Populära sökningar

Kriterier och granskning av leverantörer

Vår Uppförandekod för Leverantörer och Inköpspolicy klargör Fabeges ståndpunkter för leverantörer. Nya leverantörer måste leva upp till dessa kriterier. Befintliga leverantörer granskar vi löpande kring områden som ekonomi, hållbarhet, kvalitet och avtalsuppfyllnad.

Kriterier för att bli leverantör

När du som leverantör ansöker om samarbete med oss på Fabege bedömer vi ditt företag utefter ett antal olika kriterier. Dessa varierar utifrån olika produktkategorier, men kan till exempel vara:

 • Kreditvärdighet – att företaget har en stark ekonomisk ställning
 • Pris – att företaget levererar bra produkter eller tjänster till ett rimligt pris
 • Kvalitet – produktens kvalitet uppfyller våra krav
 • Hållbarhet – att företaget har ett aktivt hållbarhetsarbete
 • Referenser – att företaget har starka referenser från tidigare samarbeten

Kontinuerlig granskning

Vår Uppförandekod för Leverantörer och Inköpspolicy klargör Fabeges ståndpunkter för våra leverantörer. Uppföljning är en viktig del i vårt inköpsarbete, för att säkerställa hög etik, respekt för mänskliga rättigheter, affärsmässighet, konkurrens, objektivitet och likabehandling.

För att säkerställa att våra leverantörer uppfyller kraven genomförs regelbundna granskningar. Både utifrån ekonomiska förutsättningar och utifrån ett hållbarhets- och kvalitetsperspektiv.

Målet är att 100 procent av Fabeges avtalade samarbetspartners ska vara hållbarhetsgranskade.

Hållbarhetsgranskningen genomförs inom samarbetsforumet Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled, FIHL. Där ingår ett större antal fastighetsägare i syfte att ställa samma leverantörskrav inom branschen och på så sätt förenkla för alla leverantörer vilka förväntningar som finns.

Vi uppmanar att granska underleverantörer

Det finns stora utmaningar inom det här området, framför allt när det gäller att säkerställa att även tidigare led i leverantörskedjan uppfyller kraven. Därför uppmanar vi våra leverantörer att i sin tur granska sina leverantörer som ett viktigt första steg i det arbetet. De krav och förväntningar vi ställer på er som leverantör ska transfereras genom leverantörsledet och intygas att så skett. 

Granskning utifrån flera perspektiv

Ekonomi

Samtliga Fabeges avtalade leverantörer står under bevakning av ett anlitat kreditupplysningsbolag. Målsättningen är att snabbt fånga upp eventuella ekonomiska problem som kan påverka leveransen negativt.

Hållbarhet

Vår granskning av leverantörer görs också ur ett hållbarhetsperspektiv, inte enbart för att kontrollera verksamheterna, utan också för att inspirera till vidare arbete med hållbarhetsfrågor.

Eventuella brister som uppdagas i samband med granskningar bör leda till att vi gemensamt gör upp en åtgärdsplan. I värsta fall kan samarbetet komma att upphöra.

Kvalitet

En kvalitetsgranskning görs tertialsvis där vi följer upp leverantörernas förmåga att uppfylla avtalsvillkoren utifrån kvaliteten på leveranserna. Resultaten använder vi i dialogen med respektive leverantör och är en viktig del för en långsiktig relation.

Avtal

Uppföljning av ingångna avtal görs löpande och omfattar till exempel:

 • kvalitet av leverans
 • inställelsetider
 • larmmottagning
 • arbetsinstruktioner
 • jourberedskap
 • avtalade servicebesök
 • korrekthet på fakturor

Riskfyllda arbetsmiljöer i fokus

Byggarbetsplatser är riskfyllda miljöer och Fabege har stort fokus på arbetsmiljöfrågorna för att minimera tillbud och olyckor på arbetsplatserna.

På alla byggarbetsplatser ska självklart all tillämplig lagstiftning och säkerhetsrutiner följas. Löpande revisioner av byggarbetsplatserna görs under projektens gång.

Arbetsmiljön och arbetsgivaransvaret på byggarbetsplatser är entreprenörernas ansvar, men vi på Fabege tar en aktiv roll i att förebygga tillbud. Vi upphandlar byggentreprenörer som lever upp till våra högt ställda krav avseende riskhantering och våra samarbeten med entreprenörer utvärderas löpande.

Har du en fråga?

Dick Larsen
Inköpschef
+46 8 555 148 90


Kontaktkort
Sivan Andaziar
Strategisk Inköpare
+46 8 555 148 09


Kontaktkort
Victoria Boije
Strategisk Inköpare
+46 8 556 747 37


Kontaktkort
Ändrad 17 oktober 2023