsöverskottet före avskrivningar blev 658,5 Mkr (646,2). Rörelseresultatet ökade till 631,4 Mkr (554,6). I resultatet ingår resultat från fastighetsförsäljningar med 70,2 Mkr (19,4), återbäring från SPP med 22,2 Mkr och räntebidrag uppgående till 7,8 Mkr (24,4). För jämförbara fastighetsbestånd har driftsöverskottet under de första sex månaderna 2000 ökat med 10 Mkr jämfört med samma period under 1999. Verksamhet Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. Totalt 3) återfinns i dessa regioner 91 % av bolagets totala hyresvärde . Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med ett hyresvärde på årsbasis om 2,3 miljarder kr, en total uthyrbar yta om 2,9 miljoner kvadratmeter, och ett bokfört värde inklusive projektfastigheter uppgående till 20,3 miljarder kr. Marknad och fastighetsinnehav Av fastighetsbeståndets hyresvärde återfinns 45 % i Stockholmsregionen, 46 % i Öresundsregionen och 9 % på övriga orter. Av hyresvärdet avser 35 % bostäder, 41 % kontor/butik och 24 % industri/hotell. Den totala uthyrningsgraden uppgår till 95 %. Fördelat på Wihlborgs marknadsområden är uthyrningsgraden i Stockholmsregionen 97 %, Öresundsregionen 94 % och övriga orter 85 %. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00490/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00490/bit0002.pdf Hela rapporten

10 aug 2000 13:38

För ytterligare information