Populära sökningar

Delårsrapport januari-mars 2011

 

  • Periodens resultat efter skatt ökade till 378 Mkr (161), motsvarande 2:32 kr per aktie (0:98).
  • Förvaltningsresultatet minskade till 113 Mkr (181) och hyresintäkterna minskade till 446 Mkr (518) till följd av nettoförsäljning av fastigheter och högre marknadsräntor.
  • Före skatt visade segmentet Förvaltning ett resultat om 348 Mkr (237) och segmentet Förädling 56 Mkr (40).
  • Soliditeten uppgick till 39 procent (33).

- Första kvartalet blev bra för Fabege. Hyresmarknaden fortsatte att utvecklas positivt, efterfrågan på moderna kontorslokaler i bra lägen är fortsatt god och hyresnivåerna är svagt stigande, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

- Med den positiva marknadsutvecklingen i Stockholm är jag övertygad om att sjunkande vakanser och ökade investeringar i projekt kommer att bidra till god framtida intäktstillväxt i Fabege, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

3 maj 2011 08:00

För ytterligare information