Populära sökningar

Mål och resultat

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring stadsdelar, fastigheter, medarbetare, leverantörer, finansiering, kunder och affärsetik.

Hållbarhetsmål i Årsredovisning 2021

Stadsdelar

  Utfall
2021
Utfall
2020
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt
Andel förnybar energi, % 95 96 100 100% energi från förnybara källor

Fastigheter

  Utfall
2021
Utfall
2020
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt
Energiprestanda totalenergi kWh/kvm Atemp 77 74 max 77 år 2023 Genomsnitt max 77 kWh/kvm Atemp. Nyproducerade fastigheter, max 50 kWh/kvm Atemp. Befintligt bestånd max 85 kWh/kvm Atemp.
Producerad energi från solceller, kWh/kvm Atemp 0,79 0,56   Producerad energi från solceller 2,5 kWh/kvm Atemp 2030
Materialåtervinning, % 48 53   90% material- och energiåtervinning
Vattenanvändning, liter/kvm Atemp 263 318   Minska vattenanvändningen per kvm Atemp med 2% per år jämfört med 2019
Miljöcertifiering, antal förvaltningsfastigheter 59 59    
Miljöcertifiering, nyproduktion andel av total yta, % 100 100   100% av nyproduktion, enligt BREEAM-SE med ambitionen nivå Excellent
Miljöcertifiering förvaltningsbestånd, andel av total yta, % 100 100 100 Samtliga förvaltningsfastigheter (exklusive framtida förädlingsfastigheter) ska miljöcertifieras enligt BREEAM-in-use med ambitionen nivå Very good
Andel miljöklassade bilar, servicebilar och tjänstebilar, % 96 96 100 100%
Koldioxidutsläpp, ton       Klimatneutral förvaltning (Scope 1 & 2) år 2030. Indirekta utsläpp (Scope 3) ska halveras per BTA till år 2030 jämfört med 2019
Scope 1 98 22    
Scope 2 1 512 1 416    
Scope 3 26 997 4 108    
Summa 28 607 5 546    
Klimatkompensation av fjärrvärmeleverantör -1 560 -1 254    
Nettoutsläpp efter klimatkompensation 27 047 4 292    

 

Medarbetare

  Utfall
2021
Utfall
2020
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt

Nöjda medarbetare, förtroendeindex, X

86

79

>80

2023 ska förtroendeindex överstiga 85%

Rekommendera Fabege som arbetsgivare, %

94

93

90

Över 90% av medarbetare ska vilja rekommendera Fabege som arbetsgivare

Låg sjukfrånvaro, %

2,94

2,4

<3

Bibehålla låg sjukfrånvaro med hjälp av löpande hälsoundersökningar och fortsätta friskvårdssatsningar.

Jämställdhet ledning, % kvinnor

56

33

 

Jämn fördelning eftersträvas

Jämställdhet chefer, % kvinnor

25

39

 

Jämn fördelning eftersträvas

Jämställdhet medarbetare, % kvinnor

35

37

 

Jämn fördelning eftersträvas

Leverantörskedja

  Utfall
2021
Utfall
2020
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt
Granskning av strategiska leverantörer, % 100 100 100 Samtliga 44 strategiska partners ska vara hållbarhetsgranskade och godkända (motsvarar ca 75 % av total inköpsvolym)

Finansiering

  Utfall
2021
Utfall
2020
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt
Grön finansiering, % 99 100 100 100% grön finansiering

Kunder

  Utfall
2021
Utfall
2020
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt
Nöjd kund index 78 n/a 80 NKI ska nå 80. Undersökning genomförs vartannat år
Gröna hyresavtal*, andel nytecknad yta, % 96 96 100 Gröna hyresavtal ska utgöra 100% av nytecknad yta
Gröna hyresavtal, andel total yta, % 80 73 100 Gröna hyresavtal ska utgöra 100% av total yta

*Yta ovan mark exklusive bostäder

Affärsetik

  Utfall
2020
Utfall
2021
Mål
kort sikt
Mål
lång sikt
Årlig utbildning i vår uppförandekod 100 100 100 Att hålla dialogen kring etiska frågor levande inom hela företaget genom aktiviteter och forum
Ändrad 7 september 2022

Läs även

Hållbarhetsredovisning 2021

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i vår hållbarhetsrapport.

Läs mer

Cicero

För att säkerställa att det gröna ramverket uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Cicero granskat det gröna ramverket.

Läs mer