Populära sökningar

Revision

Bolagets revisor ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning.

Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Revisorer utses och arvoderas enligt beslut på årsstämma efter förslag från valberedningen. På årsstämman 2021 utsågs revisionsfirman Deloitte till revisor med auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig för revisionen för perioden fram till årsstämman 2022.

Peter Ekberg har, vid sidan av Fabege, revisionsuppdrag i följande större företag: Loomis AB, Swedish Match AB och Telia Company. Peter Ekberg har inga uppdrag i bolag vilka är närstående till Fabeges större ägare eller VD. Deloitte har vid sidan av sitt uppdrag som vald revisor även bistått oss i revisionsnära uppdrag främst relaterade till annan revisionsnära verksamhet. Vidare genomför Deloitte en översiktlig granskning av vår hållbarhetsrapportering som sker enligt GRI Standards och en lagstadgad
genomgång av att hållbarhetsrapporteringen också uppfyller kraven
enligt årsredovisningslagen.

Till bolagets revisorer har följande ersättning utgått: 

  Koncernen Moderbolaget
Tkr 2021 2020 2021 2020
Deloitte:        
Revisionsuppdrag* 3 695 3 320 3 695 3 320
Annan revisionsverksamhet 60 0 60 0
Skatterådgivning 0 0   0
Övriga tjänster 340 0 340 0
Summa 4 095 3 320 3 755 3 320
Pwc:        
Revisionsuppdrag 705 - - -
Summa 705 - - -

 

*Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Ändrad 4 april 2022