Populära sökningar

100% Grön finansiering

Finansiering

Vi på Fabege vill bedriva ett ansvarsfullt företagande på alla plan. Därför ser vi grön finansieringen är en naturlig fortsättning på det hållbarhetsarbete som bedrivs i hela organisationen.

Det ger oss en mer ansvarsfull finansiering. Men än viktigare; det ger oss en bredare investerarbas, förtroendefulla relationer med våra finansiärer och stolthet och engagemang bland våra medarbetare.

Fabege i siffror
  2023-09-30 2022-12-31
Räntebärande skulder, Mkr 34 563 33 341
 varav utestående MTN, Mkr 9 650 10 700
 varav utestående SFF, Mkr 600 600
 varav utestående certifikat, Mkr 3 110 2 767
Outnyttjade kreditlöften, Mkr* 4 435 7 260
Kapitalbindning, år 4,1 4,7
Räntebindning, år 2,1 2,7
Räntebindning, andel av portföljen, % 60 65
Derivat marknadsvärde, Mkr 1 574 1 689
Genomsnittlig räntekostnad inkl. löften, % 3,16 2,39
Genomsnittlig räntekostnad exkl. löften, % 3,10 2,31
Ej pantsatta tillgångar, % 43,7 45,2
Belåningsgrad, % 41,5 38,2

per 30 september 2023
* Inkluderat kreditlöfte avsett för företagscertifikat

Vårt gröna ramverk

Vårt gröna ramverk syftar till att etablera en standard för grön finansiering som kan användas i flera av Fabeges olika finansieringskällor. Ramverket har utformats för att ge Fabege en bred möjlighet till grön finansiering och bygger på certifierade fastigheter samt ambitiösa mål för energiförbrukning.

"The green bond principles" och Fabeges ambition att bidra till målen enligt Agenda 2030 ligger till grund för ramverket. Cicero har utfärdat en second opinion med betyget medium green avseende de gröna villkoren samt excellent med avseende på styrning.

De olika delarna av vårt gröna ramverk

Vår gröna finansiering i siffror

  Kreditramar Utestående lån och obligationer
Gröna MTN-obligationer, Mkr 9 650 9 650
Gröna obligationer via SFF, Mkr 600 600
Gröna företagscertifikat, Mkr 3 110 3 110
Gröna lån, övriga, Mkr 25 638 21 203
Total grön finansiering, Mkr 38 998 34 563
Andel grön finansiering, % 100 100
Totalt grönt låneutrymme, Mkr 49 667  
  varav fritt grönt låneutrymme, Mkr 14 657  
*per 30 september 2023    

Rating

MOODYS - Baa2 NEGATIVE OUTLOOK

I november 2023 har Moody´s bekräftat oförändrad rating för Fabege, dvs betyget Baa2, negative outlook. Fabege erhöll nuvarande rating sedan november 2022.

 

Läs mer

Har du en fråga?

Niclas Sylvén
Finanschef
+46 70 351 70 29


Kontaktkort