Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Populära sökningar

Mål och resultat

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring stadsdelar, fastigheter, medarbetare, leverantörer, finansiering, kunder och affärsetik.

Hållbarhetsmål i Årsredovisning 2021

Stadsdelar

  Utfall
2021
Utfall
2020
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt
Andel förnybar energi, % 95 96 100 100% energi från förnybara källor

Fastigheter

  Utfall
2021
Utfall
2020
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt
Energiprestanda totalenergi kWh/kvm Atemp 77 74 max 77 år 2023 Genomsnitt max 77 kWh/kvm Atemp. Nyproducerade fastigheter, max 50 kWh/kvm Atemp. Befintligt bestånd max 85 kWh/kvm Atemp.
Producerad energi från solceller, kWh/kvm Atemp 0,79 0,56   Producerad energi från solceller 2,5 kWh/kvm Atemp 2030
Materialåtervinning, % 48 53   90% material- och energiåtervinning
Vattenanvändning, liter/kvm Atemp 263 318   Minska vattenanvändningen per kvm Atemp med 2% per år jämfört med 2019
Miljöcertifiering, antal förvaltningsfastigheter 59 59    
Miljöcertifiering, nyproduktion andel av total yta, % 100 100   100% av nyproduktion, enligt BREEAM-SE med ambitionen nivå Excellent
Miljöcertifiering förvaltningsbestånd, andel av total yta, % 100 100 100 Samtliga förvaltningsfastigheter (exklusive framtida förädlingsfastigheter) ska miljöcertifieras enligt BREEAM-in-use med ambitionen nivå Very good
Andel miljöklassade bilar, servicebilar och tjänstebilar, % 96 96 100 100%
Koldioxidutsläpp, ton       Klimatneutral förvaltning (Scope 1 & 2) år 2030. Indirekta utsläpp (Scope 3) ska halveras per BTA till år 2030 jämfört med 2019
Scope 1 98 22    
Scope 2 1 512 1 416    
Scope 3 26 997 4 108    
Summa 28 607 5 546    
Klimatkompensation av fjärrvärmeleverantör -1 560 -1 254    
Nettoutsläpp efter klimatkompensation 27 047 4 292    

 

Medarbetare

  Utfall
2021
Utfall
2020
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt

Nöjda medarbetare, förtroendeindex, X

86

79

>80

2023 ska förtroendeindex överstiga 85%

Rekommendera Fabege som arbetsgivare, %

94

93

90

Över 90% av medarbetare ska vilja rekommendera Fabege som arbetsgivare

Låg sjukfrånvaro, %

2,94

2,4

<3

Bibehålla låg sjukfrånvaro med hjälp av löpande hälsoundersökningar och fortsätta friskvårdssatsningar.

Jämställdhet ledning, % kvinnor

56

33

 

Jämn fördelning eftersträvas

Jämställdhet chefer, % kvinnor

25

39

 

Jämn fördelning eftersträvas

Jämställdhet medarbetare, % kvinnor

35

37

 

Jämn fördelning eftersträvas

Leverantörskedja

  Utfall
2021
Utfall
2020
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt
Granskning av strategiska leverantörer, % 100 100 100 Samtliga 44 strategiska partners ska vara hållbarhetsgranskade och godkända (motsvarar ca 75 % av total inköpsvolym)

Finansiering

  Utfall
2021
Utfall
2020
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt
Grön finansiering, % 99 100 100 100% grön finansiering

Kunder

  Utfall
2021
Utfall
2020
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt
Nöjd kund index 78 n/a 80 NKI ska nå 80. Undersökning genomförs vartannat år
Gröna hyresavtal*, andel nytecknad yta, % 96 96 100 Gröna hyresavtal ska utgöra 100% av nytecknad yta
Gröna hyresavtal, andel total yta, % 80 73 100 Gröna hyresavtal ska utgöra 100% av total yta

*Yta ovan mark exklusive bostäder

Affärsetik

  Utfall
2020
Utfall
2021
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt
Årlig utbildning i vår uppförandekod 100 100 100 Att hålla dialogen kring etiska frågor levande inom hela företaget genom aktiviteter och forum
Ändrad 7 september 2022

Läs även

Hållbarhetsredovisning 2021

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i vår hållbarhetsrapport.

Läs mer

Cicero

För att säkerställa att det gröna ramverket uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Cicero granskat det gröna ramverket.

Läs mer