Populära sökningar

Delårsrapport januari-mars 2000

Delårsrapport januari - mars 2000 * Resultat efter finansiella poster ökade med 84% till 115 Mkr (63) * Under första kvartalet har 49 fastigheter sålts för 572 Mkr med ett resultat om 45 Mkr * Vinst per aktie efter full skatt ökade till 0,26 kr (0,14) * Soliditeten ökade till 23,4% (22,8%) Resultat 1) Resultatet efter finansiella poster ökade till 115,1 Mkr (62,6) . Vinst 2) per aktie efter full skatt steg till 0,26 kr (0,14). Resultatförbättringen beror främst på ett högre resultat från fastighetsförsäljningar. Hyresintäkterna för perioden uppgick till 560,9 Mkr (548,7) och driftsöverskottet före avskrivningar blev 312,5 Mkr (308,6). Rörelseresultatet ökade till 296,4 Mkr (252,3). I resultatet ingår resultat från fastighetsförsäljningar med 45,0 Mkr (0,0), och räntebidrag uppgående till 3,7 Mkr (11,4). För jämförbara fastighetsbestånd har drifts-överskottet under de första tre månaderna 2000 ökat med 8 Mkr jämfört med samma period under 1999. Verksamhet Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. Totalt 3) återfinns i dessa regioner 90 % av bolagets totala hyresvärde . Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med ett hyresvärde på årsbasis om 2,3 miljarder kr, en total uthyrbar yta om 2,9 miljoner kvadrat-meter, och ett bokfört värde inklusive projektfastigheter uppgående till 20,2 miljarder kr. Marknad och fastighetsinnehav Av fastighetsbeståndets hyresvärde återfinns 45 % i Stockholmsregionen, 45 % i Öresunds-regionen och 10 % på övriga orter. Av hyresvärdet avser 35 % bostäder, 41 % kontor/butik och 24 % industri/hotell. Den totala uthyrningsgraden uppgår till 95 %. Fördelat på Wihlborgs marknadsområden är uthyrningsgraden i Stockholmsregionen 97 %, Öresundsregionen 94 % och övriga orter 87 %. 1) Jämförelsetalen för resultatposter avser värden perioden jan-mars 1999, och för balansposter värden per 1999-12-31. 2) För definitioner, se sidan 12. 3) Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som utgående hyra per 2000-03-31 på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/26/20000426BIT01030/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/04/26/20000426BIT01030/bit0002.pdf Hela rapporten

26 apr 2000 14:07

För ytterligare information