Populära sökningar

För leverantörer

På Fabege samarbetar vi med många olika leverantörer. Vi ställer höga krav på både oss själva och våra leverantörer.

Etik, objektivitet och affärsmässighet

Fabeges inköpsarbete präglas av hög etik, respekt för mänskliga rättigheter, affärsmässighet, objektivitet och likabehandling. Att främja rättvis konkurrens och motverka all form av korruption är grunden i alla våra relationer med leverantörer.

Vi ställer höga krav på både oss själva och våra leverantörer. Som leverantör förväntas du följa vår uppförandekod samt delta i våra kvalitets- och hållbarhetsgranskningar.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Fakturering till Fabege

För att effektivisera hanteringen av våra inkommande fakturor har vi på Fabege beslutat oss för att främst ta emot våra leverantörsfakturor elektroniskt (EDI-fakturor). 

Läs mer om hur du fakturerar Fabege

Kriterier och granskning av leverantörer

Vår Uppförandekod för Leverantörer och Inköpspolicy klargör Fabeges ståndpunkter för leverantörer. Nya leverantörer måste leva upp till dessa kriterier. Befintliga leverantörer granskar vi löpande kring områden som ekonomi, hållbarhet, kvalitet och avtalsuppfyllnad.

Läs mer om våra kriterier och hur vi granskar våra leverantörer

FAQ - Begäran om CO2-underlag 2023

Fabege AB har som mål att halvera sina CO2-utsläpp för Scope 3 till 2030. Utsläppen som härrör till Scope 3 är bland annat CO2-utsläpp som våra leverantörer ger upphov till. Samtliga leverantörer och samarbetspartners med ram- eller uppdragsavtal med Fabege AB ska årligen rapportera CO2-utsläpp alternativt underlag för att beräkna CO2-utsläpp för transporter som utförts, avfall som genererats och material som använts i uppdragen från och med 2023.

Fabege sände 2022-12-02 ut mail med ovanstående begäran och förtydligande kring hur rapporteringen skulle kunna gå till. Därefter har en mängd frågor inkommit till Fabeges avdelning för hållbar utveckling. För att förtydliga frågor och svar till samtliga har vi sammanställt nedan FAQ.

Läs mer

Aktuella upphandlingar

Klicka för att läsa om våra aktuella upphandlingar. Anmäl ditt intresse genom att använda formuläret kopplad till upphandlingen.

Läs mer om våra aktuella upphandlingar

Ärendehantering för entreprenörer (DeDU)

Entreprenörer som utför uppdrag i våra fastigheter hanterar och avrapporterar arbetsorder i vårt ärendehanteringssystem DeDU. 

Läs mer om hur DeDU fungerar

Fabeges visselblåsarfunktion

Goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik är avgörande för Fabeges långsiktiga framgång. Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Därför har vi inrättat en funktion för visselblåsning.

Läs mer om vår visselblåsarfunktion eller lämna en anonym rapport

Har du en fråga?

Dick Larsen
Inköpschef
+46 8 555 148 90


Kontaktkort
Sivan Andaziar
Strategisk Inköpare
+46 8 555 148 09


Kontaktkort
Victoria Boije
Strategisk Inköpare
+46 8 556 747 37


Kontaktkort
Ändrad 24 juni 2024