Populära sökningar

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - juni 2001 · Resultat efter finansiella poster ökade med 45 % till 373 Mkr · Vinst per aktie ökade till 0,86 kr (0,59) · Soliditeten ökade till 25,4 % (24,0) · 77 fastigheter såldes för 1 857 Mkr med en vinst om 222 Mkr · Rörelsens likviditetstillskott ökade till 983 Mkr (477) Resultat Resultatet efter finansiella poster ökade till 373 Mkr (257)1). Vinst per aktie steg till 0,86 kr2) (0,59). Hyresintäkterna uppgick till 1 055 Mkr (1 106) och driftsöverskottet före avskrivningar uppgick till 629 Mkr (658). Rörelseresultatet ökade till 742 Mkr (631), inklusive resultat från fastighetsförsäljningar med 222 Mkr (70). Finansnettot uppgick till -369 Mkr (-374) varav räntebidrag 4 Mkr (8). För jämförbara fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 44 Mkr och fastighetskostnaderna med 19 Mkr. Därmed förbättrades driftsöverskottet med 25 Mkr (5%) under de första sex månaderna 2001 jämfört med motsvarande period 2000. Verksamhet Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. I dessa regioner finns 93 % av bolagets hyresvärde3). Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med hyresvärde om 2,1 miljarder kr, uthyrbar yta om 2,5 miljoner kvadratmeter, och ett bokfört värde, inklusive projektfastigheter, om 19,1 miljarder kr. Marknad och fastighetsinnehav Av hyresvärdet finns 46 % i Stockholmsregionen, 47 % i Öresundsregionen och 7 % på övriga orter. 31 % avser bostäder, 47 % kontor/butik och 22 % industri/lager/hotell. Uthyrningsgraden uppgår till 95 %, varav Stockholmsregionen 97 %, Öresundsregionen 94 % och övriga orter 88 %. 1) Jämförelsetalen för resultatposter avser värden perioden jan- juni 2000, och för balansposter per 2000-12-31. 2) För definitioner, se sidan 13. 3) Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som utgående hyra per 2001-06-30 på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. Hyresmarknaden för kommersiella lokaler Lokalhyresmarknaden är fortsatt mycket god inom Wihlborgs huvudmarknader, Stockholm och Öresund, även om nedgången i konjunkturen kunnat märkas, framför allt i centrala lägen i Stockholm. Vakansgraden för hela Stockholmsregionen ligger dock kvar på oförändrad nivå. Hyresmarknaden för bostäder Efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket hög i Stockholmsregionen och god i hela Öresundsregionen. Hyresförhandlingarna i Stockholm och Malmö resulterade i en höjning med i snitt 2,0 procent respektive 1,2 procent från 1 januari 2001. Sammanställning av fastighetsbeståndet per 2001-06-30 Fördelning per geografiskt område Region Anta Yta, Bokf Hyr Ekon. Hyres-Drifts- Ränte- l Kvm ört es- ut- intäk översk bidra fast värd vär hyrni ter, ott, g, ig- e, de, ngs- Mkr4) Mkr4) Mkr4) hete Mkr Mkr Grad, r 1) 3) % 2) Stockho 203 1 004 9 963 97 463 278 2 lm 223 711 Öresund 335 1 285 8 972 94 467 291 1 632 202 Övrigt 38 170 1 139 88 61 37 - 746 233 Totalt 576 2 460 19 2 95 991 606 3 601 146 074 1) I bokfört värde ingår obebyggd mark och projektfastigheter till ett värde av 1 988 Mkr. 2) I bokfört värde ingår fastigheten Klara Zenit med totalt 1 587 Mkr, varav 1 209 Mkr ingår i bokfört värde för projekt och 378 Mkr ingår i bokfört värde för förvaltningsfastigheter. 3) Hyresvärde definieras som utgående hyra per 2001-06-30 på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. 4) Hyresintäkter, driftsöverskott och räntebidrag avser perioden 2001-01-01 - 2001-06-30 för Wihlborgs fastighetsbestånd per 2001-06-30. Investeringar och försäljningar Investeringarna uppgick till 975 Mkr (822), varav förvärv av fastigheter 236 Mkr (338) och investeringar i befintliga fastigheter och projekt 739 Mkr (484). Efter fastighetsförsäljningar om 1 857 Mkr (827) erhölls ett likviditetstillskott om 882 Mkr. Förvärv av fastigheter 6 fastigheter förvärvades för 236 Mkr, varav två centralt belägna fastigheter i Helsingborg för 218 Mkr. Försäljning av fastigheter 77 fastigheter avyttrades för 1 857 Mkr med en vinst om 222 Mkr. De största försäljnings-transaktionerna var köpcentrumfastigheterna Burlöv Center och Arninge Centrum för 432 Mkr respektive 220 Mkr, bostäder i Helsingborg för 295 Mkr, bostäder i Norrköping och Linköping för 160 Mkr samt försäljningar till bostadsrättsföreningar i Stockholm för 359 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/09/20010809BIT00320/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/09/20010809BIT00320/bit0002.pdf Hela rapporten

9 aug 2001 12:22

För ytterligare information