Populära sökningar

Stark nettouthyrning och förädling var grunden till det goda resultatet

 

  • Nettouthyrningen uppgick till 130 Mkr (27).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 564 Mkr (782) och hyresintäkterna uppgick till 1 804 Mkr (2 007). Förändringen mot föregående år beror på nettoförsäljning av fastigheter och högre marknadsräntor.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 093 Mkr (843) och på räntederivat
  • /till –397 Mkr (106).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 141 Mkr (1 697), motsvarande 7:01 kr per aktie (10:38).
  • Soliditeten uppgick oförändrat till 39 procent och belåningsgraden minskade till 57 procent.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3:00 kr per aktie (3:00)

- Genom positiv nettouthyrning och förädling av fastighetsportföljen skapade vi förutsättningar för god tillväxt i intäkter och värden framöver, berättar Christian Hermelin, VD Fabege. Jag är särskilt nöjd med att våra medarbetares insatser gör skillnad.

- Osäkerheten om konjunkturutvecklingen är stor men Fabege är väl rustat med en stark balansräkning och en väl belägen fastighetsportfölj med god utvecklingspotential, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

2 feb 2012 11:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80