Populära sökningar

Klimatavtryck

Klimatfrågorna är utan tvekan vår tids största utmaning och här kan vi som stadsutvecklare bidra på riktigt. Dels genom att skapa mer hållbara platser, dels genom att påverka de människor som bor, verkar och vistas i vår stad att göra klimatsmarta val och ändra sina beteenden i en positiv riktning.

Vi arbetar målmedvetet och långsiktigt för att minska vår klimatpåverkan och reducera energiförbrukningen. Det handlar om allt från resursoptimering, klimatsmarta materialval och hållbarhetscertifiering av byggnader till digitalisering och hälsa. Vi fokuserar både på våra fastigheter under förvaltning samt på våra byggprojekt som omfattar såväl lokaler som bostäder.

Agenda 2030 och vår roll i det större sammanhanget

FN:s Agenda 2030 är vägledande i arbetet för att den globala utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar. Genom en kraftsamling kring de 17 globala målen ska världens länder till år 2030 bland annat ha förverkligat mänskliga rättigheter för alla, jämställdhet och ett varaktigt skydd för vår planet. Här har näringslivet en viktig roll att spela, inte minst bygg- och fastighetssektorn.

De klimatmål inom FN som vi arbetar systematiskt med

Vi ser att det finns starka synergier mellan målen och därför sätter vi ett större fokus på de områden där de väsentligaste utmaningarna för vår verksamhet finns, nämligen

  • Mål 3 - God hälsa och välbefinnande
  • Mål 7 - Hållbar energi för alla
  • Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 10 - Minskad ojämlikhet
  • Mål 11 - Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Under 2023 har vi fortsatt fokusera på FN:s mål 9 och 12 med syfte att skapa förutsättningar för cirkulära materialflöden genom demonterbarhet, återbruk och återvinning. Inom mål 10 har vi på ett strukturerat sätt arbetat med och planerat för att minska de sociala ojämlikheterna i våra stadsdelar.

Vårt ambitiösa hållbarhetsarbete har lett fram till att aktiviteter kopplade till flera globala mål numera är integrerade i våra verksamhetsprocesser. Vi vet att vårt arbete har inverkan på samtliga 17 hållbarhetsmål och att det finns synergimöjligheter mellan miljö, sociala värden och ekonomi. Det gäller exempelvis vårt arbete för mål 3 och mål 13 som är en direkt konsekvens av vårt arbete med mål 9, 11 och 12. Därför är de senare målen prioriterade för att effektivt hantera alla dessa utmaningar. Vi är dock ödmjuka inför det stora omställningsarbete som kvarstår exempelvis gentemot mål 13.

Målsättning: klimatneutralitet

Med viljan att ställa om verksamheten för att bidra till att nå 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet ansökte vi 2019 till Science Based Targets initiative (SBTi) och tog fram ett klimatmål, enligt dåtidens ramverk, som också validerades. Målet enligt SBTi innebär att vi med 2018 som basår ska halvera utsläpp inom scope 1 och 2 till senast 2030, samt ett åtagande att mäta och minska våra scope 3-utsläpp. Men vårt högt satta klimatmål går längre än så samt innefattar även en halvering av scope 3 per BTA. Det övergripande målet är en klimatneutral förvaltning år 2030. Det innebär att vi ska minska utsläppen i scope 1 och 2 med minst 90 procent. För att vi ska nå detta krävs att vi har kontroll över alla utsläpp som är kopplade till vår verksamhet. Dessutom måste den negativa klimat- och miljöpåverkan minimeras. För att nå klimatneutralitet i befintliga fastigheter krävs nu samarbete med energileverantörerna som 2023 stod för alla utsläpp i scope 1 och 2.

Våra koldioxidutsläpp (scope 1 och 2) har minskat med cirka 96 procent sedan 2002, från cirka 40 000 till cirka 1 711 ton exklusive klimatkompensation från fjärrvärmeleverantören. Vi har tecknat avtal med Stockholm Exergi avseende infångning av biogen koldioxid kallat bio-CCS och framtida köp av minusutsläpp för att minska klimatavtrycket framöver. Den främsta utmaningen inom energiförsörjningen ligger i tillgången till förnybara bränslen och tryggad elförsörjning med utbyggnad av elnäten för högre effekt.

Ett delmål är att varje år investera i solceller om minst 320 MWh i nya och befintliga fastigheter och år 2030 ska våra solceller producera 2,5 kWh/kvm Atemp per år. För nyproduktion är målet det dubbla, 5,0 kWh/kvm, och solceller ingår alltid i planeringen av nya fastigheter. Utfallet för 2023 på 1,7 kWh/kvm Atemp visar att vi är på god väg mot vårt mål.

Vårt goda resultat kopplat till energiprestanda har uppnåtts genom ett systematiskt energiarbete med starkt fokus på att bygga arbetssätt och kompetens inom organisationen. Vi har dessutom effektiviserat våra energilösningar genom utveckling av fastighetsautomation och digitalisering, förbättrad återvinning av både värme och kyla, effektbesparande åtgärder och klimatskalsåtgärder. Vi arbetar aktivt i enlighet med vår köldmediapolicy vilket innebär att välja köldmedia med så låg klimatpåverkan som möjligt samt minimera läckage från befintliga maskiner.

Sedan den 1 januari 2022 måste samtliga nybyggnadsprojekt enligt lag upprätta en klimatdeklaration. Fabeges riktlinje för CO2-beräkning är mer ambitiös jämfört med lagkravet och innefattar fler byggdelar och livscykelskeden samt även ombyggnationer över 20 miljoner. Vi gör klimatberäkningar via verktyget Plant vid både större och mindre projekt. Plant har även utvecklat moduler för att göra enklare beräkning av hyresgästanpassningar samt förenklade beräkningar i tidigt skede vilket vi tror kan vara till stor hjälp för att påbörja beräkningar tidigt och få med oss hyresgästerna i arbetet för att minska CO2-avtrycket.

Beräkning av våra utsläpp

Vi redovisar våra utsläpp av växthusgaser i enlighet med GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som delas upp i direkta utsläpp (Scope 1) och indirekta utsläpp (Scope 2 och 3), uppströms och nedströms. Bilden visar vad som ingår i våra Scope 1 - 3.

Vi använder faktisk förbrukning vid beräkning av utsläppen och redovisar primärt market-based method eftersom vi då har statistik från 2002 och framåt, men vi redovisar även utfallet som location-based method.

Se GHG-tabellen på sidan 30

Solceller på vårt sätt

Blandning:
bredvid terrass och sedumtak

Ändrad 15 mars 2024

Läs mer

Hållbarhetshuset

Nu tar vi hållbarhet till en ny nivå genom att bygga hus av hus i Haga Norra - välkommen till Hållbarhetshuset!

Läs mer

Parkhuset

I Solna Business Park projekterar vi nu Parkhuset - innovationsprojektet med halverad klimatpåverkan.

Läs mer

Mål och resultat

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring kunder, miljö, leverantörer och medarbetare. Läs mer om våra mål och resultat.

Läs mer