Populära sökningar

Delårsrapport januari-juni 2006

• Resultat efter skatt uppgick till 1 026 Mkr (799) och vinst per aktie efter utspädning till 10,53 kr (8,18) • Hyresintäkterna uppgick till 1 261 Mkr (1 607) • Förvärv av 5,4 miljoner egna aktier för 706 Mkr t o m den 14 juli

– Resultatet efter skatt ökade med 28 procent till 1 026 Mkr (799). I resultatet ingår vinst från fastighetsförsäljningar om 444 Mkr efter skatt, varav 355 Mkr avser fastigheter i Tornets bestånd, säger Erik Paulsson, VD, Fabege. – Vid periodens utgång, sex månader efter det inledande förvärvet av 82,4 procent av aktierna, hade vi slutfört Tornet-affären enligt plan. Fastigheterna utanför Fabeges prioriterade marknader hade avyttrats med gott resultat. Beståndet i Stockholmsregionen hade förstärkts med intressanta och utvecklingsbara fastigheter som integrerats i Fabeges befintliga förvaltningsorganisation, fortsätter Erik Paulsson. – Koncentrationen till prioriterade delmarknader fortsatte under andra kvartalet. Den 30 juni svarade Stockholms innerstad, Solna och Kista för 77 procent av det totala marknadsvärdet på Fabeges fastigheter, avslutar Erik Paulsson. Fabege AB (publ) Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2006

15 aug 2006 08:34

För ytterligare information