Populära sökningar

Visselblåsarfunktion

Goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik är avgörande för Fabeges långsiktiga framgång. Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Fabeges visselblåsarfunktion är en trygg lösning för anonym rapportering och förenlig med nya visselblåsardirektivet.

Visselblåsarkanalen utgörs av en digital tjänst där både anmälan och den efterföljande dialogen är lösenordskyddad och anonymiserad för den som önskar. Mottagare är utredare/säkerhetsrådgivare vid Nordic LEVEL Advisory i syfte att säkerställa oberoende och självständig första hantering. En arbetsgrupp säkerställer sedan att de anmälningar som kommer in utreds omgående och att lämpliga åtgärder vidtas. Såväl interna som externa visselblåsare välkomnas.

Vad kan rapporteras?

Fabeges visselblåsartjänst är till för att rapportera brott och allvarliga oegentligheter av allmänintresse såsom:

  • bokföringsbrott eller annan ekonomisk brottslighet,
  • korruption och mutor,
  • stora brister i säkerheten på arbetsplatsen,
  • allvarliga former av diskriminering och trakasserier, eller
  • andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Till följd av gällande lagstiftning behandlas enbart personuppgift som rör lagöverträdelse för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning.

Klicka här för att lämna en anonym rapport

Ändrad 22 maj 2024

Läs även

Riktlinjer för visselblåsarfunktionen

Här hittar du våra riktlinjer för visselblåsning.

Läs mer

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer