Populära sökningar

Fabeges bolagsstämma

Fabeges högsta beslutande organ är den ordinarie bolagsstämman (årsstämman), vilken hålls under första halvåret efter avslutningen av varje räkenskapsår. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rätt att fatta beslut i bolagets angelägenheter. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

Bolagsstämmans uppgifter är bland annat att:

  • välja våra styrelsemedlemmar och styrelseordföranden,
  • besluta om styrelsearvode,
  • fastställa bolagets balans- och resultaträkningar,
  • besluta om disposition av resultatet av bolagets verksamhet,
  • besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
  • besluta om arvoden till revisorerna och
  • godkänna principerna för ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

I förekommande fall kan bolagsstämmans uppgifter även omfatta att:

  • besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet,
  • välja bolagets revisor och
  • ändra bolagsordningen.

Till grund för bolagsstämmans kompetens och arbete ligger främst den svenska aktiebolagslagen samt den av bolagsstämman antagna bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Upplysning om att kallelse har skett skall lämnas i annons i Svenska Dagbladet. Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig och högst två biträden hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. I samband med offentliggörandet av kallelsen lämnas information om formerna för årsstämman samt tid och instruktioner för anmälan till bolagsstämman.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Fabege tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen.

Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och vd om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Ändrad 9 januari 2024

Läs även

Årsstämma 2024

Här finns all information och alla handlingar för årsstämman samlade.

Läs mer

Tidigare årsstämmor

Årsstämman är Fabeges högsta beslutande organ. Här hittar du information om Fabeges tidigare årsstämmor.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Fabeges bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god riskkontroll och en sund företagskultur.

Läs mer