Populära sökningar

Hållbarhetsstyrning

Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i organisationens alla delar och har en tydlig ansvarsfördelning för arbetet med de olika fokusområdena. Hållbarhetsavdelningen har ett övergripande ansvar för att driva hållbarhetsfrågorna och samarbetar med övriga organisationen i implementering och uppföljning.

Vårt hållbarhetsramverk

Vi är ledande på kontorsmarknaden i Stockholm och har goda möjligheter att bidra till en hållbar utveckling i de stadsdelar där vi har ett stort ägande. Vi tar ett betydande ansvar för helheten och arbetar brett med klimatfrågan och medverkar till ökad hälsa, trivsel och trygghet i våra stadsdelar. Det gör vi genom att koppla grön finansiering till hållbarhetscertifierade byggnader och investeringar samt arbeta för en långsiktigt hälsosam och god stad för dem som vistas där. Vi tillför intressanta och oväntade inslag i vardagen som skapar liv mellan husen, tar en aktiv roll och ser till hela platsen. Hela tiden.

Styrning av väsentliga hållbarhetsfrågor

Styrning av hållbarhetsarbetet utgår från våra mest väsentliga områden nedan. Klicka på respektive område för att läsa mer om dess styrning, mål och aktiviteter.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Fabeges hållbarhetsarbete bedrivs integrerat i organisationens alla delar. Hållbarhetsavdelningen har ett övergripande ansvar för att driva hållbarhetsfrågorna och samarbetar med övriga organisationen i implementering och uppföljning.

  • Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsstrategin och uppföljningen av vårt hållbarhetsarbete. Styrelsen har utsett Anne Årneby till den styrelseledamoten med särskilt hållbarhetsansvar.
  • Styrelsen har beslutat att uppföljning av redovisning och rapportering av hållbarhet hanteras inom revisionsutskottet.
  • VD och koncernledningen har det övergripande ansvaret för att implementera hållbarhetsstrategin. Övergripande målsättningar beslutas i koncernledningen och förankras i styrelsen.
  • Hållbarhetschefen samordnar och styr hållbarhetsfrågorna och är även talesperson utåt. Hållbarhetschefen rapporterar löpande till koncernledningen och årligen till styrelsen. Från 2024 ingår hållbarhetschefen i koncernledningen.
  • Fabeges hållbarhetsavdelning driver och utvecklar hållbarhetsarbetet och arbetar integrerat med den övriga organisationen. Hållbarhetsgruppen, under ledning av hållbarhetschefen, föreslår målsättningar samt samordnar och följer upp aktiviteter.
  • Chefer och enskilda medarbetare implementerar strategi och genomför aktiviteter som beslutats.
Ändrad 11 mars 2024

Läs mer

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier uppmärksammas. Därför har vi inrättat en Whistleblower funktion.

Läs mer

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer

Policydokument

Våra policydokument syftar bland annat till att bevara och utveckla de stora värden som finns i verksamheten och upprätthålla förtroendet för Fabege hos allmänheten.

Läs mer

Kriterier och granskning av leverantörer

När du som leverantör ansöker om samarbete med oss bedömer vi ditt företag utefter ett antal olika kriterier. Befintliga leverantörer granskar vi löpande.

Läs mer