Populära sökningar

Hållbarhetsredovisning

Vi på Fabege är stolta över hur långt vi kommit i vårt hållbarhetsarbete, men utgår samtidigt från att allt har en potential att förbättras. Därför är vår hållbarhetsrapport ett bra verktyg för att samtidigt kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete.


Hållbarhetsredovisning 2023

Om redovisningen

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete årligen genom hållbarhetsrapporten som ingår i vår årsredovisning. Sedan 2011 har rapporten upprättats i enlighet med Global Reporting Initative:s (GRI) riktlinjer för frivillig redovisning av hållbarhetsinformation. Informationen i hållbarhetsrapporten har översiktligt granskats av Deloitte.

GRI Standards

Sedan 2011 redovisar vi enligt GRI Standards, en standard för hållbarhetsrapportering med utgångspunkt i hur organisationer påverkar ekonomi, människor och miljö.

Vårt GRI-index innehåller hänvisningar till de upplysningar som är obligatoriska för senaste versionen, GRI Standards 2021, samt upplysningar relaterade till Fabeges väsentliga hållbarhetsfrågor och styrning av dessa.

GRI-index (sidorna 87-89)

TCFD

Sedan 2019 rapporterar vi utefter hållbarhetsramverket Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) för att kartlägga och förebygga våra klimatrelaterade finansiella risker. Det som utmärker TCFD är att ramverket bygger på klimatets effekt på företaget snarare än företagets effekt på klimatet.

Under året har vi fortsatt arbetet med att identifiera och värdera klimatrelaterade risker och möjligheter genom en fördjupad riskanalys. Därigenom har vi också kunnat göra en bedömning av deras påverkan för bolagets strategi. Vi kommer även fortsättningsvis att arbeta med att identifiera och värdera klimatrelaterade risker. Läs mer om vår scenarioanalys.

Vår TCFD-rapportering (sidorna 78-79)

EPRA

Sedan 2019 rapporterar vi våra hållbarhetsnyckeltal utifrån EPRA:s (European Public Real Estate Associaton) senaste rekommendationer; Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, sBPR, third version September 2017. Nyckeltal redovisas för energi, växthusgasutsläpp, vatten, avfall, miljöcertifierade byggnader, samt bolagsstyrning och sociala aspekter.

EPRA-index

Läs mer om EPRA

FN Agenda 2030 och Global Compact

Vi strävar efter att bedriva ett ansvarfullt företagande, minska vårt klimatavtryck och säkerställa mänskliga rättigheter i alla led. FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål är vägledande i arbetet för att den globala utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar och sedan 2011 stödjer vi FN:s Global Compacts tio principer som säkerställer arbetet för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Agenda 2030 och vår roll

Årsredovisning 2023

Läs en sammanfattning, använd snabblänkarna för att snabbt hitta det du söker, läs en klickbar pdf av rapporten eller ladda ner hela eller utvalda delar av rapporten på vår översiktssida för årsredovisningen 2023.

Årsredovisning 2023 (pdf) 

Till översikten
Ändrad 28 mars 2024

Läs mer

Rapporter och presentationer

Här finns Fabeges senaste finansiella rapporter, rapportpresentationer och webbsändningar. Du kan ladda ner rapporter och presentationer i pdf-format.

Läs mer