Populära sökningar

Hållbarhet

Vi ligger i framkant med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete. Genom detta arbete bidrar vi till ett hållbart Stockholm där vi utvecklar och förvaltar stadsdelar, fastigheter och lokaler.

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att stärka våra stadsdelar som upplevelsebaserade mötesplatser där hälsa, bekvämlighet, trygghet och trivsel får ett stort utrymme. Vi behöver också hitta nya sätt att öka attraktionskraften och välbefinnandet i och kring våra fastigheter med ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Vår väg framåt för den hållbara staden

Se vad vi gjort och ska göra

Hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi som är antagen av styrelsen sträcker sig till 2030 och syftar till att styra företaget mot en hållbar utveckling.

Hållbarhetsmålen i korthet:

  • Vår förvaltning ska vara klimatneutral 2030 vilket mäts kg CO2e/kvm.
  • År 2030 ska vi ha minskat vår klimatpåverkan i byggprojekt genom att livscykelanalysen påvisar på en halvering av kg CO2e/BTA jämfört med 2019.
  • Vår finansiering ska fortsatt vara 100 % hållbar och grön.
  • 100 % av våra ramavtalade leverantörer ska granskas utifrån bolagets Uppförandekod för leverantörer, policys och internationella konventioner.
  • Vi ska fortsatt fokusera på social hållbarhet när vi utvecklar den fysiska miljön för livet i våra stadsdelar.
  • Vi vill göra skillnad i de stadsdelar där vi är verksamma och vårt fokus ska vila på barn och unga, en bra skolgång, en meningsfull fritid, kulturella inslag och en väg in på arbetsmarknaden.
  • Vi ska placera oss på listan över Sveriges bästa arbetsplatser och nå ett index om minst 85 % GPTW (Great Place To Work).

Aktuellt inom hållbarhet

Hållbar förvaltning hos Fabege: Kombinera affär och engagemang

Biologisk mångfald och social hållbarhet växer i betydelse enligt Fabeges hållbarhetschef Mia Häggström. Läs hela Förvaltarforums intervju där hon berättar om det strategiska och operativa hållbarhetsarbetet.

Läs mer

Fabege väljer Plant för klimatberäkningar

Ett mål vi har på Fabege är att halvera CO2-avtrycket i våra byggprojekt till 2030, ett tufft men självklart mål för oss som älskar att skapa hållbara stadsdelar. Därför är vi jätteglada över att teckna avtal med Plant som ska hjälpa oss med klimatberäkningar så att vi kan hitta smarta CO2-besparingar i våra byggprojekt. Vi ser fram emot ett gott samarbete.

Läs mer

Fabege ökar i GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets utvärdering ökade Fabege till 94 poäng av 100, vilket innebär att bolaget rankas högst inom sektorn kontor bland börsnoterade fastighetsbolag i norra Europa.

Läs hela rapporten >

Läs mer om vårt resultat

Agenda 2030 och vår roll i det större sammanhanget

FN:s Agenda 2030 med de 17 globala målen är vägledande i arbetet för att den globala utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar. Här har näringslivet en viktig roll att spela, inte minst bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer om vår agenda 2030

Med hela människan i centrum

Vi tänker inte bara på fastigheter. Vi tänker på helheten och då är en viktig del att människorna i och mellan våra fastigheter mår bra. Därför arbetar vi aktivt med sociala hållbarhetsfrågor. Ett exempel är Barnens dag i Flemingsberg - en rolig dag för barnen i området. Ett annat är Pep Parkerna som vi byggt i Solna i samarbete med Generation Pep i syfte att inspirera till lek och rörelse i vardagen. Vi är också engagerade i såväl Läxhjälpen som TalangAkademin i Flemingsberg liksom ett flertal andra värdeskapande samarbeten.

Läs mer om våra sociala samarbeten

FN Global Compact

Sedan 2011 stödjer vi FN:s initiativ Global Compact för företags agerande kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Läs mer om FN Global Compact

Science Based Targets

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UnGC), the World Resource Initiative (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) som tagit fram ett ramverk för företag över hela världen att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Parisavtalet. 

Med viljan att ställa om verksamheten för att bidra till att nå 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet anslöt vi oss till Science Based Targets Initiative (SBTi) 2019 och tog fram ett klimatmål som godkändes av SBT.

Läs mer om Science Based Targets >

Läs mer om vårt klimatmål

Har du en fråga?

Mia Häggström
Hållbarhetschef
08-555 148 54
Mia.Haggstrom@fabege.se

Kontaktkort
Ändrad 29 maj 2023