Populära sökningar

Verksamhetsmål

Vår målsättning är att ge våra aktieägare en totalavkastning som är den bästa bland fastighetsbolagen på börsen samt att bidra till en hållbar utveckling av Stockholm.

Med vår fastighetsportfölj, strategi, affärsmodell och kompetens ska vi skapa och realisera värden. Vi följer ett antal strategiska mål och nyckeltal som är styrande för vår verksamhet.

Mål
Utfall 2023
Klimatneutral förvaltning (scope 1 och 2) år 2030  
Klimatneutral förvaltning (scope 1 och 2) år 2030. 1 711 ton Co2e
Miljöcertifiering befintligt bestånd, andel av total yta  
Alla projektfastigheter certifieras enligt BREEAM-SE nivå Excellent och samtliga& förvaltningsfastigheter ska miljöcertifieras enligtBREEAM In-Use nivå Very good. 82%
Energiprestanda i våra fastigheter, kWh/kvm*  
Energieffektivisering med mål om snitt 70 kWh/kvm Atemp till 2025. 71 kWh/kvm
Nöjda medarbetare (GPTW)  
Vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work med ett långsiktigt mål om 90 i Trust Index 88 index
Avkastning på eget kapital  
Att uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen. -13%
Belåningsgrad  
Belåningsgrad max 50%. 42%
Soliditet  
Lägst 35%. 47%
Ränteteckningsgrad  
Lägst 2,2 gånger 2,5 ggr
Skuldkvot  
Lägst 13,0 gånger. 13,5 ggr
Ändrad 27 mars 2024