Populära sökningar

Bolagsstyrning

Fabeges bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god riskkontroll och en sund företagskultur. Bra bolagsstyrning säkerställer ett effektivt beslutsfattande och ökar Fabeges chanser att ta tillvara nya affärsmöjligheter. Detta sker genom att skapa förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan lednings- och kontrollorganen samt transparens gentemot ägare och kapitalmarknad.

Fabege är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556049-1523. Bolaget har sitt säte i Stockholm. 

Svensk kod för bolagsstyrning

Till grund för bolagsstyrning ligger bolagsordningen, aktiebolagslagen samt andra tillämpliga lagar och regelverk. Fabege tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) vars övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag.

God bolagsstyrning är ett viktigt mål för Fabege

Ägarna och aktörerna på de finansiella marknaderna ska uppfatta att beslut fattas på rationella grunder och med målet att leda till ett högre värde på bolaget. Genom att informera om förhållanden och beslut samt att värdera risker på ett öppet sätt, ökar marknadens tillit till bolaget och dess processer, vilket höjer värdet på bolaget.

Ansvaret för styrning, ledning och kontroll av Fabeges verksamhet fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Fabege arbetar löpande med att uppnå en än mer effektiv och ändamålsenlig styrning av bolaget. Uppgiftsfördelningen mellan Fabeges organ bestäms utifrån gällande lag och regelverk.

Ändrad 9 januari 2024

Läs även

Årsstämma 2024

Här finns all information och alla handlingar för årsstämman samlade.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Fabeges bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god riskkontroll och en sund företagskultur.

Läs mer