Populära sökningar

Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Våra viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, kreditgivare, ägare och analytiker, leverantörer samt kommuner där bolaget är verksamt. Kontinuerliga dialoger förs med samtliga av dessa intressentgrupper.

Nya insikter för rätt färdriktning

Under 2020 genomfördes en omfattande intressentdialog och väsentlighetsanalys genom enkät, workshop och fördjupade intervjuer. Enkäten skickades ut till totalt cirka 400 personer med en svarsfrekvens om drygt 50 procent. Samtliga intressentgrupper fanns representerade. I enkäten bad vi personerna ranka hur Fabege, ur intressentens perspektiv, bör prioritera och navigera i förhållande till FN:s Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDG). Det fanns möjlighet till fritextsvar och vi frågade även vilka övergripande hållbarhetsmål intressentens egen verksamhet prioriterar.

Därefter genomförde vi en intern workshop för att kalibrera de sju tidigare prioriterade SDG:erna och bolagets egna specifika hållbarhetsmål mot intressenternas förväntningar. Som ett sista steg utfördes fördjupade intervjuer med kunder, styrelse, finansiärer och kommuner. Detta för att förstå nyanser och hitta synergier mellan de 17 hållbarhetmålen. Resultatet av dialogerna och den efterföljande analysen visar att följande hållbarhetsmål är mest väsentliga för oss:

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
  • Mål 7: Hållbar energi för alla
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen har även använts för att utveckla vår hållbarhetsrapportering och säkerställa att vi rapporterar på de områden som motsvarar vår mest signifikanta påverkan på ekonomi, miljö och människor, inklusive mänskliga rättigheter. Under 2022 uppdaterade vi vår väsentlighetsanalys för att tydliggöra listan över våra väsentliga frågor utifrån GRI:s uppdaterade definition av en väsentlig fråga i GRI Standarder 2021. Den uppdaterade listan över väsentliga frågor finns på sidan 25 i Årsredovisning 2023.

De mest väsentliga hållbarhetsmålen genomsyrar bolagets arbete inom delområdena stadsdelar, fastigheter, medarbetare, leverantörskedja, finansiering, kunder samt affärsetik.

Ändrad 15 mars 2024

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i vår hållbarhetsrapport.

Läs mer

EPRA

Läs om vårt hållbarhetsresultat enligt EPRAs hållbarhetsindikatorer.

Läs mer