Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2006

• Resultat efter skatt uppgick till 2 266 Mkr (2 666) och vinst per aktie efter utspädning till 23,47 kr (27,50)

• Hyresintäkterna uppgick till 2 343 Mkr (2 778)

• Kontantutdelning om 8,00 kr per aktie (7,50) samt överföring av bolagets samtliga Klövern-aktier till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande. Vid full anslutning till inlösenerbjudandet överförs totalt cirka 2,2 Mdr, motsvarande cirka 22 kr per aktie, till aktieägarna

• Aktiesplit 2:1

• Efter föreslagen utdelning och inlösen överstiger soliditeten 35 procent

– Uthyrningsgraden förbättrades med tre procentenheter till 89 procent under 2006. Vi ser nu hur hyresmarknaden successivt stärks på våra huvudmarknader Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad, konstaterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Vi fortsatte under året den kraftiga omstruktureringen av vårt bestånd och koncentrationen till våra huvudmarknader. Omsättningen i vår fastighetsportfölj var mycket hög och uppgick till 28 Mdr, varav försäljningar 12 Mdr och köp 16 Mdr, fortsätter Christian Hermelin.

– Med en stark finansiell ställning, kompetent organisation och ett välpositionerat fastighetsbestånd har vi goda förutsättningar för värdeskapande förvaltning och förädling samt att fånga intressanta affärsmöjligheter, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)
Bilagor: Bokslutskommuniké 2006 samt förteckning över förvärvade och sålda fastigheter

Ytterligare information: Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25 Roger Johansson, vVD, finans- och ekonomichef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

VD Christian Hermelin kommenterar bokslutet vid en telefonkonferens idag kl 14.00, telefonnummer 08-50 52 01 10 (kod 736039). Konferensen kan också följas via www.fabege.se.

8 feb 2007 11:44

För ytterligare information