Populära sökningar

Här kan du läsa om hur och varför Fabege behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Fabege AB (publ) org.nr. 556049–1523 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Nedan samt under nedanstående länkar hittar du mer information.

Fabege tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på www.fabege.se.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till begränsning – Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

  • Rätt att invända – Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dem baserat på en intresseavvägning eller för direkt marknadsföring inklusive i förekommande fall profilering.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller vill nyttja dina rättigheter, kontakta oss på gdpr@fabege.se. Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till den svenska tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

För att uppfylla de syften enligt vilka vi behandlar personuppgifter, kan vi behöva dela med oss av dina personuppgifter till våra leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system och rekryteringsföretag. Fabege är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som våra leverantörer utför på vårt uppdrag och leverantörerna får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

När vi använder leverantörer kan det innebära att dina personuppgifter överförs till länder utanför EES (dvs. tredje land). För överföring till sådana länder som EU-kommissionen beslutat inte har en adekvat skyddsnivå, tillämpas lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med EU:s rekommendationer.

Kamerabevakning

Fabege utför kamerabevakning inom utvalda områden av vårt fastighetsbestånd. Detta gör vi för att öka säkerheten, förebygga brott, underbygga rättsliga anspråk och komma tillrätta med störningar. Den lagliga grunden för kamerabevakningen är således ett berättigat intresse som i en intresseavvägning väger tyngre än den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten.

Vid kamerabevakning behandlar Fabege personuppgifter genom bildupptagning och följer gällande dataskyddslagstiftning och branschorganisationen Fastighetsägarnas vägledande riktlinjer.

Ändamålet med kamerabevakningen bedöms i varje enskilt fall men kan exempelvis vara att förhindra brott. Den rättsliga grunden för Fabeges kamerabevakning är oftast intresseavvägning som görs och dokumenteras för varje enskilt fall.

Antalet personer som tar del av personuppgifterna från kamerabevakning inom Fabege är begränsat. Utlämnande av inspelat material sker endast till berörd myndighet efter särskild prövning.

Fabege behåller inget inspelat material längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med bevakningen. Detta innebär att material som huvudregel inte sparas längre än två veckor. Material sparas endast längre än två veckor i de fall en myndighet har framställt en förfrågan om utlämning av material och Fabege behöver göra en särskild prövning av om materialet ska lämnas ut eller inte.

Som registrerad har man alltid möjlighet att framställa krav på rättigheter som till exempel radering av personuppgifter. Vid frågor om dina rättigheter eller vår kamerabevakning är du alltid välkommen att kontakta oss på gdpr@fabege.se.

Om du anser att Fabege brustit i sina skyldigheter vid kamerabevakning har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med dina klagomål.

För hyresgäster

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi kommer att behandla sådana personuppgifter som du tillhandahåller till oss. Om du är kontaktperson för hyresgäst kan dina personuppgifter lämnas till oss från hyresgästen. Sådana personuppgifter utgörs främst av namn, adress, i förekommande fall personnummer, telefonnummer och e-mailadress.

Vi kan komma att komplettera dina personuppgifter genom att inhämta kreditupplysning för att bedöma din eller ditt företags ekonomiska förmåga.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan.

Syfte med behandlingen Legal grund för behandlingen
Att administrera vår relation och uppfylla våra åtaganden som hyresvärd mot dig eller hyresgästen. Om du är privatperson eller enskild firma: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av vårt hyresavtal.

Om du är kontaktperson för hyresgäst: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera och uppfylla våra förpliktelser som hyresvärd.
Att administrera och ta emot dina hyresbetalningar. Om du är privatperson eller enskild firma: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av vårt hyresavtal.

Om du är kontaktperson för hyresgäst: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att fakturera och få betalt för lokalen från hyresgästen.
Att löpande förvalta och underhålla hyreslokalen/lägenheten. Om du är privatperson eller enskild firma: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av vårt hyresavtal.

Om du är kontaktperson för hyresgäst: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera och uppfylla våra förpliktelser som hyresvärd.
Att tillhandahålla service och hantera felanmälan. Om du är privatperson eller enskild firma: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av vårt hyresavtal.

Om du är kontaktperson för hyresgäst: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att åtgärda fel och problem i fastigheten och lokalen/lägenheten.
Ta fram statistik på övergripande nivå. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att få ökad marknads- och kundinsikt och utvärdera vår verksamhet.
Kommunicera med dig avseende relevanta erbjudanden om våra och andra företags (såsom försäkringsbolags) produkter och tjänster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera relevanta erbjudanden och tjänster till dig.
Att kommunicera med dig om events, sponsorskap och tillställningar för våra kunder där vi, utöver de personuppgifter som angivits ovan, även kan komma att behandla information om vilken typ av events du önskar inbjudningar till (direkt marknadsföring med i förekommande fall profilering). Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig gällande events, sponsorskap och tillställningar som ett led ett led i att skapa och bibehålla goda relationer med kunder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du är kontaktperson för hyresgästen behandlas dina personuppgifter så länge du är angiven som kontaktperson. Om du är privatperson eller enskild firma som är hyresgäst behandlas dina personuppgifter så länge du är hyresgäst hos oss.

Vi raderar dina personuppgifter senast sex månader efter hyresförhållandets upphörande om vi inte måste spara dem under längre tid på grund av legala krav i t.ex. bokföringslagen eller att det finns utestående hyresfordringar eller andra rättsliga anspråk.

För leverantörer och andra avtalsparter

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi kommer att behandla sådana personuppgifter som tillhandahålls oss. Sådana personuppgifter utgörs främst av namn, adress, i förekommande fall personnummer, telefonnummer och e-mailadress.

Vi kan komma att inhämta personuppgifter genom att inhämta kreditupplysning för att bedöma din eller ditt företags ekonomiska förmåga.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan.

Syfte med behandlingen Legal grund för behandlingen
Att administrera vår relation och uppfylla våra åtaganden enligt vårt avtal.

Om du är privatperson eller enskild firma: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av vårt avtal.

Om du är kontaktperson eller den som utför ert åtagande enligt avtalet: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera och uppfylla våra och era åtaganden enligt vårt avtal.

Att administrera och fullgöra våra betalningsförpliktelser enligt vårt avtal. Om du är privatperson eller enskild firma: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av vårt avtal.

Om du är kontaktperson: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att motta och betala fakturor.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du är kontaktperson behandlas dina personuppgifter så länge du är angiven som kontaktperson för det företag vi har avtal med.

Om du är den person som utför uppdrag hos Fabege för ett företags räkning behandlas dina personuppgifter så länge som avtalsrelationen med företaget består eller så länge företagets garantitid för utförda tjänster/levererade varor löper eller så länge vi måste spara dem på grund av lag- eller myndighetskrav.

Om du är privatperson eller enskild firma som har avtal med Fabege behandlas dina personuppgifter så länge vår avtalsrelation består eller så länge garantitiden för dina utförda tjänster/levererade varor löper eller så länge vi måste spara dem på grund av lag- eller myndighetskrav.

För arbetssökande

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar personuppgifter när du (i) ansöker om en annonserad tjänst hos oss eller (ii) anmäler intresse för anställning hos oss genom spontanansökan. Sådana personuppgifter utgörs av de uppgifter du tillhandahåller i samband med din ansökan eller intresseanmälan, såsom namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, CV, personligt brev, intyg och/eller betyg från studier, tidigare och/eller nuvarande arbetsgivare samt eventuellt annan information som du frivilligt lämnar till oss. Därutöver kan vi komma att behandla personuppgifter som består av noteringar om dig från intervjuer och referenssamtal samt resultat från eventuella tester och bakgrundskontroll.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan.

Syfte med behandlingen Legal grund för behandlingen
Att rekrytera nya medarbetare. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att rekrytera nya medarbetare. För vissa av våra tjänster genomförs en bakgrundskontroll innan vi erbjuder anställning. Det förekommer även att vi begär in intyg, t.ex. bevis om avslutad akademisk examen. I dessa fall inhämtar vi ditt samtycke under ett senare skede i rekryteringsprocessen och inte i samband med att du ansöker om tjänsten.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om din ansökan avser en annonserad tjänst och inte leder till anställning sparar vi uppgifterna i två år, för det fall vi skulle behöva dem vid en eventuell talan om diskriminering. Om du har gjort en spontan intresseanmälan sparar vi dina personuppgifter i två år.