Populära sökningar

99% Grön finansiering

Finansiering

Vi på Fabege vill bedriva ett ansvarsfullt företagande på alla plan. Därför ser vi grön finansieringen är en naturlig fortsättning på det hållbarhetsarbete som bedrivs i hela organisationen.

Det ger oss en mer ansvarsfull finansiering. Men än viktigare; det ger oss en bredare investerarbas, förtroendefulla relationer med våra finansiärer och stolthet och engagemang bland våra medarbetare.

Fabege i siffror
  2024-03-31 2023-12-31
Räntebärande skulder, Mkr 33 579 32 982
 varav utestående MTN, Mkr 9 348 9 570
 varav utestående SFF, Mkr 738 764
 varav utestående certifikat, Mkr 2 045 1 655
Outnyttjade kreditlöften, Mkr* 5 960 6 960
Kapitalbindning, år 4,0 4,1
Räntebindning, år 1,9 2,1
Räntebindning, andel av portföljen, % 56 60
Derivat marknadsvärde, Mkr 899 686
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 3,29 3,13
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 3,20 3,04
Ej pantsatta tillgångar, % 37 41
Belåningsgrad, % 43 42

per 31 mars 2024
* Inkluderat kreditlöfte avsett för företagscertifikat

Vårt gröna ramverk

Vårt gröna ramverk syftar till att etablera en standard för grön finansiering som kan användas i flera av Fabeges olika finansieringskällor. Ramverket har utformats för att ge Fabege en bred möjlighet till grön finansiering och bygger på certifierade fastigheter samt ambitiösa mål för energiförbrukning.

"The green bond principles" och Fabeges ambition att bidra till målen enligt Agenda 2030 ligger till grund för ramverket. Cicero har utfärdat en second opinion med betyget medium green avseende de gröna villkoren samt excellent med avseende på styrning.

De olika delarna av vårt gröna ramverk

Vår gröna finansiering i siffror

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 9 348 9 348
Gröna obligationer via SFF, Mkr 738 738
Gröna företagscertifikat, Mkr 2 045 2 045
Gröna lån, övriga, Mkr 27 408 21 448
Total grön finansiering, Mkr 39 539 33 579
Andel grön finansiering, % 99 99
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 45 927  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 15 351  
*per 31 mars 2024    

Rating

MOODYS - Baa2 NEGATIVE OUTLOOK

I november 2023 har Moody´s bekräftat oförändrad rating för Fabege, dvs betyget Baa2, negative outlook. Fabege erhöll nuvarande rating sedan november 2022.

 

Läs mer

Har du en fråga?

Niclas Sylvén
Finanschef
+46 70 351 70 29


Kontaktkort