Populära sökningar

Delårsrapport januari-mars 2001

Delårsrapport januari - mars 2001 · Resultat efter finansiella poster ökade med 17 % till 134 Mkr (115) · Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) · Soliditeten ökade till 24,8 % (24,0) · 44 fastigheter såldes för 695 Mkr med en vinst om 65 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella poster ökade till 134 Mkr (115)1). Vinst per aktie efter full skatt steg till 0,30 kr2) (0,26). Hyresintäkterna minskade till 543 Mkr (561) samtidigt som driftsöverskottet före avskrivningar förbättrades till 313 Mkr (312). Rörelseresultatet ökade till 322 Mkr (296), inklusive resultat från fastighetsförsäljningar med 65 Mkr (45). Finansnettot uppgick till -188 Mkr (-181) varav räntebidrag 2 Mkr (4). För jämförbara fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 29 Mkr och fastighetskostnaderna med 6 Mkr. Därmed förbättrades driftsöverskottet med 23 Mkr under första kvartalet 2001 jämfört med motsvarande period 2000. Verksamhet Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. I dessa regioner finns 92 % av bolagets hyresvärde3). Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med hyresvärde om 2,2 miljarder kr, uthyrbar yta om 2,6 miljoner kvadratmeter, och ett bokfört värde, inklusive projektfastigheter, om 19,7 miljarder kr. Marknad och fastighetsinnehav Av hyresvärdet finns 45 % i Stockholmsregionen, 47 % i Öresundsregionen och 8 % på övriga orter. 31 % avser bostäder, 48 % kontor/butik och 21 % industri/hotell. Uthyrningsgraden uppgår till 95 %, varav Stockholmsregionen 97 %, Öresundsregionen 94 % och övriga orter 87 %. Hyresmarknaden för kommersiella lokaler Lokalhyresmarknaden är fortsatt stark inom Wihlborgs huvudmarknader, Stockholms- och Öresundsregionerna. Utvecklingen i Stockholmsregionen är starkare än i Öresundsregionen. Det föreligger betydande skillnader i hyresnivåer och efterfrågan mellan de olika delmarknaderna och lokaltyperna inom respektive region. 1) Jämförelsetalen för resultatposter avser värden för första kvartalet 2000, och för balansposter per 2000-12-31. 2) För definitioner, se sidan 11. 3) Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som utgående hyra per 2001-03-31 på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. Hyresmarknaden för bostäder Efterfrågan på bostäder är extremt hög i Stockholmsregionen och god i Öresundsregionen. I Stockholmsregionen har hyresförhandlingarna resulterat i en höjning av hyrorna med i genomsnitt 2,2 procent från och med 1 januari 2001. I Malmö höjdes hyrorna med i genomsnitt 1,2 procent från 1 januari 2001. Sammanställning av fastighetsbeståndet per 2001-03-31 Fördelning per geografiskt område Region Anta Yta, Bokfört Hyres- Ekon. Hyres- Drifts-Ränte- l Kvm 6) värde, värde, ut- intäkt översk bidra fast Mkr 1) 2) Mkr 3) hyrnin er, ott, g, ig- gs- Mkr4) Mkr4) Mkr4) hete Grad, r5) % Stockho 213 1 036 114 9 772 987 97 239 138 1 lm Öresund 342 1 330 596 8 480 1 016 94 244 148 1 Övrigt 53 244 803 1 474 179 87 37 19 - Totalt 608 2 611 513 19 726 2 182 95 520 305 2 1) I bokfört värde ingår obebyggd mark och projektfastigheter till ett värde av 1 741 mkr. 2) I bokfört värde ingår fastigheten Klara Zenit med totalt 1 458 mkr, varav 1 080 mkr ingår i bokfört värde för projekt och 378 mkr ingår i bokfört värde för förvaltningsfastigheter. 3) Hyresvärde definieras som utgående hyra per 2001-03-31 på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. 4) Hyresintäkter, driftsöverskott och räntebidrag avser perioden 2001-01-01 - 2001-03-31 för Wihlborgs fastighetsbestånd per 2001-03-31. 5) Under perioden genomförda planförändringar i befintligt fastighetsbestånd, har netto ökat Wihlborgs totala antal fastigheter med 3 fastigheter, där Stockholmsregionen ökat med 1 fastighet och Öresundsregionen med 2 fastigheter. 6) Under första kvartalet togs fastigheten Skeppet 13 i förvaltning med en sammanlagd yta om 3 409 kvm. Under perioden genomförda ytklassificeringsförändringar har medfört att den uthyrningsbara ytan ökat med 9 823 kvm i Öresundsregionen och minskat med 1 875 kvm för övriga fastigheter. Investeringar och försäljningar Investeringarna uppgick till 515 Mkr (442), varav förvärv av fastigheter 235 Mkr (312) och investeringar i befintliga fastigheter och projekt 280 Mkr (130). Fastighetsförsäljningarna uppgick till 695 Mkr (572). Förvärv av fastigheter 5 fastigheter förvärvades för 235 Mkr, varav två centralt belägna fastigheter i Helsingborg för 218 Mkr. Försäljning av fastigheter 44 fastigheter såldes för 695 Mkr med en vinst om 65 Mkr. De största enskilda försäljningstransaktionerna var bostäder i Helsingborg för 295 Mkr och köpcentrumet Arninge Centrum utanför Stockholm för 220 Mkr. Förvärv/Försäljning Mkr Yta Kvm Antal fastigheter Förvärv Förvärv kvartal 1, 235 11 866 5 Öresundsregionen Summa fastighetsförvärv 2001 235 11 866 5 Försäljningar Försäljningar kvartal 1, 287 33 313 7 Stockholmsregionen Försäljningar kvartal 1, 361 70 050 31 Öresundsregionen Försäljningar kvartal 1, 47 20 296 6 Övriga fastigheter Summa fastighetsförsäljningar 695 123 659 44 2001 Sammanställning av fastighetsförvärv och försäljningar under januari- mars 2001 1) 1) Förteckning över periodens fastighetsförvärv och försäljningar återfinns på sidan 9-10 Investeringar i befintliga fastigheter och pågående projekt Investeringar om 280 Mkr i befintliga fastigheter och projekt avsåg både mark, ny-, till- och ombyggnader. Projekt Klara Zenit i Stockholm ingick med 77 Mkr, projekt Postiljonen i Stockholm med 11 Mkr, projekt Reykjavik i Stockholm med 38 Mkr, projekt Styckjunkaren 3 i Solna med 14 Mkr och projekt i Västra Hamnen i Malmö med 43 Mkr. Finansiell ställning Wihlborgs egna kapital uppgick per den 31 mars till 5 252 Mkr (4 934). Soliditeten ökade till 24,8 % (24,0). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkräkningskrediter upp gick till 767 Mkr (629). De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till 14 295 Mkr (14 478) med en medelränta om 5,88 % (5,84). I den totala lånevolymen per 31 mars ingår lånebelopp för pågående projekt med 980 Mkr, vars räntor aktiverats. Lånens genomsnittliga räntebindningstid inklusive effekter av nyttjade derivatinstrument, uppgick den 31 mars till 3,5 år (3,3). Av de lån om 2 758 Mkr som är föremål för ränteomsättning under 2001, omfattas 750 Mkr av räntetak med återstående löptider från 1 till 5 år. Av totala räntetak om 750 Mkr har 400 Mkr tecknats till nivån 4 % och 350 Mkr till nivån 6 %. Återstoden, 2 008 Mkr, av lånen som förfaller under 2001 har en genomsnittlig räntebindningstid på 150 dagar. Koncernens lånestruktur hade per den 31 mars 2001 följande fördelning: Mkr Genomsnittlig Procentuell ränta % andel % 2001 2 758 5,46 19 2002 2 831 5,00 20 2003 2 158 5,91 15 2004 1 187 5,88 8 2005 1 272 6,68 9 2006 516 7,37 4 2007 350 5,99 2 2008 402 5,87 3 >2008 2 065 6,33 14 Checkräkning 24 5,78 1 Förlagslån 732 7,02 5 Totalt 14 295 5,88 100 Händelser efter rapportperiodens utgång Fastighetsförsäljningar Som ett led i att minska innehavet av fastigheter med huvudsakligen butikslokaler sålde Wihlborgs köpcentrumfastigheten Tågarp 15:4, Burlöv Center, i Skåne. Försäljningen skedde i bolagsform till fastighetsvärdet 432 Mkr. Vinsten vid försäljningen uppgår till 70 Mkr som kommer att ingå i Wihlborgs resultat för kvartal 2 2001. Burlöv Center består av c:a 35 000 kvm butiksytor med ett årligt hyresvärde om c:a 49 Mkr. Köparen, den holländska fastighetsfonden Schroder European Property fund, tillträdde fastigheten i april 2001. Wihlborgs ordinarie bolagsstämma 5 april 2001 Vid den ordinarie bolagsstämman fastställdes den föreslagna utdelningen till aktieägarna om 0,70 kronor per aktie, totalt 218 Mkr. Vid stämman omvaldes styrelsens ledamöter Lennart Ahlgren, Göte Dahlin, Kerstin Fredriksson, Sven-Åke Johansson, Bengt Madsen, Erik Paulsson, Jan Sjölin och Maths O. Sundqvist. Styrelsearvodet fastställdes till 700 000 kr (513 000). Stämman beslutade inrätta en nomineringskommitté och valde Hans Olsson, Sten Kottmeier, Bob Persson och Sven-Åke Johansson till ledamöter. Stämman beslöt vidare att inrätta ett vinstandelssystem till förmån för de anställda inom Wihlborgskoncernen i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslöt att sälja aktierna i Malmö Slagthus AB och Malmö Börshus Produktion AB i enlighet med styrelsens förslag. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman, omvaldes Sven-Åke Johansson till styrelsens ordförande och Bengt Madsen till vice ordförande. Ny ägarbild i Wihlborgs Wihlborgs tidigare huvudägare Bergaliden AB sålde hela sitt innehav i Wihlborgs om c:a 95 miljoner aktier, den 19 april 2001. Aktierna förvärvades av ett flertal svenska och utländska placerare. Efter Bergalidens försäljning äger Investment AB Öresund, TMT One AB, Mats Qviberg med familj samt Jonas Wahlström via bolag tillsammans 10, 7 procent av aktierna i Wihlborgs. Ny informationschef i Wihlborgs Mats Berg, 42, har utsetts till ny informationschef i Wihlborgs. Han kommer närmast från AssiDomän AB. Utsikter för helåret 2001 Den stabila utvecklingen på bolagets huvudmarknader förväntas fortsätta under året. För helåret 2001 bedöms resultatet efter finansiella poster överstiga resultatet för 2000. Ekonomisk rapportering 2001 Halvårsrapport januari - juni 2001 9 augusti Delårsrapport januari - september 2001 1 november Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Malmö den 2 maj 2001 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel. 08-623 69 55, 070-595 02 00 vVD Olle Knaust, tel. 08-623 69 04, 070-557 58 01 Informationschef Mats Berg, tel. 08-623 67 45, 0709-18 75 84 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19,7 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öre sundsregionerna och har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kr och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. Wihlborgs Fastigheter AB (publ), Box 97, 201 20 Malmö, Tel 040-20 09 00, Fax 040-97 71 89 Org.nr. 556049-1523 E-post info@wihlborgs.se Hemsida: www.wihlborgs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00710/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00710/bit0001.pdf Hela rapporten

2 maj 2001 13:18

För ytterligare information