Populära sökningar

Bolagsstyrningsrapport

Fabeges bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god riskkontroll och en sund företagskultur.

Svensk kod för bolagsstyrning

Fabege är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för bolagsstyrning ligger bolagsordningen, aktiebolagslagen samt andra tillämpliga lagar och regelverk.

Fabege tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) vars övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Koden bygger på principen följ eller förklara.

Rapport om intern kontroll

Rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen finns inkluderad i rapporten om bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapporter

Ändrad 8 mars 2024

Läs även

Fabeges bolagsstämma

Fabeges högsta beslutande organ är den ordinarie bolagsstämman (årsstämman), vilken hålls under första halvåret efter avslutningen av varje räkenskapsår.

Läs mer

Hållbarhet

För oss handlar hållbar stadsutveckling om hela människan, hela företaget, hela platsen. Hela tiden. Klicka för att läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor.

Läs mer