Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2010

 

  • Årets resultat efter skatt ökade till 1 697 Mkr (425), motsvarande 10:38 kr per aktie (2:59).
  • Förvaltningsresultatet minskade till 782 Mkr (838) och hyresintäkterna minskade till 2007 Mkr (2194) till följd av nettoförsäljningar av fastigheter.
  • Före skatt visade segmentet Förvaltning ett resultat om 1 562 Mkr (488) och segmentet Förädling 300 Mkr (97).
  • Transaktionsresultatet före skatt uppgick till 237 Mkr (57).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3:00 kr per aktie (2:00)

- Fabege hade under 2010 en positiv resultatutveckling och alla viktiga nyckeltal förbättrades, berättar Christian Hermelin, VD för Fabege. Den ökade aktiviteten på Fabeges hyresmarknad har medfört en stark nettouthyrning i fjärde kvartalet.

- Idag har vi en stark balansräkning och en attraktiv projektportfölj. Vi har alla förutsättningar att tillvarata effekterna av den goda konjunkturen och därmed öka projektvolymen och skapa möjligheter för nyförvärv med potential för värdetillväxt, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

2 feb 2011 11:50

För ytterligare information