Populära sökningar

Årsstämmans arbetsuppgifter

Fabeges högsta beslutande organ är årsstämman där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

Årsstämmans uppgifter är bland annat att:

  • välja våra styrelsemedlemmar och styrelseordföranden,
  • besluta om styrelsearvode,
  • fastställa bolagets balans- och resultaträkningar,
  • besluta om disposition av resultatet av bolagets verksamhet,
  • besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
  • besluta om arvoden till revisorerna och
  • godkänna principerna för ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

I förekommande fall kan årsstämmans uppgifter även omfatta att:

  • besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet,
  • välja bolagets revisor och
  • ändra bolagsordningen.
Ändrad 22 februari 2021

Läs även

Årsstämma 2023

Här finns all information och alla handlingar för årsstämman samlade.

Läs mer

Tidigare årsstämmor

Årsstämman är Fabeges högsta beslutande organ. Här hittar du information om Fabeges tidigare årsstämmor.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Fabeges bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god riskkontroll och en sund företagskultur.

Läs mer