Populära sökningar

Kriterier och granskning av leverantörer

Vår uppförandekod och inköpspolicy klargör Fabeges ståndpunkter för leverantörer. Nya leverantörer måste leva upp till våra kriterier och de befintliga granskar vi löpande kring till exempel ekonomi, hållbarhet, kvalitet och avtal.

Kriterier för att bli leverantör

När du som leverantör ansöker om samarbete med oss på Fabege bedömer vi ditt företag utefter följande kriterier:

 • Kreditvärdighet – att företaget har en stark ekonomisk ställning
 • Pris – att företaget levererar bra produkt eller tjänst till ett bra pris
 • Kvalitet – produktens kvalitet uppfyller våra krav
 • Hållbarhet – att företaget har ett aktivt hållbarhetsarbete
 • Referenser – att företaget har starka referenser från tidigare samarbeten

Kontinuerlig granskning

Vår uppförandekod och inköpspolicy klargör Fabeges ståndpunkter för våra leverantörer. Uppföljning är en viktig del i vårt inköpsarbete, för att säkerställa hög etik, respekt för mänskliga rättigheter, affärsmässighet, konkurrens, objektivitet och likabehandling.

För att säkerställa att våra leverantörer uppfyller kraven genomförs regelbundna granskningar. Både utifrån ekonomiska förutsättningar och utifrån ett hållbarhets- och kvalitetsperspektiv.

Målet är att 100 procent av Fabeges strategiska samarbetspartners ska vara hållbarhetsgranskade till år 2020. Dessa partner bedöms motsvara 85 procent av den totala inköpsvolymen.

Vi uppmanar att granska underleverantörer

Det finns stora utmaningar inom det här området, framför allt när det gäller att säkerställa att även tidigare led i leverantörskedjan upp fyller kraven. Därför uppmanar vi våra leverantörer att i sin tur granska sina leverantörer som ett viktigt första steg i det arbetet. Fokus för fortsättningen är att göra en fördjupad analys av de största leverantörerna, samt av de leverantörer som bedöms ha störst risker i sin verksamhet.

Granskning utifrån flera perspektiv

Ekonomi

Samtliga Fabeges leverantörer står under bevakning av ett anlitat kreditupplysningsbolag. Målsättningen är att snabbt fånga upp eventuella ekonomiska avvikelser som kan påverka leveransen negativt.

Hållbarhet

Vår granskning av leverantörer görs också ur ett hållbarhetsperspektiv, inte enbart för att kontrollera verksamheterna, utan också för att inspirera till vidare arbete med hållbarhetsfrågor.

Eventuella brister som uppdagas i samband med granskningar kan leda till att vi gemensamt gör upp en åtgärdsplan. I värsta fall kan samarbetet upphöra.

Kvalitet

En kvalitetsgranskning görs kvartalsvis där vi väljer ut leverantörer för bedömning utifrån kvaliteten på leveranserna. Resultaten använder vi i dialogen med respektive leverantör och är en viktig del för en långsiktig relation.

Avtal

Uppföljning av ingångna avtal görs löpande och omfattar till exempel:

 • nivån på leverans
 • inställelsetider
 • larmmottagning
 • arbetsinstruktioner
 • jourberedskap
 • avtalade servicebesök
 • granskning av fakturor.

Riskfyllda arbetsmiljöer i fokus

Byggarbetsplatser är riskfyllda miljöer och Fabege har stort fokus på arbetsmiljöfrågorna för att minimera tillbud och olyckor på arbetsplatserna.

På alla byggarbetsplatser ska självklart all tillämplig lagstiftning och säkerhetsrutiner följas. Löpande revisioner av byggarbetsplatserna görs under projektens gång.

Arbetsmiljön och arbetsgivaransvaret på byggarbetsplatser är entreprenörernas ansvar, men vi på Fabege tar en aktiv roll i att förebygga tillbud. Vi upphandlar byggentreprenörer som lever upp till våra högt ställda krav avseende riskhantering och våra samarbeten med entreprenörer utvärderas löpande.

Har du en fråga?

Dick Larsen
Inköpschef
08-555 148 90
Dick.Larsen@fabege.se

Kontaktkort
Hanna Törnsäter
Strategisk Inköpare
08-556 747 48
Hanna.Tornsater@fabege.se

Kontaktkort
Ritu Johal
Strategisk Inköpare
070-732 65 52
Ritu.Johal@fabege.se

Kontaktkort
Sivan Andaziar
Strategisk Inköpare
08-555 148 09
Sivan.Andaziar@fabege.se

Kontaktkort
Ändrad 4 oktober 2022