Populära sökningar

Delårsrapport januari-september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 · Resultat efter finansiella poster ökade med 32% till 537 Mkr · Vinst per aktie ökade till 1,22 kr (0,93) · Soliditeten ökade till 26,2% (24,0) · 94 fastigheter såldes för 2 293 Mkr med en vinst om 286 Mkr · Rörelsens likviditetstillskott ökade till 1 148 Mkr (286) Resultat Resultatet efter finansiella poster ökade till 537 Mkr (406)1). Vinst per aktie steg till 1,22 kr2) (0,93). Hyresintäkterna uppgick till 1 552 Mkr (1 665) och driftsöverskottet före avskrivningar till 956 Mkr (1 025). Rörelseresultatet ökade till 1 077 Mkr (976), inklusive resultat från fastighetsförsäljningar med 286 Mkr (101). Finansnettot uppgick till -540 Mkr (-570) varav räntebidrag 5 Mkr (11). För jämförbara fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 57 Mkr och fastighetskostnaderna med 18 Mkr. Därmed förbättrades driftsöverskottet med 39 Mkr (5%) under de första nio månaderna 2001 jämfört med motsvarande period 2000. Verksamhet Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. I dessa regioner finns 95 % av bolagets hyresvärde3). Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med hyresvärde om 2,1 miljarder kr, uthyrbar yta om 2,4 miljoner kvadratmeter, och ett bokfört värde, inklusive projektfastigheter, om 19,2 miljarder kr. Marknad och fastighetsinnehav Av hyresvärdet finns 47 % i Stockholmsregionen, 47 % i Öresundsregionen och 6 % på övriga orter. 30 % avser bostäder, 47 % kontor/butik och 23 % industri/lager/hotell. Uthyrningsgraden uppgår till 95 %, varav Stockholmsregionen 97 %, Öresundsregionen 94 % och övriga orter 89 %. Hyresmarknaden för kommersiella lokaler Lokalhyresmarknaden är fortsatt stabil med god efterfrågan inom Wihlborgs huvudmarknader, Stockholm och Öresund, även om en viss avmattning kunnat märkas. För Wihlborgs totala fastighetsbestånd är vakansgraden oförändrad. Under det tredje kvartalet har omförhandlade och nya kontrakt överlag tecknats på samma nivåer som tidigare under året. Hyresmarknaden för bostäder Efterfrågan på bostäder är mycket stor i Stockholmsregionen och god i hela Öresundsregionen. Försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar i Stockholms förorter fortgår. Under tredje kvartalet såldes sex fastigheter i Nacka för 206 Mkr och med en vinst om 30 Mkr. 1) Jämförelsetalen för resultatposter avser värden perioden jan- september 2000, och för balansposter per 2000-12-31. 2) För definitioner, se sidan 12. 3) Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som utgående hyra per 2001-09-30 på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. Sammanställning av fastighetsbeståndet per 2001-09-30 Fördelning per geografiskt område Region Antal Yta, Bokför Hyres-Ekon. Hyres- Drifts- Ränte- fastig- Kvm t värde ut- intäkt överskot bidrag, heter värde, , Mkr hyrnin er, t, Mkr4) Mkr 1) 3) gs- Mkr4) Mkr4) 2) Grad, % Stockholm 201 990 132 9 898 966 97 693 429 4 Öresund 328 1 281 999 8 216 975 94 699 449 1 Övrigt 33 151 108 1 059 127 89 85 43 - Totalt 562 2 423 239 19 173 2 068 95 1 477 921 5 1) I bokfört värde ingår obebyggd mark och projektfastigheter till ett värde av 2 110 Mkr. 2) I bokfört värde ingår fastigheten Klara Zenit med totalt 1 693 Mkr, varav 1 315 Mkr ingår i bokfört värde för projekt och 378 Mkr ingår i bokfört värde för förvaltningsfastigheter. 3) Hyresvärde definieras som utgående hyra per 2001-09-30 på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. 4) Hyresintäkter, driftsöverskott och räntebidrag avser perioden 2001-01-01 - 2001-09-30 för Wihlborgs fastighetsbestånd per 2001-09-30. 5) Investeringar och försäljningar Investeringarna uppgick till 1 353 Mkr (1 372), varav förvärv av fastigheter 336 Mkr (648) och investeringar i befintliga fastigheter och projekt 1 017 Mkr (724). Efter fastighetsförsäljningar om 2 293 Mkr (1 164) erhölls ett likviditetstillskott om 940 Mkr. Förvärv av fastigheter 7 fastigheter förvärvades för 336 Mkr, varav en centralt belägen fastighet i Stockholm för 100 Mkr. Försäljning av fastigheter 94 fastigheter avyttrades för 2 293 Mkr med en vinst om 286 Mkr. De största försäljningstransaktionerna var köpcentrumfastigheterna Burlöv Center och Arninge Centrum för 432 Mkr respektive 220 Mkr, bostäder i Helsingborg för 295 Mkr, bostäder i Norrköping och Linköping för 160 Mkr samt försäljningar till bostadsrättsföreningar i Stockholm för 565 Mkr. Sammanställning av fastighetsförvärv och försäljningar under januari- september 2001 1) Förvärv/Försäljning Mkr Yta Kvm Antal fastigheter Förvärv Förvärv kvartal 1, Öresundsregionen 235 11 866 5 Förvärv kvartal 2, Övriga fastigheter 1 1 101 1 Förvärv kvartal 3, Stockholmsregionen 100 2 374 1 Summa fastighetsförvärv 2001 336 15 341 7 Försäljningar Försäljningar kvartal 1, 287 33 313 7 Stockholmsregionen Försäljningar kvartal 1, 361 70 050 31 Öresundsregionen Försäljningar kvartal 1, Övriga 47 20 296 6 fastigheter Försäljningar kvartal 2, 359 31 891 10 Stockholmsregionen Försäljningar kvartal 2, 552 44 964 7 Öresundsregionen Försäljningar kvartal 2, Övriga 251 75 158 16 fastigheter Försäljningar kvartal 3, 206 21 611 6 Stockholmsregionen Försäljningar kvartal 3, 75 13 918 6 Öresundsregionen Försäljningar kvartal 3, Övriga 155 20 346 5 fastigheter Summa fastighetsförsäljningar 2001 2 293 331 547 94 1)Förteckning över periodens fastighetsförvärv och försäljningar återfinns på sidan 9-11 Investeringar i befintliga fastigheter och pågående projekt Investeringar om 1 017 Mkr i befintliga fastigheter och projekt avsåg mark, ny-, till- och ombyggnader. Klara Zenit i Stockholm ingick med 315 Mkr, Postiljonen i Stockholm med 15 Mkr, Reykjavik i Stockholm med 119 Mkr, Styckjunkaren 3 i Solna med 17 Mkr, Västra Hamnen i Malmö med 140 Mkr, Plåtförädlingen 13 i Helsingborg med 36 Mkr och bostäder i Fruängen med 37 Mkr. Projektportfölj per 2001-09-30 Fastig Fastig Kommun Beräk- Uthyrni Uthyrni Bokfö Tillkomm Total Ber hets hets- nad ngs- ngs- rt an-de inve- års- beteck-typ infly bar grad, % värde bygg- stering hyra ning tt- yta, 2001- invester 1), Mkr , ning kvm 09- ing, Mkr Mkr 30, Mkr Kranen Kontor Malmö Q4 15 000 100 190 50 240 24 1, del 2001 av Kranen Kontor Malmö Q4 4 000 100 26 39 65 6 1, del 2001 av Reykja Kontor Stockh Q1 15 000 100 137 127 264 29 vik 1 /lab olm 2002 Blåman-Kontor Stockh Q3 39 500 96 1 315 85 1 400 150 nen / olm 2002 20/ butik/ Klara bostad Zenit2 ) Järla Kontor Nacka Sjö3) -etapp Kontor Nacka Q2 12 000 50 54 76 130 21 14) 2002 -etapp Kontor Nacka 18 000 - - 200 200 27 25) Övriga 388 - 388 - projek t och mark6) Summa 103 500 2 110 577 2 687 257 1)Exkl kostnader för respektive projekts aktiverade finansieringskostnader. 2) Fastigheten Klara Zenit/Blåmannen 20 kommer vid färdigställandet år 2002 att omfatta ca 64 000 kvm uthyrningsbar yta. Angivna värden i ovanstående sammanställning avser endast den del av Klara Zenit som definieras som projekt. Utöver projektdelen innehåller fastigheten ca 25 000 kvm yta som under merparten av projekttiden utgör del av det förvaltade fastighetsbeståndet. Wihlborgs andel i Blåmannen 20/Klara Zenit är 75 procent, resterande 25 procent ägs av byggföretaget Peab. Uthyrningsgrad avser kontor och butik. Bostadsprojektets 100 lägenheter är inte uthyrda. 3) Wihlborgs andel i Järla Sjö, uppgående till 54 Mkr per 2001- 09-30, är redovisat som intressebolag. 4) Turbinhallen är under produktion. 5) Ättiksfabriken mm har ej påbörjats. 6) I Hammarby sjöstad äger Wihlborgs kontors- och industrifastigheter med en uthyrningsbar yta om 65 000 kvm. Området är under utveckling och en planprocess pågår som kan tillskapa 50 000 kvm byggrätt för bostad och kontor. Finansiell ställning Wihlborgs egna kapital uppgick per den 30 september till 5 347 Mkr (5 147). Soliditeten ökade till 26,2 % (24,0). Likviditetstillskottet från rörelsen ökade till 1 148 Mkr (286). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkräkningskrediter uppgick till 504 Mkr (629). De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till 13 456 Mkr (14 478) med en medelränta om 5,96 % (5,84). I den totala lånevolymen per 30 september ingår lånebelopp för pågående projekt med 2 021 Mkr, vars räntor aktiverats. Lånens genomsnittliga räntebindningstid inklusive effekter av nyttjade derivatinstrument, uppgick den 30 september till 3,5 år (3,3). Av den totala mängden lån med kort ränta, 7 713 Mkr, är 7 509 Mkr förlängda med hjälp av ränteswappar på ett till tio år. De lån om 204 Mkr som är föremål för ränteomsättning under 2001 omfattas av ett räntetak på 4 % och har en genomsnittlig räntebindningstid på 37 dagar. Koncernens lånestruktur hade per den 30 september 2001 följande fördelning: Mkr Genomsnittlig ränta % Procentuell andel % 2001 204 5,11 2 2002 4 137 5,19 31 2003 2 233 5,93 17 2004 1 178 6,04 9 2005 1 597 6,27 12 2006 537 7,73 4 2007 350 6,14 3 2008 401 5,96 3 >2008 2 062 6,49 15 Checkräkning 21 6,32 0 Förlagslån 736 6,98 5 Totalt 13 456 5,96 100 Händelser efter rapportperiodens utgång Fastighetsförvärv Wihlborg förvärvar Postfastigheter AB för 2 725 Mkr. Postfastigheter omfattar 73 fastigheter med en sammanlagd yta om ca 324 000 kvm. Fastigheterna har stor utvecklingspotential och Wihlborgs stärker genom förvärvet sin position betydligt på lokalhyresmarknaden. En stor del av det totala fastighetsvärdet utgörs av sju fastigheter i Stockholms innerstad med en uthyrningsbar yta om 60 000 kvm. Wihlborgs tillträder fastigheterna den 1 december 2001. Utsikter för helåret 2001 För helåret 2001 bedöms resultatet efter finansiella poster överstiga resultatet för 2000 (652 Mkr). Därmed kvarstår bedömningen som gjordes i delårsrapporten för januari-juni 2001. Ekonomisk rapportering 2001-2002 Bokslutskommuniké för helåret 2001 29 januari 2002 Årsredovisning mars 2002 Ordinarie bolagsstämma 4 april 2002 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Malmö den 1 november 2001 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör För ytterligare information: VD Erik Paulsson, tel. 08-623 69 55, 070-595 02 00 vVD Olle Knaust, tel. 08-623 69 04, 070-557 58 01 Informationschef Mats Berg, tel. 08-623 67 45, 0709-18 75 84 Wihlborgs Fastigheter AB (publ), Box 97, 201 20 Malmö, Tel 040-20 09 00, Fax 040-97 71 89 Org.nr. 556049-1523 E-post info@wihlborgs.se Hemsida: www.wihlborgs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00310/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00310/bit0002.pdf Hela rapporten

1 nov 2001 09:19

För ytterligare information