Populära sökningar

Delårsrapport januari-september 2011

  • Nettouthyrningen uppgick till 111 Mkr (6).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 728 Mkr (1 091), motsvarande 4:47 kr per aktie (6:67).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 403 Mkr (600) och hyresintäkterna uppgick till 1 346 Mkr (1 520). Förändringen mot föregående år beror på nettoförsäljning av fastigheter och högre marknadsräntor.
  • Före skatt visade segmentet Förvaltning ett resultat om 1034 Mkr (1245) och segmentet Förädling 224 Mkr (222).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 772 Mkr (677) och på räntederivat till –263 Mkr (–107).

- Efterfrågan är fortsatt god och vi är glada över ytterligare ett kvartal med mycket stark nettouthyrning som är vårt viktigaste mål, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

- Den svenska fastighetsmarknaden står sig stark och vi ser ett förbättrat kassaflöde genom intäktstillväxt framöver samtidigt som vi förväntar oss att både förädling och transaktion fortsatt ska ge väsentliga bidrag till Fabeges totala resultat, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

26 okt 2011 08:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80