Populära sökningar

Policydokument

Våra policydokument syftar bland annat till att bevara och utveckla de stora värden som finns i verksamheten och upprätthålla förtroendet för Fabege hos allmänheten.

Koncernledningen fastställer Fabeges samtliga policyer och även vissa instruktioner. Samtliga Fabeges policydokument finns tillgängliga för alla medarbetare på företagets intranät.

Hållbarhets- och miljöpolicy

Omtanke om miljön är en naturlig och fullt integrerad del av Fabeges verksamhet inom både förvaltning, projektutveckling och transaktioner. Fabege avser att utveckla långsiktigt attraktiva och hållbara fastigheter, områden och stadsdelar som ger en låg belastning på miljön och god brukarkomfort.

Hållbarhets- och miljöpolicy (pdf)

Klicka för att läsa vår hållbarhets- och miljöpolicy

Upphandlings- och inköpspolicy

För att säkerställa en god inköpsverksamhet har Fabege därför antagit en policy som tar hänsyn till Fabeges egna, kundernas, leverantörernas och entreprenörernas krav på en rationell, effektiv och etisk verksamhet.

Klicka för att läsa vår upphandlings- och inköpspolicy

Lönepolicy

Fabeges lönepolicy och grunderna för lönesättning ska vara känd bland chefer och medarbetare. Oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk och religiös bakgrund ska lönen vara kopplad till individens resultat och prestationer.

Klicka för att läsa vår lönepolicy

Skattepolicy

I denna skattepolicy beskrivs Fabeges syn på koncernens hantering av skatt.

Klicka för att läsa vår skattepolicy

Informationssäkerhetspolicy

Målet med informationssäkerhetspolicyn är att skydda företagets information och informationsflöden från att komma i orätta händer eller att förändras på ett otillåtet sätt.

Klicka för att läsa vår informationssäkerhetspolicy
Ändrad 30 maj 2023

Läs även

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier uppmärksammas. Därför har vi inrättat en Whistleblower funktion.

Läs mer