Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2001

Bokslutskommuniké 2001 · Resultat efter finansiella poster ökade med 8% till 704 Mkr (652) · Vinst per aktie ökade till 1,69 kr (1,48) · 117 fastigheter såldes för 2,7 miljarder kr · Förslag om utdelning om 0,80 kr (0,70) per aktie · Substansvärde per aktie den 31 december 2001: 21 kr Resultat Resultatet efter finansiella poster ökade under 2001 till 704 Mkr (652)1). Vinst per aktie steg till 1,69 kr2) (1,48). Hyresintäkterna uppgick till 2 076 Mkr (2 239) och driftsöverskottet före avskrivningar till 1 261 Mkr (1 362). Rörelseresultatet ökade till 1 423 Mkr (1 416), inklusive resultat från fastighetsförsäljningar med 386 Mkr (260). Finansnettot uppgick till -719 Mkr (-764) varav räntebidrag 6 Mkr (12). För jämförbara fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 70 Mkr och fastighetskostnaderna med 25 Mkr. Därmed förbättrades driftsöverskottet med 45 Mkr (4,2%) under helåret 2001 jämfört med 2000. Fjärde kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till 167 Mkr (246). Hyresintäkterna uppgick till 524 Mkr (574) och driftsöverskottet före avskrivningar till 305 Mkr (337). Verksamhet Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. I dessa regioner finns 89% av bolagets hyresvärde3). Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med hyresvärde om 2,5 miljarder kr, uthyrningsbar yta om 2,7 miljoner kvadratmeter, och ett bokfört värde, inklusive projektfastigheter, om 21,9 miljarder kr. Marknad och fastighetsinnehav Av hyresvärdet finns 49% i Stockholmsregionen, 40% i Öresundsregionen och 11% på övriga orter. 23% avser bostäder, 60% kontor/butik och 17% industri/lager/hotell. Uthyrningsgraden uppgår till 94%, varav Stockholmsregionen 95%, Öresundsregionen 93% och övriga orter 92%. Jämfört med föregående period har uthyrningsgraden sjunkit med en procentenhet, vilket främst förklaras av förvärvet av Postfastigheter. Hyresmarknaden för kommersiella lokaler Den internationella konjunkturavmattningen under 2001 har inneburit att den svenska tillväxten bromsats upp och att delar av den svenska ekonomin haft en svag utveckling. Efter en stark början på året planade hyresnivåerna i Stockholmsregionen ut på en hög nivå under andra halvåret. Särskilt i Stockholms innerstad och i Kista innebar 2001 ett trendbrott efter de senaste årens starka uppgång. 1) Jämförelsetalen för resultatposter avser värden för helåret 2000, och för balansposter per 2000-12-31. 2) För definitioner, se sidan 15. 3) Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som utgående hyra per 2001-12-31 på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. Högstanoteringarna för kontorshyror i dessa områden sjönk, dock från en mycket hög nivå. I övriga delar av Stockholmsregionen har efterfrågan på lokaler varit fortsatt god. I Malmö och Helsingborg har 2001 inneburit en fortsatt god lokalhyresmarknad, med stigande hyror i början av året, följt av en stabilisering under senare hälften. Hyresmarknaden för bostäder Efterfrågan på bostäder är mycket stor i hela Stockholmsregionen och god i Öresundsregionen. I Malmö har efterfrågan på bostäder ökat starkt under året. Efterfrågan förväntas fortsätta öka under 2002. Hyresförhandlingarna i Stockholm och Malmö har resulterat i höjningar med i snitt 2% respektive 1,2% från den 1 januari 2001. Sammanställning av fastighetsbeståndet per 2001-12-31 Region Antal Yta, Bokför Hyres-Ekon. Hyres- Drifts- Ränte- fastig- Kvm t värde ut- intäkt överskot bidrag, heter värde, , Mkr hyrnin er, t, Mkr4) Mkr 1) 3) gs- Mkr4) Mkr4) 2) Grad, % Stockholm 231 1 102 190 11 906 1 197 95 1 140 719 5 Öresund 330 1 254 445 8 242 1 000 93 949 617 1 Övrigt 80 322 385 1 746 264 92 239 144 - Totalt 641 2 679 020 21 894 2 461 94 2 328 1 480 6 1) I bokfört värde ingår obebyggd mark och projektfastigheter till ett värde av 2 098 Mkr. 2) I bokfört värde ingår fastigheten Klara Zenit med totalt 1 838 Mkr, varav 1 460 Mkr ingår i bokfört värde för projekt och 378 Mkr ingår i bokfört värde för förvaltningsfastigheter. 3) Hyresvärde definieras som utgående hyra per 2001-12-31 på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. 4) Hyresintäkter, driftsöverskott och räntebidrag avser perioden 2001-01-01 - 2001-12-31 för Wihlborgs fastighetsbestånd per 2001-12-31. Investeringar och försäljningar Investeringarna uppgick till 4 486 Mkr (1 946), varav förvärv av fastigheter 3 154 Mkr (770) och investeringar i befintliga fastigheter och projekt 1 332 Mkr (1 176). Förvärv av fastigheter 96 fastigheter förvärvades för totalt 3 154 Mkr, varav huvuddelen avsåg förvärvet av Postfastigheter Försäljning av fastigheter 117 fastigheter avyttrades för 2 722 Mkr med en vinst om 386 Mkr. De största försäljnings-transaktionerna var köpcentrumfastigheterna Burlöv Center och Arninge Centrum för 432 Mkr respektive 220 Mkr, bostäder i Helsingborg för 295 Mkr, bostäder i Norrköping och Linköping för 160 Mkr samt försäljningar till bostadsrättsföreningar i Stockholm för totalt 548 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/29/20020129BIT00450/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/29/20020129BIT00450/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

29 jan 2002 11:32

För ytterligare information