Populära sökningar

Hållbarhet

Vi både vill och kan vara drivande i utvecklingen av en hållbar stad. I stadsdelar med ett stort ägande tar vi ansvar för helheten, från förvärv och detaljplaner via attraktivitetsskapande åtgärder i den fysiska miljön till sociala initiativ. För oss handlar hållbar stadsutveckling om hela människan, hela företaget, hela platsen. Hela tiden.

Vi ligger i framkant med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att stärka våra stadsdelar som upplevelsebaserade mötesplatser där hälsa, bekvämlighet, trygghet och trivsel får ett stort utrymme. Vi behöver också hitta nya sätt att öka attraktionskraften och välbefinnandet i och kring våra fastigheter med ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Kvartalets hållbarhetsnyckeltal

Mycket har hänt under detta kvartal ur ett hållbarhetsperspektiv. Vår fastighet Kvarter 1 i Haga Norra har erhållit högsta betyg BREEAM Outstanding i så kallade ”design stage” och projektet är dessutom nominerat till årets BREEAM-byggnad. Vi är även väldigt stolta över att vi återigen har uppnått toppresultat i GRESB med 93 poäng i förvaltningsportföljen och hela 98 poäng i projektportföljen samt att vi fortsatt har 100% av förvaltningsportföljen miljöcertifierad.

Vår väg framåt för den hållbara staden

Se vad vi gjort och ska göra

Hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi som är antagen av styrelsen sträcker sig till 2030 och syftar till att styra företaget mot en hållbar utveckling.

Hållbarhetsmålen i korthet:

  • Vår förvaltning ska vara klimatneutral 2030, mätt i CO2e/kvm.
  • År 2030 ska vi ha minskat vår klimatpåverkan i byggprojekt genom att livscykelanalysen påvisar en halvering av kg CO2e/BTA jämfört med 2019.
  • Vår finansiering ska fortsatt vara 100% hållbar och grön.
  • 100% av våra ramavtalade leverantörer ska granskas utifrån bolagets Uppförandekod för leverantörer, policys och internationella konventioner.
  • Vi ska fortsatt fokusera på social hållbarhet när vi utvecklar den fysiska miljön för livet i våra stadsdelar.
  • Vi vill göra skillnad i de stadsdelar där vi är verksamma och vårt fokus ska vila på barn och unga, en bra skolgång, en meningsfull fritid, kulturella inslag och en väg in på arbetsmarknaden.
  • Vi ska placera oss på listan över Sveriges bästa arbetsplatser och nå ett index om minst 85% GPTW (Great Place To Work).

Aktuellt inom hållbarhet

Fabeges aktie blir grön

Fabeges aktie har sökt och erhållit den gröna märkningen Nasdaq Green Equity Designation. Den gröna aktien redovisar transparent bolagets klimatpåverkan och syftet är att skapa synlighet för investerare som söker hållbara investeringar. 

Läs mer

Hållbar förvaltning hos Fabege: Kombinera affär och engagemang

Biologisk mångfald och social hållbarhet växer i betydelse enligt Fabeges hållbarhetschef Mia Häggström. Läs hela Förvaltarforums intervju där hon berättar om det strategiska och operativa hållbarhetsarbetet.

Läs mer

Agenda 2030 och vår roll i det större sammanhanget

FN:s Agenda 2030 med de 17 globala målen är vägledande i arbetet för att den globala utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar. Här har näringslivet en viktig roll att spela, inte minst bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer om vår agenda 2030

Med hela människan i centrum

Vi tänker inte bara på fastigheter. Vi tänker på helheten och då är en viktig del att människorna i och mellan våra fastigheter mår bra. Därför arbetar vi aktivt med sociala hållbarhetsfrågor. Ett exempel är Barnens dag i Flemingsberg - en rolig dag för barnen i området. Ett annat är Pep Parkerna som vi byggt i Solna i samarbete med Generation Pep i syfte att inspirera till lek och rörelse i vardagen. Vi är också engagerade i såväl Läxhjälpen som TalangAkademin i Flemingsberg liksom ett flertal andra värdeskapande samarbeten.

Läs mer om våra sociala samarbeten

Våra ESG engagemang

Global Compact

FN:s initiativ Global Compact (Globalt Ansvar) är världens största hållbarhetsinitiativ med över 13 000 medlemsföretag och organisationer från fler än 170 länder. Medlemmarna ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor i enlighet med Global Compacts tio internationella principer för företags agerande kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och årligen rapportera sitt arbete till FN. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Vi stödjer UN Global Compact sedan 2011.

Läs mer om UN Global Compact

International Labour Organization (ILO)

ILO är en internationell arbetsorganisation som samlar regeringar, arbetsgivare och arbetstagare i 187 medlemsstater, för att fastställa arbetsnormer, utveckla policyer och utarbeta program som främjar anständigt arbete för alla kvinnor och män.

Vi stödjer ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet som är en del av Global Compact tio internationella principer.

Läs mer om ILO

Science Based Targets

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UnGC), the World Resource Initiative (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) som tagit fram ett ramverk för företag över hela världen att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Parisavtalet. 

Med viljan att ställa om verksamheten för att bidra till att nå 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet anslöt vi oss till Science Based Targets Initiative (SBTi) 2019 och tog fram ett klimatmål som godkändes av SBT.

Läs mer om Science Based Targets >

Läs mer om vårt klimatmål

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är ett nationellt initiativ som arbetar med att öka takten i klimatomställningen och göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Vi står bakom färdplanerna för uppvärmningssektorn samt bygg- och anläggningssektorn.

Läs mer om Fossilfritt Sverige

Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm syftar till att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Klimatarena Stockholm består av 4 arbetsgrupper; Klimatberäkningar, Återbruksmarknad, Cirkulär planering och Klimatsmarta byggmaterial. Vi är aktivt delaktiga i samtliga arbetsgrupper och har skrivit under klimatlöftet som innebär att vi till 2030 ska halvera våra utsläpp av växthusgaser vid byggnation.

Läs mer om Klimatarena Stockholm

Har du en fråga?

Mia Häggström
Hållbarhetschef
+46 8 555 148 54


Kontaktkort
Ändrad 29 januari 2024

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i organisationens alla delar och har en tydlig ansvarsfördelning för arbetet med de olika fokusområdena.

Läs mer

Klimatavtryck

Klimatfrågorna är utan tvekan vår tids största utmaning och här kan vi som stadsutvecklare bidra på riktigt. Läs mer hur vi jobbar med klimatfrågor.

Läs mer

Klimatanpassning för att framtidssäkra fastigheterna

Parallellt med vårt arbete för en minskad klimatpåverkan behöver vi också hantera de fysiska risker som ett förändrat klimat innebär.

Läs mer

Social hållbarhet och samverkan

Att bygga stadsdelar är inget för ensamvargar. Det behövs många olika kompetenser och eldsjälar som ser till att visioner blir till verklighet.

Läs mer

Livet mellan husen

Vi tänker långt utanför fastigheterna när vi utvecklar våra stadsdelar för att stärka livet mellan husen och skapa trygga mötesplatser.

Läs mer

Mål och resultat

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring kunder, miljö, leverantörer och medarbetare. Läs mer om våra mål och resultat.

Läs mer