Populära sökningar

99% Grön finansiering

Finansiering

Vi på Fabege vill bedriva ett ansvarsfullt företagande på alla plan. Därför ser vi grön finansieringen är en naturlig fortsättning på det hållbarhetsarbete som bedrivs i hela organisationen.

Det ger oss en mer ansvarsfull finansiering. Men än viktigare; det ger oss en bredare investerarbas, förtroendefulla relationer med våra finansiärer och stolthet och engagemang bland våra medarbetare.

Fabege i siffror
  2024-06-30 2023-12-31
Räntebärande skulder, Mkr 33 715 32 982
 varav utestående MTN, Mkr 9 050 9 570
 varav utestående SFF, Mkr 738 764
 varav utestående certifikat, Mkr 2 750 1 655
Outnyttjade kreditlöften, Mkr* 7 160 6 960
Kapitalbindning, år 3,8 4,1
Räntebindning, år** 1,8 2,1
Räntebindning, andel av portföljen, % 55 60
Derivat marknadsvärde, Mkr 715 686
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 3,17 3,13
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 3,08 3,04
Ej pantsatta tillgångar, % 38 41
Belåningsgrad, % 43 42

* Inkluderat kreditlöfte avsett för företagscertifikat
** Räntebindningen justerad med beräknad löptid för stängningsbara swappar uppgick till 2,6 år (3,1)

per 30 juni 2024

Vårt gröna ramverk

Vårt gröna ramverk syftar till att etablera en standard för grön finansiering som kan användas i flera av Fabeges olika finansieringskällor. Ramverket har utformats för att ge Fabege en bred möjlighet till grön finansiering och bygger på certifierade fastigheter samt ambitiösa mål för energiförbrukning.

"The green bond principles" och Fabeges ambition att bidra till målen enligt Agenda 2030 ligger till grund för ramverket. Cicero har utfärdat en second opinion med betyget medium green avseende de gröna villkoren samt excellent med avseende på styrning.

De olika delarna av vårt gröna ramverk

Vår gröna finansiering i siffror

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 9 050 9 050
Gröna obligationer via SFF, Mkr 738 738
Gröna företagscertifikat, Mkr 2 750 2 750
Gröna lån, övriga, Mkr 27 922 20 762
Total grön finansiering, Mkr 40 460 33 300
Andel grön finansiering, % 99 99
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 46 188  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 15 205  
*per 30 juni 2024    

Rating

MOODYS - Baa2 NEGATIVE OUTLOOK

I november 2023 bekräftade Moody´s Fabege rating Baa2 med negativa utsikter. Moody´s har under juni 2024 bekräftat oförändrad rating, dvs betyget Baa2, negative outlook. Fabege erhöll nuvarande rating sedan november 2022.

 

Läs mer

Har du en fråga?

Niclas Sylvén
Finanschef
+46 70 351 70 29


Kontaktkort