Fabeges hållbarhetsmål och resultat - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Mål och resultat

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring kunder, miljö, leverantörer och medarbetare.

Hållbara relationer

Mål  Utfall 2020

Nöjda medarbetare
Fabege gör varje år en medarbetarundersökning. Sedan 2018 gör vi en årlig undersökning tillsammans med Great Place to Work. Målet på lång sikt är att ha ett förtroendeindex om minst 85 procent.

85%


99 procent av medarbetarna deltog i årets medarbetarundersökning. Resultatet visade på ett genomsnittligt förtroendeindex på 79.

79%

Rekommendera Fabege som arbetsgivare
Fabege har som mål att >90 procent av medarbetarna ska rekommendera Fabege som arbetsgivare.

>90%93 procent av medarbetarna svarade ja på frågan om de skulle rekommendera Fabege som arbetsgivare i årets undersökning.

93%

Nöjd kund-index
Nöjda kunder är viktiga för Fabege. Målet är att nå index 80 i Fabeges NKI-mätning.

80


Fabege genomför en kundundersökning vart tredje år. Senaste undersökning var 2017. Den uppnådde en hög svarsfrekvens och ett index om 78 på en 100-gradig skala. 2018 och 2019 genomfördes istället kunddialoger för att ännu bättre förstå kundernas behov och förväntningar. 2020 års NKI-undersökning blev framflyttad på grund av pandemin och planeras till hösten 2021.

78

Hållbarhetsgranskningar av leverantörer
100 procent av Fabeges strategiska samarbetspartners ska vara hållbarhetsgranskade till år 2020. Dessa partners bedöms motsvara cirka 75 procent av den totala inköpsvolymen.

100%


Fabege har en leverantörsgranskningscykel som löper över en fyraårsperiod. 2020 är vi framme vid år fyra i granskningscykeln, vilket innebär att samtliga 44 strategiska samarbetspartners har hållbarhetsgranskats under de senaste fyra åren.

100%

Grön finansiering
Fabeges målsättning är att 100 procent av bolagets finansiering ska vara grön eller hållbar år 2020. Fabege uppmuntrar den finansiella marknaden till ett större ansvarstagande i hållbarhetsfrågor.

100%


Per årsskiftet var 84 procent av utestående finansiering grön och 77 procent av de totala kreditfaciliteterna gav möjlighet till grön finansiering. Samtliga Fabeges långivare utom en tillhandahåller nu gröna finansieringsalternativ.

84%

Fastigheter, energi, miljö

Mål Utfall 2020

Överskottsgrad
Målet är att överskottsgraden ska uppgå till 75 procent.

75%


Överskottsgraden har stadigt förbättrats, tack vare ökande intäkter, ett alltmer modernt bestånd och fortsatt arbete med kostnadseffektivisering.

75%

Energieffektivisering
– Nyproducerade fastigheter, max 50 kWh/kvm Atemp.
– Befintligt bestånd i genomsnitt max 85 kWh/kvm Atemp.

Snitt 77 kWh/kvm Atemp* år 2023


– Totalenergi fastigheter, 74 kWh/kvm Atemp
– Nyproducerade fastigheter, 50 kWh/kvm Atemp
– Befintligt bestånd 80 kWh/kvm Atemp

74 kWh/kvm Atemp

Miljöcertifierat
Alla nybyggnationer och större ombyggnationer ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE. Det befintliga beståndet certifieras enligt BREEAM-in-use. Totalt sett ska hela fastighetsbeståndet exklusive utvecklingsfastigheter (för kommande projektutveckling) vara certifierat.

100%


Samtliga projektfastigheter och förvaltningsfastigheter är nu certifierade. Återstående certifieringar avser fastigheter som kommer att utvecklas under kommande år.

100%

Gröna hyresavtal**
Gröna hyresavtal ska utgöra 100 procent av nytecknad yta och minst 90 procent av den totala ytan.

100%


Under 2020 utgjorde andelen gröna hyresavtal 96 procent av nytecknad och omförhandlad yta. Vid årsskiftet utgjorde gröna hyresavtal 73 procent av total yta.

96%

* Atemp utgör den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C i byggnaden.
** Uthyrningsbar yta ovan mark exklusive bostäder.

Finansiellt

Mål Utfall 2020

Grön finansiering
Fabeges målsättning är att 100 procent av bolagets finansiering ska vara grön eller hållbar år 2020.

100%


Per årsskiftet var 100 procent av bolagets utestående finansiering och kreditramar gröna och samtliga kreditgivare tillhandahåller nu gröna finansieringsalternativ.

100%

Avkastning på eget kapital
Fabege ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen i fråga om räntabilitet.

_


Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,8 procent genom bidrag från förvaltning och förädling.

7,8%

Belåningsgrad
Belåningsgraden ska aldrig överstiga 50 procent.

<50%


Belåningsgraden minskade till 35 procent på grund av stigande fastighetsvärden och värdeskapande investeringar.

35%

Soliditet
Soliditeten ska vara lägst 35 procent.

>35%


Soliditeten uppgick till 52 procent.

52%

Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,2 gånger.

2,2 ggr


Räntetäckningsgraden ligger väl över målet, vilket är en effekt av ett starkt driftnetto i kombination med låga marknadsräntor.

4,3 ggr

Skuldkvot
Skuldkvoten ska uppgå till högst 13 gånger.

13 ggr


Skuldkvoten beräknad som räntebärande skulder dividerat med driftsöverskott minus central administration uppgick till 13,2 gånger.

13,2 ggr

 

Ändrad 19 maj 2021

Läs även

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i vårt hållbarhetsrapport. Klicka för att ladda ner rapporten!

Läs mer

Grön finansiering

Fabege har uppnått en viktig milstolpe i sitt hållbarhetsarbete då bolagets samtliga låneavtal nu är gröna.

Läs mer

CERO

För att kunna utveckla det hållbara resandet till och från Arenastaden har vi nu jobbat många år efter en metodik som heter CERO.

Läs mer