Populära sökningar

Visselblåsarfunktion

Goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik är avgörande för Fabeges långsiktiga framgång. Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Därför har vi inrättat en funktion för visselblåsning.

Visselblåsarfunktionen utgörs från och med 2017 av en ny digital tjänst där både anmälan och den efterföljande dialogen är lösenordskyddad och anonymiserad för den som önskar. En arbetsgrupp säkerställer att de anmälningar som kommer in utreds omgående och att lämpliga åtgärder vidtas. Såväl interna som externa visselblåsare välkomnas.

Vad kan rapporteras?

Fabeges visselblåsartjänst är till för att rapportera allvarliga oegentligheter som rör:

  • bokföringsbrott eller annan ekonomisk brottslighet,
  • korruption och mutor,
  • stora brister i säkerheten på arbetsplatsen,
  • allvarliga former av diskriminering och trakasserier, eller
  • andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Till följd av gällande lagstiftning behandlas enbart personuppgift som rör lagöverträdelse för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning.

Klicka här för att lämna en anonym rapport

Ändrad 10 mars 2023

Läs även

Riktlinjer för visselblåsarfunktionen

Här hittar du våra riktlinjer för visselblåsning.

Läs mer

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer