Populära sökningar

Wihlborgs bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 * Resultat efter finansiella poster ökade med 30 % till 652 Mkr (503) * Vinst per aktie efter full skatt ökade till 1,48 kr (1,14) * Fortsatt fokusering av verksamheten till och inom huvudregionerna genom försäljning av 146 fastigheter för 2,6 miljarder kr med en vinst om 260 Mkr och investeringar om 1,9 miljarder kr * Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en utdelning om 0,70 kr (0,55) per aktie för räkenskapsåret 2000 * Substansvärde per aktie 31 december 2000 19,10 Kr * Resultat efter finansiella poster för helåret 2001 bedöms överstiga resultatet för 2000 Resultat 1) Resultatet efter finansiella poster ökade till 652 Mkr (503) . Vinst per 2) aktie efter full skatt steg till 1,48 kr (1,14). Resultatförbättringen beror främst på ett högre resultat från fastighetsförsäljningarna och förvaltningsverksamheten. Hyresintäkterna för perioden uppgick till 2 239 Mkr (2 194) och driftsöverskottet före avskrivningar blev 1 362 Mkr (1 337). Rörelseresultatet ökade till 1 416 Mkr (1 191), varav resultat från fastighetsförsäljningar 260 Mkr (83) och återbäring från SPP 25 Mkr. Finansnettot uppgick till -764 (-688) varav räntebidrag 12 Mkr (38). För jämförbara fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 77 Mkr och fastighetskostnaderna med 35 Mkr. Därmed förbättrades driftsöverskottet med 42 Mkr under helåret 2000 jämfört med 1999. Verksamhet Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. Totalt 3) återfinns i dessa regioner 92 % av bolagets totala hyresvärde . Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med ett hyresvärde på årsbasis om 2,2 miljarder kr, en total uthyrbar yta om 2,7 miljoner kvadratmeter, och ett totalt bokfört värde, inklusive projektfastigheter om 1,6 miljarder kr, uppgående till 19,9 miljarder kr. Marknad och fastighetsinnehav Av fastighetsbeståndets hyresvärde återfinns 46 % i Stockholmsregionen, 46 % i Öresundsregionen och 8 % på övriga orter. Av hyresvärdet avser 32 % bostäder, 43 % kontor/butik och 25 % industri/hotell. Den totala uthyrningsgraden uppgår till 95 %. Fördelat på Wihlborgs marknadsområden är uthyrningsgraden i Stockholmsregionen 97 %, Öresundsregionen 94 % och övriga orter 87 %. 1) Jämförelsetalen för resultatposter avser värden för helåret 1999, och för balansposter per 1999-12-31. 2)För definitioner, se sidan 15. 3)Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som utgående hyra per 2000-12-31 på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. Hyresmarknaden för kommersiella lokaler Lokalhyresmarknaden är fortsatt stark inom Wihlborgs huvudregioner, Stockholms- och Öresundsregionerna. Båda marknaderna kännetecknas av hög efterfrågan, sjunkande vakansgrader och stigande hyresnivåer. Utvecklingen i Stockholmsregionen är starkare än i Öresundsregionen. Det föreligger emellertid betydande skillnader i hyresnivåer och efterfrågan mellan de olika delmarknaderna och lokaltyperna inom respektive region. De i vissa fall mycket höga kontorshyrorna i Stockholmsregionen förekommer i ett begränsat område i de mest centrala delarna av innerstaden. I Öresundsregionen är mönstret likartat och de högsta hyrorna återfinns inom de centrala och mest attraktiva delarna av respektive stad. Inom vissa områden i både Stockholms- och Öresundsregionen har nybyggnationer påbörjats, varav en del färdigställts under året, för att möta marknadens ökade behov. Hyresmarknaden för bostäder Efterfrågan på bostäder är extremt hög i Stockholmsregionen och god i Öresundsregionen. I Stockholmsregionen resulterade årets hyresförhandlingar i en höjning av hyrorna med 1,95 % från och med 1 juli 2000. I Malmö höjdes hyrorna med i genomsnitt 2,5 % från 1 januari 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00800/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00800/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

1 feb 2001 13:22

För ytterligare information