Populära sökningar

Bolagsordning

Bolagsordningen för Fabege föreskriver att bolaget ska förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. I övrigt regleras i bolagsordningen bestämmelser om antal aktier, antal styrelseledamöter och revisorer samt bestämmelser om årsstämman.

Bolagsordning för Fabege AB (publ), org. Nr 556049-1523.

§ 1 Bolagets företagsnamn är Fabege AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Bolagets föremål är att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst en miljard sexhundrasjuttio miljoner (1.670.000.000) kronor och högst sex miljarder sexhundraåttio miljoner (6.680.000.000) kronor.

§ 5 Antal aktier skall vara lägst hundratrettiotre miljoner sexhundra tusen (133.600.000) och högst femhundratrettiofyra miljoner fyrahundra tusen (534.400.000).

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter.

§ 7 Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer och motsvarande antal suppleanter, eller lägst ett och högst två registrerade revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant, respektive huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor.

§ 8 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9 Årsstämma skall hållas i Stockholm eller Solna en gång årligen. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justerare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
  a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
  d. avstämningsdag, för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning
 8. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
 9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelse och styrelseordförande
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Upplysning om att kallelse har skett skall lämnas i annons i Svenska Dagbladet.

§ 11 Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 12 Styrelsen kan besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara vid bolagsstämma.

§ 13 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 14 Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Ändrad 19 oktober 2023