Populära sökningar

Uppförandekod

Goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik är avgörande för vår långsiktiga framgång.

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Uppförandekoden omfattar alla medarbetare oavsett position, med ett särskilt ansvar hos styrelse och koncernledning att underlätta och verka för dess tillämpning. Att löpande utbilda våra medarbetare om vår uppförandekod och att hålla dialogen kring etiska frågor levande är ett av våra prioriterade hållbarhetsmål.

Ladda ner uppförandekoden (PDF, 1,46 mb)

Ändrad 10 mars 2023

Läs även

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier uppmärksammas. Därför har vi inrättat en Whistleblower funktion.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Fabeges bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god riskkontroll och en sund företagskultur.

Läs mer