Populära sökningar

Cirkulärt byggande och återbruk

Klimatpåverkan från produktionen av byggmaterial är hög. En av de viktigaste pusselbitarna i vårt arbete att minska klimatutsläppen och bidra till ett mer hållbart samhälle är därför att fokusera mer på cirkulärt byggande så som återbruk och medvetna materialval.

Ett av våra högt ställda hållbarhetsmål är att halvera vårt CO2-avtryck till 2030 och vi arbetar systematiskt för att uppnå detta. För att skala upp arbetet med återbruk har vi:

  • upprättat en återbruksstrategi,
  • startat ett lager för återbruksmaterial, vår Återbrukshubb, och
  • antagit ett återbruksmål som innebär att alla våra ombyggnadsprojekt ska uppfylla ett cirkularitetsindex på minst 20 procent*.

*Målet innebär att minst 20 procent av det byggmaterial som tillförs ett projekt ska vara antingen återbrukat material, material med återvunnet och/eller förnyelsebart innehåll.

Bygga för framtiden

Ett exempel på att bygga för framtiden är att fokusera på arkitektonisk kvalitet som står sig över tid. Att skapa miljöer som kan förändras över tid med hjälp av flexibla lösningar som effektiviserar ombyggnation, underlättar samutnyttjande och möjliggör olika användningsområden. Det handlar också om att skapa framtida förutsättningar för cirkulära materialflöden i alla våra projekt. Det gör vi genom att välja material med lång livslängd som går att reparera och demontera och som lämpar sig för återbruk eller materialåtervinning.

Film återbrukshubben

Återbrukshubb

Återbrukshubben i Solna Business Park är ett fysiskt lager på 2 000 kvm med syfte att mellanlagra återbruksmaterial. Återbrukshubben är en viktig hörnsten i Fabeges återbruksstrategi och en förutsättning för att skala upp återbruksarbetet. Det är ofta tidsmässigt svårt att matcha utbud och efterfrågan av återbrukat material i våra projekt och därför behövs ett mellanlager.

Vi har anlitat en aktör som tar hand om logistik och lagerhållningen, men som också kan hjälpa oss att återbruksinventera och demontera vid behov.

I Återbrukshubben mellanlagrar vi främst dörrpartier, glaspartier, köksinredning, undertak, golv, porslin, installationer och en del möbler. Alla material är kvalitetskontrollerade, uppmärkta, rengjorda och förpackade för att vara attraktiva.

Läs mer om återbrukshubben 

Återbrukssamordnare

Framgång kräver engagemang. En viktig spelare för att återbruksarbetet ska fungera är vår återbrukssamordnare som fungerar som spindeln i nätet.

Återbrukssamordnaren samordnar utbud och efterfrågan på återbruksmaterial i vår organisation och säkerställer att återbruksflödet fungerar. Återbrukssamordnaren ansvarar också för att återbrukshubben och marknadsplatsen fungerar.

Digital plattform

Med hjälp av Palats - en digital plattform för inventering och försäljning - underlättas hanteringen av återbruksmaterial hela vägen från inventering i en av våra fastigheter till användning i en annan fastighet. Återbruksprodukten inventeras och dokumenteras, produktens miljöbesparing beräknas och slutligen publiceras den på vår digitala marknadsplats för vidare försäljning. Sen kan användarna enkelt både se vad som finns tillgängligt i Återbrukshubben och utföra köpet.

Återbruksparken

Fabege öppnat Stockholms första återbrukspark i Arenastaden som ska bli en central hubb för återbrukade träd, buskar och utomhusmaterial i väntan på att flyttas vidare till nya platser.

Återbruksparken fungerar som en filial till Återbrukshubben och avlastar den från en del av materialet som rör markanläggning och parkskötsel. Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen ytterligare och samtidigt lära oss mer om att återbruka produkter för utomhusbruk. Dessutom är parken ett välkommet tillskott till utomhusmiljön längs Råsta Strandväg och Evenemangsgatan.

Läs mer om återbruksparken

Återbruk i stor skala kräver nya arbetssätt och samsyn med våra kunder. Återbruk behöver inte ge avkall på kvaliteten – snarare tvärtom.

Vår återbrukstrappa

Återbruksstrategin beskriver mål för återbruket samt rutiner och arbetssätt för hur vi ska nå målen. Återbrukstrappan är en guide för att förändra invanda tankemönster och arbetssätt: 

  1. Riv så lite som möjligt – bevara befintliga strukturer och planlösningar.
  2. Återbruka det material som redan finns inom lokalen.
  3. Använd återbruksmaterial från andra Fabegeprojekt eller Fabeges Återbrukshubb.
  4. Eftersök återbruksmaterial från andra marknadsplatser om ni inte hittar material inom Fabeges bestånd.
  5. Välj klimatsmarta material med hög andel återvunnet innehåll om ni måste välja nya material.

Tänk alltid på att projektera och montera material så att de är enkla att återbruka alternativt materialåtervinna i framtiden.

Har du en fråga?

Mia Häggström
Hållbarhetschef
+46 8 555 148 54


Kontaktkort
Ändrad 28 maj 2024