Populära sökningar

Lönepolicy

Fabeges lönepolicy och grunderna för lönesättning ska vara känd bland chefer och medarbetare. Oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk och religiös bakgrund ska lönen vara kopplad till individens resultat och prestationer. Se även Fabeges jämställdhetspolicy.

Lönesättning

Lönesättning och löneutveckling sker i enlighet med centralt överenskomna kollektivavtal och mot bakgrund av Fabeges behov av medarbetare samt bolagets ekonomiska utveckling.

Lönesättning sker vid nyanställning och löneöversyn. Till grund för lönesättningen ligger utbildning och kompetens. Nyanställning är det enda tillfälle då lön utbetalas i förskott baserad på tidigare meriter och erfarenheter och förväntade resultat. I övrigt baseras lönen på faktiskt utfört arbete och åstadkomna resultat.

Fabege tillämpar individuell lönesättning som ett instrument för att säkra att verksamheten utvecklas mot verksamhetsmålen, samt att detta sker genom personlig och professionell utveckling av medarbetarna. Lönesättningen grundas på systematiska bedömningar av de utförda arbetsuppgifternas svårighetsgrad, medarbetarens arbetsresultat och bidrag till verksamhetsförbättringar.

En förutsättning för individuell lönesättning är att det årliga utvecklingssamtalet genomförs som grund för lönesättningen. Utvecklingssamtalet har ett framåtperspektiv där lönekriterierna kopplas till såväl individuella mål som verksamhetens mål.

Vid en årlig löneöversyn bedöms medarbetarens prestationer utifrån verksamhetens lönekriterier. Normala prestationer som att utföra sitt arbete, följa ordnings- och arbetsmiljöregler, samarbeta och vara lojal ingår inte i lönekriterierna.

Lönekriterier

Varje medarbetare bedöms årligen utifrån nedanstående lönekriterier:

  • Avtalade resultat och målsättningar.
  • Beteende – vår värdegrund SPEAK - Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet.
  • Förmåga att vårda och utveckla kundrelationer.
  • Initiativkraft och förmåga att omsätta idéer i aktiviteter.
  • Förmåga att stödja sin omgivning och bidra till ett gott arbetsklimat och arbeta gränsöverskridande.

Ansvar

Respektive chef är ansvarig för sina medarbetares lönesättning. I samband med nyanställning eller lönerevision tillämpar Fabege den så kallade ”farfarsprincipen”, vilken innebär att samråd sker mellan ansvarig chef och överordnad chef före överenskommelse om medarbetares nya lön.

Det är chefens ansvar att förmedla tydliga ramar och mål samt löpande följa upp och ge feedback mot de personliga målen. Härigenom skapas förutsättningar för att säkra att verksamheten utvecklas mot verksamhetsmålen.

Faktorer som påverkar lönesättningen

Uppföljning och implementering

Innehållet i denna policy revideras och uppdateras vid behov av företagets koncernledning. Alla chefer med personalansvar ansvarar för att säkerställa att denna policy är känd och efterlevs inom dennes avdelning/ansvarsområde. Alla medarbetare har tillgång till Fabeges samtliga policydokument via företagets intranät.

Stockholm, 10 januari 2020
Stefan Dahlbo, VD

Ladda ner vår lönepolicy

Ändrad 13 januari 2020

Läs även

Policydokument

Våra policydokument syftar bland annat till att bevara och utveckla de stora värden som finns i verksamheten och upprätthålla förtroendet för Fabege hos allmänheten.

Läs mer

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier uppmärksammas. Därför har vi inrättat en Whistleblower funktion.

Läs mer