Populära sökningar

Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Fabeges viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, kreditgivare, ägare och analytiker, leverantörer samt kommuner där bolaget är verksamt. Kontinuerliga dialoger förs med samtliga av dessa intressentgrupper.

Nya insikter för rätt färdriktning

Under 2020 genomfördes en ny omfattande intressentdialog och väsentlighetsanalys genom enkät, workshop och fördjupade intervjuer. Enkäten skickades ut till totalt ca 400 personer med en svarsfrekvens om drygt 50 procent. Samtliga intressentgrupper fanns representerade. I enkäten bad vi personerna ranka hur Fabege, ur intressentens perspektiv, bör prioritera och navigera i förhållande till FN:s Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDG). Det fanns möjlighet till fritextsvar och vi frågade även vilka övergripande hållbarhetsmål intressentens egen verksamhet prioriterar.

Därefter genomförde vi en intern workshop för att kalibrera de sju tidigare prioriterade SDG:erna och bolagets egna specifika hållbarhetsmål mot intressenternas förväntningar. Som ett sista steg utfördes fördjupade intervjuer med kunder, styrelse, finansiärer och kommuner. Detta för att förstå nyanser och hitta synergier mellan de 17 hållbarhetmålen. Resultatet av dialogerna och den efterföljande analysen visar att följande hållbarhetsmål är mest väsentliga för oss:

  • Mål 3: Hälsa och välbefinnande
  • Mål 7: Hållbar energi för alla
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 10 är att minska ojämlikheten
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen har även använts för att utveckla vår hållbarhetsrapportering och säkerställa att vi rapporterar på de områden som är mest relevanta för våra intressenter. Som ett resultat av väsentlighetsanalysen har vi kompletterat med ytterligare fyra GRI Standarder och upplysningar;

  • GRI 203-1, Investeringar i infrastruktur och tjänster till allmänhetens nytta
  • GRI 403-9, Arbetsrelaterade skador
  • GRI 201-1, Skapat och distribuerat direkt ekonomiskt värde
  • GRI 207-4, Skatteinformation

De mest väsentliga hållbarhetsmålen genomsyrar bolagets arbete inom delområdena stadsdelar, fastigheter, kund, medarbetare, leverantör, finans samt affärsetik och moral.

Ändrad 8 september 2022

Läs även

Hållbarhetsredovisning 2021

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i vår hållbarhetsrapport.

Läs mer

EPRA: Hållbarhetsindikatorer

Klicka för att läsa mer om vårt hållbarhetsresultat enligt EPRAs hållbarhetsindikatorer.

Läs mer

EPRA: Index

Se vårt EPRA-index för hänvisningar till information för respektive EPRA-indikator.

Läs mer

Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

Rapporteringen av Fabeges hållbarhetsarbete följer rikt­linjerna från the GRI Standards. Klicka för att läsa hållbarhetsindikatorerna vi följer enligt EPRA.

Läs mer